Lag (1998:1719) om riksdagsledamöternas arvode

SFS nr
1998:1719
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1998-12-17

Arvode till riksdagens ledamöter och till Sveriges företrädare
i Europaparlamentet skall betalas med 36 000 kr per månad.

Övergångsbestämmelser

1998:1719

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999. Lagen upphör att
gälla när Riksdagens arvodesnämnd enligt 3 kap. 1 § lagen
(1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter
beslutar om ändrat arvode.