Förordning (1998:1714) med instruktion för Statens museer för världskultur

SFS nr
1998:1714
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1998-12-17
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1185
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2004:292

Uppgifter

1 § Statens museer för världskultur har till uppgift att visa
och levandegöra världens kulturer. Myndigheten skall främja
tvärvetenskaplig kunskapsbildning och publik verksamhet i nya
former utifrån etnografiska, arkeologiska, konstnärliga,
konstvetenskapliga samt andra samhälleliga och historiska
perspektiv. Myndigheten skall dokumentera och belysa olika
kulturers yttringar och villkor samt kulturmöten historiskt och
i dagens samhälle.

2 § I myndigheten ingår Världskulturmuseet i Göteborg samt
Etnografiska museet, Östasiatiska museet och Medelhavsmuseet i
Stockholm.

Myndigheten har sitt säte i Göteborg. Förordning (2001:54).

3 § Myndigheten skall särskilt

1. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv
berika samlingarna,

2. hålla samlingarna tillgängliga för allmänheten och i detta
syfte bedriva och stödja utställningsverksamhet och pedagogisk
verksamhet i skilda former,

3. samarbeta med olika publikgrupper och skapa förutsättningar
för enskild verksamhet i anslutning till myndighetens lokaler,

4. initiera och medverka i forskning som främjar
kunskapsuppbyggnaden och berikar samhällsdebatten inom
myndighetens verksamhetsområde,

5. samverka med Riksutställningar samt lokala, regionala och
centrala museer för att nå största möjliga geografiska
spridning och förankring, och

6. använda ny teknik för att utveckla alla delar av
verksamheten.

4 § Myndigheten är ansvarsmuseum inom de delar av området
kulturhistoria som rör kulturer med ursprung utanför Sverige
och som inte faller inom ansvarsområdet för Statens historiska
museer, Nationalmuseum med Prins Eugens Waldermarsudde eller
Nordiska museet.

Myndigheten skall som ansvarsmuseum särskilt

1. verka för samordning av museiväsendet inom området,

2. bistå annan museiverksamhet, särskilt på lokal och regional
nivå, och

3. verka för en utveckling av kontakterna mellan museiväsendet
och omvärlden. Förordning (1999:566).

5 § När myndigheten utför de uppgifter som anges i 3 § 2-5 får
myndigheten i lämplig omfattning avgiftsbelägga verksamheten.

6 § Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 1 och 3 §§
får myndigheten åta sig att utföra undersökningar, utredningar
och andra uppdrag åt myndigheter och enskilda. För
uppdragsverksamheten får myndigheten ta ut ersättning
motsvarande kostnaderna för verksamheten. Lag (2000:267).

Verksförordningens tillämpning

7 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på
myndigheten med undantag av 2 §, 4 § andra stycket, 14,
17-20 och 30 §§.

Myndighetens ledning

8 § Överintendenten är chef för myndigheten.

Personalföreträdare

9 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas
på myndigheten.

Styrelsen

10 § Myndighetens styrelse består av högst nio ledamöter,
överintendenten medräknad. En av ledamöterna är ordförande och
en är vice ordförande.

Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de
andra ledamöterna, bland dem överintendenten, är närvarande.

Styrelsen utser vice ordförande.

Organisation

11 § Vid myndigheten Statens museer för världskultur utgör vart
och ett av de fyra museerna en enhet. Myndigheten har ett
centralt kansli som lyder under överintendenten.

Myndigheten bestämmer i övrigt sin organisation.

I en arbetsordning eller i särskilda beslut skall styrelsen
meddela de bestämmelser som behövs om myndighetens organisation
och formerna för myndighetens verksamhet. Lag (2000:267).

Styrelsens uppgifter

12 § Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1995:1322)
samt 11 § skall styrelsen besluta i frågor av principiellt
intresse som hänskjuts till styrelsen av överintendenten samt i
sådana personalfrågor som anges i 19 § andra stycket
verksförordningen.

13 § Har upphävts genom förordning (2004:292).