Förordning (1998:1785) om ersättning vid skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program m.m.

SFS nr
1998:1785
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet A
Utfärdad
1998-12-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:876

1 § Ersättning av statsmedel för skada som omfattas av
bestämmelserna om arbetsskadeförsäkring i
socialförsäkringsbalken lämnas enligt denna förordning till
den som

1. deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program, dock inte
stöd till start av näringsverksamhet, och får aktivitetsstöd
eller utvecklingsersättning enligt förordningen (1996:1100)
om aktivitetsstöd eller etableringsersättning enligt lagen
(2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända
invandrare,

2. utan att få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning

a) deltar i jobbgarantin för ungdomar och är under 18 år,
eller

b) deltar i jobb- och utvecklingsgarantin, eller

3. före anvisning till ett arbetsmarknadspolitiskt program
efter beslut av Arbetsförmedlingen deltar i ett obligatoriskt
studiebesök eller besök för kartläggning av sökandens
yrkeskunskaper.

Ersättning lämnas enligt denna förordning till en deltagare i
ett arbetsmarknadspolitiskt program enligt första stycket 1
även när deltagaren är avstängd från rätt till aktivitetsstöd
eller utvecklingsersättning. Förordning (2014:876).

2 § Ersättning lämnas i enlighet med bestämmelserna i
kollektivavtalet Avtal om ersättning vid personskada (PSA).

3 § Ansökan om ersättning ska ges in till Arbetsförmedlingen.
Förordning (2007:922).

4 § Ersättning beslutas och betalas ut av Kammarkollegiet.
Förordning (2002:248).

5 § Arbetsförmedlingen får efter samråd med Kammarkollegiet
meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av
denna förordning. Förordning (2007:922).

Övergångsbestämmelser

1998:1785

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999, då
förordningen (AMSFS 1992:5) om ersättning vid ideell skada till
elev i arbetsmarknadsutbildning m.m. skall upphöra att gälla.
Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om

2000:645

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2000. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande i fråga om skada som har
inträffat före ikraftträdandet.

2006:1554

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

2. Den äldre lydelsen gäller fortfarande för den som anvisats
friåret.

2010:1707

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande i fråga om skadefall som har
inträffat före ikraftträdandet.