Förordning (1998:1784) om arbetsmarknadspolitiska aktiviteter

SFS nr
1998:1784
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1998-12-17
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:634
Upphävd
2000-08-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1999:1185

Former av aktiviteter

1 § Arbetsmarknadspolitiska aktiviteter kan bedrivas som

1. arbetsmarknadsutbildning i form av
– utbildning,
– datortek, och
– arbetspraktik,

2. yrkesinriktad rehabilitering, och

3. stöd till start av näringsverksamhet.

Syftet med en arbetsmarknadspolitisk aktivitet är att stärka
den enskildes möjligheter att få ett reguljärt arbete. De
arbetsmarknadspolitiska aktiviteterna får dock inte tränga
undan reguljära arbeten.

Bestämmelser om ytterligare arbetsmarknadsutbildning finns i
förordningen (1997:1159) om IT-utbildning.

2 § Bestämmelser om arbetsmarknadspolitiska aktiviteter finns
också i lagen (1998:1781) om arbetsmarknadspolitiska
aktiviteter.

Vem som kan anvisas arbetsmarknadspolitisk aktivitet

3 § Personer får anvisas arbetsmarknadspolitiska aktiviteter
från och med den dag de fyller 20 år.

Som ytterligare förutsättningar gäller att de är eller riskerar
att bli arbetslösa och att de söker arbete genom den offentliga
arbetsförmedlingen. Till arbetspraktik och datortek får dock
endast arbetslösa personer anvisas.

Följande personer får anvisas arbetsmarknadspolitiska
aktiviteter trots att de inte har fyllt 20 år:

– unga handikappade,

– de som får dagpenning i form av inkomstrelaterad ersättning
enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, och

– ungdomar enligt förordningen (1995:712) om kommuners ansvar
för ungdomar i de kommuner där avtal inte träffats.

3 a § Den som har en anställning får anvisas
arbetsmarknadsutbildning i form av yrkesutbildning som särskilt
inriktas mot yrken där det råder brist på arbetskraft och som
anordnas under år 2000 utan att förutsättningarna i 3 § andra
stycket är uppfyllda. Förordning (1999:1185).

4 § Intagna på kriminalvårdsanstalt som har beviljats frigång
eller på annat sätt getts tillfälle att delta i
arbetsmarknadspolitiska aktiviteter, får anvisas en aktivitet
utan att förutsättningarna i 3 § andra stycket är uppfyllt.

5 § Personer bosatta inom ett område som betecknas som
stödområde 1 eller 2 enligt 16 § förordningen (1990:642) om
regionalpolitiskt företagsstöd får beviljas bidrag vid start av
näringsverksamhet utan att förutsättningarna i 3 § andra
stycket är uppfyllda.

Verksamhetens omfattning

6 § En arbetsmarknadspolitisk aktivitet skall omfatta
verksamhet på heltid. Om arbetsmarknadspolitiska aktiviteter
kombineras med varandra eller det i övrigt finns särskilda
skäl, får en aktivitet dock omfatta verksamhet på deltid.

Anvisning av arbetsmarknadspolitisk aktivitet

7 § Det är länsarbetsnämnden som anvisar en person att delta i
arbetsmarknadspolitiska aktiviteter.

Arbetsmarknadsstyrelsen får för ett visst slag av aktivitet
bestämma att endast en viss eller vissa länsarbetsnämnder får
handlägga frågor om deltagande i en sådan aktivitet.

Förmåner

8 § Bestämmelser om utbildningsbidrag till personer som deltar
i arbetsmarknadspolitiska aktiviteter finns i förordningen
(1996:1100) om aktivitetsstöd.

Återkallelse

9 § Länsarbetsnämndens anvisning av en arbetsmarknadspolitisk
aktivitet skall återkallas om

1. personen inte inställer sig till aktiviteten senast den dag
som personen skulle ha börjat aktiviteten och inte heller
anmäler giltigt förhinder,

2. deltagaren inte kan tillgodogöra sig aktiviteten på ett
tillfredsställande sätt eller gör sig skyldig till allvarlig
misskötsamhet,

3. deltagaren avvisar ett erbjudande om lämpligt arbete på den
reguljära arbetsmarknaden, eller

4. en anordnare av praktik inte följer en överenskommelse om
finansieringsbidrag.

Anvisningen får också återkallas om det i övrigt finns
särskilda skäl för det.

Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart.

Överklagande

10 § Länsarbetsnämndens beslut om att återkalla en anvisning om
arbetsmarknadspolitisk aktivitet får överklagas till
Arbetsmarknadsstyrelsen av den som har anvisats aktiviteten.
Arbetsmarknadsstyrelsens beslut får inte överklagas.

Andra beslut av länsarbetsnämnden enligt denna förordning får
inte överklagas.

Länsarbetsnämndens beslut att inte anvisa en
arbetsmarknadspolitisk aktivitet till en person skall dock
omprövas av länsarbetsnämnden, om den som beslutet angår begär
det.

Arbetsmarknadspolitisk aktivitet utanför Sverige

11 § En arbetsmarknadspolitisk aktivitet får förläggas i
Sveriges närområde, om det finns särskilda skäl till att
förlägga aktiviteten där. En anordnare av en arbetspraktik
utanför Sverige måste dock vara svensk juridisk person. För att
bidrag skall lämnas vid start av näringsverksamhet måste
verksamheten vara registrerad i och bedrivas till viss del i
Sverige. Arbetspraktik i vägledningssyfte får endast förläggas
till Sverige.

Arbetsmarknadsutbildning

Utbildning

12 § Utbildning enligt denna förordning

– upphandlas av länsarbetsnämnden eller andra aktörer, eller

– utnyttjas av länsarbetsnämnden i det reguljära
utbildningsväsendet.

13 § Utbildningen skall vara yrkesinriktad men får också avse

– allmänteoretisk eller orienterande utbildning som är en
nödvändig förberedelse för en yrkesinriktad utbildning, och

– utbildning i svenska språket för invandrare som har till
syfte att förbereda invandraren för arbete eller för en
arbetsmarknadspolitisk åtgärd.

Svenskundervisning för invandrare enligt förordningen
(1994:895) om svenskundervisning för invandrare (sfi) får dock
inte vara arbetsmarknadsutbildning.

14 § Utbildning inom det reguljära utbildningsväsendet på
grundskole- och gymnasienivå får som arbetsmarknadsutbildning
anvisas

1. arbetslösa invandrare som under två år eller längre har
varit anmälda som arbetssökande hos den offentliga
arbetsförmedlingen i den ordning som Arbetsmarknadsstyrelsen
föreskriver, och

2. arbetslösa arbetshandikappade som saknar grundläggande
utbildning.

15 § Utbildning inom det reguljära utbildningsväsendet på
högskolenivå eller därmed jämförlig utbildning får anvisas som
arbetsmarknadsutbildning, om den omfattar högst 40 studieveckor
och inte är en del av en längre eftergymnasial utbildning.

16 § Arbetsmarknadsutbildning i form av utbildning är, med
undantag av vad som följer av 3 a och 15 §§, inte
tidsbegränsad. Förordning (1999:1185).

Datortek

17 § Datortek är en verksamhet som syftar till att utbilda och
träna deltagarna i att använda modern datateknik. Den skall
bestå av utbildning och träning i datateknik och deltagande i
arbetsmarknadsinriktade projekt eller så kallade
jobbsökaraktiviteter. Förordning (1999:1185).

18 § Länsarbetsnämnden skall i samarbete med kommunen anordna
verksamhet vid datortek.

19 § En person får delta i datortek under högst sex månader.
Förordning (1999:1185).

Arbetspraktik

20 § Med arbetspraktik avses praktik på en arbetsplats.

21 § Länsarbetsnämnden skall verka för att överenskommelser
träffas med praktikanordnare om att de skall tillhandahålla
praktikplatser. I branscher där arbetet är säsongsbetonat får
överenskommelser träffas endast om praktiktiden avses omfatta
en längre tidsperiod än den normala säsongen.

22 § Länsarbetsnämnden skall samråda med den sammanslutning av
arbetstagare som är part i lokal förhandling med arbetsgivaren
innan nämnden anvisar någon praktik på en arbetsplats.

23 § Innan en person anvisas arbetspraktik skall anordnaren
genom en skriftlig överenskommelse med länsarbetsnämnden ha
åtagit sig att månadsvis i efterskott till staten betala ett
finansieringsbidrag om 3 000 kronor per månad. Om
praktikanordnaren är stat, kommun eller landsting skall
finansieringsbidraget i stället uppgå till 1 000 kronor per
månad för personer som är långtidsinskrivna vid den offentliga
arbetsförmedlingen.

