Lag (1998:1757) om förvaltning av vissa fonder inom socialförsäkringsområdet

SFS nr
1998:1757
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1998-12-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:1000

1 § Denna lag ska tillämpas på följande fonder

– Den frivilliga pensionsförsäkringens fonder

– Sjömanspensioneringsfonden

– Stiftelsen Nils Jönssons donationsfond

– Fonden för frivillig yrkesskadeförsäkring

– Fiskarförsäkringsfonden

– Affärsverksfonden

– Trafiklivräntefonden.
Lag (2009:1000).

2 § Fonderna ska förvaltas av Kammarkollegiet enligt de
föreskrifter som regeringen utfärdar om inte annat följer av
denna lag.

Om det för någon fond finns särskilda föreskrifter som
avviker från vad som anges i denna lag eller vad som av
regeringen föreskrivits om Kammarkollegiets fondförvaltning
gäller dock dessa föreskrifter.

Kammarkollegiets förvaltning ska i övrigt ske på det sätt och
i de former som Kammarkollegiet och Försäkringskassan
respektive Pensionsmyndigheten kommer överens om.
Lag (2009:1000).

3 § Fondernas medel skall förvaltas på sådant sätt att medlen
blir till största möjliga nytta för de försäkringar eller de
ändamål för vilka fonderna har tillkommit. Fondmedlen skall
placeras så att kraven på långsiktigt hög avkastning,
tillfredsställande betalningsberedskap och riskspridning samt
betryggande säkerhet tillgodoses.

4 § Kammarkollegiet får placera fondmedlen

1. i skuldförbindelser med låg kreditrisk, och

2. i andra skuldförbindelser utfärdade av svenska aktiebolag
eller ekonomiska föreningar, till belopp som för varje fond
motsvarar högst fem procent av det totala marknadsvärdet av
fondens tillgångar.

Fondmedlen får inte placeras i skuldförbindelser utställda i
utländsk valuta, i konvertibla skuldebrev eller i skuldebrev
förenade med optionsrätt till nyteckning.

Kammarkollegiet får handla med optioner och terminer eller
andra likartade finansiella instrument för att effektivisera
förvaltningen av fondernas tillgångar eller för att skydda
fondernas tillgångar mot kursförluster eller andra risker.

Om det behövs för en tillfredsställande betalningsberedskap får
fondmedlen placeras hos Riksbanken, bank eller
kreditmarknadsföretag. Lag (2004:437).

5 § Om det är uppenbart att en fond annars skulle lida en
avsevärd förlust får Kammarkollegiet skydda en fordran genom
att på offentlig auktion eller på en reglerad marknad eller en
motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet köpa in egendom som är utmätt eller pantsatt
för fordringen eller överta egendom som betalning för
fordringen. Egendom som förvärvats på detta sätt skall avyttras
så snart det är lämpligt och senast då det kan ske utan
förlust.

Kammarkollegiet får anta ackord vid betalningsinställelse eller
konkurs. Lag (2007:549).

6 § Försäkringskassan ska svara för att medel ur följande
fonder och dessas avkastning används i enlighet med de
ändamål som fonderna är avsedda för

– Stiftelsen Nils Jönssons donationsfond

– Fonden för frivillig yrkesskadeförsäkring

– Fiskarförsäkringsfonden

– Affärsverksfonden

– Trafiklivräntefonden.
Lag (2009:1000).

6 a § Pensionsmyndigheten ska svara för att medel ur följande
fonder och dessas avkastning används i enlighet med de
ändamål som fonderna är avsedda för

– Den frivilliga pensionsförsäkringens fonder

– Sjömanspensioneringsfonden.
Lag (2009:1000).

7 § Regeringen kan bestämma att kostnaderna för förvaltningen
av viss i 1 § uppräknad fond skall ersättas av allmänna medel
samt därvid fastställa de grunder, enligt vilka ersättningen
skall utgå.

8 § För varje räkenskapsår ska Kammarkollegiet i samråd med
Försäkringskassan respektive Pensionsmyndigheten upprätta en
årsredovisning över kapitalförvaltningen för de fonder som
Kammarkollegiet förvaltar åt respektive myndighet enligt
denna lag. Årsredovisningarna ska innefatta
förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning.
Riksrevisionen ska granska årsredovisningarna för
förvaltningen av de fonder som omfattas av denna lag.
Lag (2009:1000).

Övergångsbestämmelser

2007:549

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2007.

2. I fråga om förvärv som har skett före ikraftträdandet gäller
äldre bestämmelser.