Lag (1998:1781) om arbetsmarknadspolitiska aktiviteter

SFS nr
1998:1781
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1998-12-17
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:625
Upphävd
2000-08-01

1 § Den som av länsarbetsnämnden anvisats en
arbetsmarknadspolitisk aktivitet enligt förordningen
(1998:1784) om arbetsmarknadspolitiska aktiviteter, dock inte
start av näringsverksamhet, skall inte anses som arbetstagare
när han eller hon deltar i verksamheten. När sådan verksamhet
bedrivs på en arbetsplats, skall deltagaren dock likställas med
arbetstagare vid tillämpning av följande regler i
arbetsmiljölagen (1977:1160).

– 2 kap. 1-9 §§ om arbetsmiljöns beskaffenhet,
– 3 kap. 1-4 och 7-14 §§ om allmänna skyldigheter,
– 4 kap. 1-4 och 8-10 §§ om bemyndiganden,
– 7 kap. om tillsyn,
– 8 kap. om påföljder, och
– 9 kap. om överklagande.

Vad som i arbetsmiljölagen sägs om arbetsgivare skall gälla den
som har upplåtit en arbetsplats för arbetsmarknadspolitisk
aktivitet.

2 § Regeringen får föreskriva att anordnare som tillhandahåller
arbetsmarknadspolitisk aktivitet i vissa fall skall betala
finansieringsbidrag.

Övergångsbestämmelser

1998:1781

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999, då lagen
(1995:705) om arbetsplatsintroduktion och lagen (1997:1266) om
arbetslivsutveckling skall upphöra att gälla. De upphävda
lagarna gäller dock fortfarande i fråga om de personer som har
anvisats till verksamhet enligt förordningen (1995:711) om
arbetsplatsintroduktion och förordningen (1997:1277) om
arbetslivsutveckling.

2000:625

Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för de personer
som anvisats verksamhet enligt förordningen (1995:712) om
kommuners ansvar för ungdomar, förordningen (1997:1278) om
kommuners ansvar för ungdomar mellan 20 och 24 år och
förordningen (1998:1784) om arbetsmarknadspolitiska
aktiviteter.