Lag (1998:1755) om särskilda insatser för personer med tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetssersättning

SFS nr
1998:1755
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1998-12-17
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:111
Upphävd
2011-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2004:843

1 § För den som får tre fjärdedels sjukersättning eller
aktivitetsersättning enligt lagen (1962:381) om allmän
försäkring skall särskilda insatser göras för att han eller hon
skall kunna få en anställning motsvarande den återstående
arbetsförmågan. Lag (2001:490).

2 § Försäkringskassan ansvarar för att särskilda insatser
kommer till stånd för att bereda försäkrade med tre fjärdedels
sjukersättning eller aktivitetsersättning en anställning
motsvarande den återstående arbetsförmågan. Lag (2004:843).

3 § För den som får tre fjärdedels sjukersättning eller
aktivitetsersättning och som bereds en anställning med
lönebidrag eller hos Samhall Aktiebolag motsvarande den
återstående arbetsförmågan, betalas ersättning för kostnaderna
för anställningen från den allmänna försäkringen enligt grunder
som regeringen bestämmer. Lag (2001:490).

Övergångsbestämmelser

2001:490

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre bestämmelser
tillämpas fortfarande för särskilda insatser som avser tid före
ikraftträdandet.