Förordning (1998:1739) om Stiftelsen Norrlandsfondens förvaltning av lokaliseringslån och regionala utvecklingslån

SFS nr
1998:1739
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1998-12-17

1 § Denna förordning gäller lokaliseringslån och regionala
utvecklingslån som beviljats enligt förordningen (1998:995) om
regionalpolitiskt företagsstöd inom EG:s strukturomvandlings-
områden i Sverige, förordningen (1990:642) om regionalpolitiskt
företagsstöd eller enligt äldre bestämmelser och som överlåtits
till Stiftelsen Norrlandsfonden.

2 § På ett lån skall ränta betalas med den räntesats och på det
sätt som framgår av beslutet om beviljande av lån jämte
upprättad låneförbindelse. Om ränta eller avbetalning inte
betalas senast på förfallodagen, skall fyra procentenheter
högre ränta tas ut på den förfallna låneskulden till dess att
det förfallna beloppet har betalats.

Stiftelsen Norrlandsfonden får i undantagsfall medge låntagaren
anstånd med räntebetalningen under sammanlagt längst fem år av
lånets löptid. Om det finns synnerliga skäl får fonden medge
ytterligare anstånd. Upplupen ränta läggs till lånebeloppet.

3 § Ett lån skall återbetalas inom den tid och enligt den plan
som framgår av beslutet om beviljande av lån jämte upprättad
låneförbindelse.

Stiftelsen Norrlandsfonden får medge låntagaren anstånd med
avbetalning under sammanlagt längst fem år av lånets löptid. Om
det finns synnerliga skäl får Norrlandsfonden medge ytterligare
anstånd.

4 § Ett lån får av Stiftelsen Norrlandsfonden sägas upp till
omedelbar betalning, om

1. låntagaren genom oriktiga eller vilseledande uppgifter har
föranlett att lånet beviljades,

2. lånet utan tillstånd använts för något annat ändamål än som
avsetts,

3. låntagaren inte betalar föreskriven ränta eller avbetalning
inom 14 dagar från förfallodagen,

4. någon väsentlig del av verksamheten läggs ned eller någon
väsentlig ändring direkt eller indirekt inträffar i
äganderätten eller förfoganderätten till rörelsen eller till
sådana tillgångar i rörelsen som är av betydelse för
verksamheten,

5. låntagaren i något annat fall bryter mot villkor eller
föreskrifter som gäller för lånet,

6. ställd säkerhet väsentligt försämras, eller

7. något annat inträffar som medför att låntagaren med hänsyn
till syftet med lånet uppenbarligen inte längre bör få behålla
det.

5 § Så länge ett lån inte har återbetalats skall den som har
beviljats lånet göra följande.

1. Lämna en skriftlig redovisning för verksamheten för varje
redovisningsår eller för den kortare tidsperiod som bestäms i
ett särskilt fall. Av redovisningen skall det särskilt framgå
hur sysselsättningen i företaget utvecklas. Redovisningen skall
lämnas senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång
till Stiftelsen Norrlandsfonden.

2. Skriftligen underrätta Norrlandsfonden innan beslut fattas
om överlåtelse av någon betydande del av företagets
anläggningstillgångar, licenser, patent eller andra liknande
tillgångar eller om belåning i betydande utsträckning av
egendom som kan omfattas av en företagsinteckning eller om
nedläggning av verksamheten helt eller delvis eller om andra
åtgärder av motsvarande betydelse.

3. Skriftligen underrätta Norrlandsfonden innan beslut fattas
om någon åtgärd som medför en väsentlig ändring direkt eller
indirekt i äganderätten till det företag som har beviljats
lånet.

4. Ge Norrlandsfonden eller den fonden utser möjlighet att
granska verksamheten och lämna de uppgifter om verksamheten som
begärs.