Förordning (1998:1773) om ersättning vid särskilda insatser för personer med tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning

SFS nr
1998:1773
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1998-12-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:399

1 § I denna förordning meddelas föreskrifter om ersättning
enligt 33 kap. 28 § socialförsäkringsbalken vid anställning av
en person som får tre fjärdedels sjukersättning eller
aktivitetsersättning. Förordning (2010:1706).

2 § Ersättning ska betalas

1. vid anställning med lönebidrag med ett belopp som motsvarar
lönebidraget, och

2. vid anställning hos Samhall Aktiebolag med ett belopp som
motsvarar kostnaden för lön och andra förmåner enligt
kollektivavtal samt avgifter som ska betalas enligt
socialavgiftslagen (2000:980) och lagen (1994:1920) om allmän
löneavgift.

Ersättningen betalas ut av Försäkringskassan efter särskild
framställning. Ersättning enligt 1 betalas till
Arbetsförmedlingen. Ersättning enligt 2 betalas till Samhall
Aktiebolag. Förordning (2010:1706).

3 § Försäkringskassan ska underrätta Arbetsförmedlingen om
vilka personer som får tre fjärdedels sjukersättning eller
aktivitetsersättning och som står till förfogande för arbete
motsvarande den återstående arbetsförmågan. Underrättelsen ska
lämnas när beslut om sjukersättning eller aktivitetsersättning
meddelas eller vid den senare tidpunkt då den försäkrade står
till förfogande för arbete motsvarande den återstående
arbetsförmågan. Förordning (2007:895).

4 § Ersättning vid anställning hos Samhall Aktiebolag enligt
2 § 2 betalas för tid från och med sex månader efter det att
beslut om sjukersättning eller aktivitetsersättning har
meddelats, för den som då inte har kunnat beredas en annan
anställning. Förordning (2002:880).

5 § Arbetsförmedlingen ska inom sju månader från underrättelse
enligt 3 § meddela Försäkringskassan om vidtagna åtgärder och
resultatet av dessa. Förordning (2007:895).

6 § Arbetsförmedlingen och Samhall Aktiebolag ska genast
underrätta Försäkringskassan om ändringar i förhållanden
rörande personer för vilka ersättning enligt denna förordning
betalas, om ändringarna kan inverka på rätten till
ersättningen. Förordning (2007:895).

7 § Om ersättning enligt denna förordning har betalats ut
felaktigt skall Försäkringskassan besluta att ersättningen
skall betalas tillbaka. Om det finns särskilda skäl för det får
Försäkringskassan efterge kravet på återbetalning.
Förordning (2004:906).

8 § Följande bestämmelser i socialförsäkringsbalken ska
tillämpas på ersättning enligt denna förordning:

107 kap. 12 § om preskription,

113 kap. 2–17, 19, 20 och 21 §§ om ändring och omprövning av
beslut och om överklagande. Förordning (2013:399).

9 § Försäkringskassan får meddela de ytterligare föreskrifter
som behövs för verkställigheten av bestämmelserna om särskilda
insatser för personer med tre fjärdedels sjukersättning eller
aktivitetsersättning i 33 kap. 26–28 §§ socialförsäkringsbalken
och av denna förordning. Förordning (2010:1706).

Övergångsbestämmelser

1998:1773

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

2. I fråga om personer som vid ikraftträdandet uppbär tre
fjärdedels förtidspension eller sjukbidrag skall underrättelse
enligt 3 § ske snarast efter ikraftträdandet.

2000:1041

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001. Äldre
bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som
avser tid före ikraftträdandet.

2013:399

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.

2. Äldre föreskrifter gäller för beslut som har meddelats
före ikraftträdandet.