24 § Länsarbetsnämnden får anvisa arbetspraktik utan
överenskommelse om finansieringsbidrag enligt 23 § till

– unga handikappade,
– arbetshandikappade,
– invandrare,
– deltagare i arbetspraktik som har vägledning som syfte och
som pågår maximalt åtta veckor,
– deltagare i arbetspraktik som anordnas av en ideell
organisation,
– den som får ersättning enligt 2 § andra stycket förordningen
(1996:1100) om aktivitetsstöd, och
– handledare för deltagare i datortek.

25 § Statsbidrag får lämnas till ideella organisationer som i
samverkan med länsarbetsnämnden anordnar verksamhet för
arbetspraktik. Statsbidrag får också lämnas till statliga
anordnare av arbetspraktik inom skogsvårds-, naturvårds- och
kulturmiljövårdsområdet. Bidrag får lämnas för de merkostnader
som föranleds av verksamheten. Bestämmelserna i 19-23 §§
förordningen (1987:405) om den arbetsmarknadspolitiska
verksamheten skall tilllämpas i fråga om statsbidrag.
Förordning (1999:245).

26 § Arbetspraktik får pågå högst sex månader.

För invandrare och arbetshandikappade får praktiktiden dock
förlängas med ytterligare högst sex månader.

För unga handikappade gäller inte någon tidsgräns.

Yrkesinriktad rehabilitering

27 § Yrkesinriktad rehabilitering är sådana utredande,
vägledande, rehabiliterande och arbetsförberedande insatser som
Arbetsmarknadsverket bedriver vid ett arbetsmarknadsinstitut
eller någon annanstans.

28 § Den som behöver yrkesinriktad rehabilitering och som
annars inte skulle kunna få eller behålla ett arbete får
anvisas sådan rehabilitering.

29 § Yrkesinriktad rehabilitering är inte tidsbegränsad.

Start av näringsverksamhet

30 § Bidrag för start av näringsverksamhet får beviljas
personer som bedöms ha goda förutsättningar att bedriva
näringsverksamheten och vars verksamhet bedöms få en
tillfredsställande lönsamhet och ge bidragstagarna varaktig
sysselsättning.

Bidraget är avsett att utgöra ett tillskott till
näringsidkarens försörjning under inledningsskedet av
verksamheten.

31 § Rätten till bidrag skall inte gå förlorad av det skälet
att sökanden vidtagit förberedelser för att starta
verksamheten.

32 § Innan länsarbetsnämnden beslutar om bidrag vid start av
näringsverksamhet skall nämnden hämta in yttrande över de
förhållanden som nämns i 30 § från lämpliga organ, om nämnden
finner skäl till detta.

33 § Bidrag får beviljas under högst sex månader. Om det finns
särskilda skäl får bidrag beviljas under ytterligare högst sex
månader.

Verkställighetsföreskrifter

34 § Arbetsmarknadsstyrelsen får meddela de föreskrifter som
behövs för verkställigheten av denna förordning.

Övergångsbestämmelser

1998:1784

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

2. Genom förordningen upphävs

– förordningen (1995: 711) om arbetsplatsintroduktion,
– förordningen (1997:1277) om arbetslivsutveckling,
– förordningen (1987:406) om arbetsmarknadsutbildning,
– förordningen (1995:713) om datortek, och
– förordningen (1984:523) om bidrag till arbetslösa m.fl. som
startar egen näringsverksamhet.

3. De upphävda förordningarna (1995:711) om
arbetsplatsintroduktion och (1997:1277) om arbetslivsutveckling
gäller dock fortfarande i fråga om de personer som har anvisats
och påbörjat verksamhet enligt dessa förordningar före den 1
januari 1999. Om en person anvisats arbetsplatsintroduktion
eller arbetslivsutveckling enligt de upphävda förordningarna
för längre tid än sex månader upphör dock
arbetsplatsintroduktionen eller arbetslivsutvecklingen senast
den 30 juni 1999.

De upphävda förordningarna (1987:406) om
arbetsmarknadsutbildning, (1995:713) om datortek och (1984:523)
om bidrag till arbetslösa m.fl. som startar egen
näringsverksamhet tillämpas fortfarande i fråga om anvisning av
länsarbetsnämnden före den 1 januari 1999.

2000:634

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för
personer som anvisats verksamhet enligt dem.