Förordning (1998:1808) med instruktion för Fastighetsmäklarnämnden

SFS nr
1998:1808
Departement/myndighet
Integrations- och jämställdhetsdepartementet KO
Utfärdad
1998-12-17
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1040
Upphävd
2008-01-01

Uppgifter

1 § Fastighetsmäklarnämnden är central förvaltningsmyndighet
för frågor som rör registrering av och tillsyn över
fastighetsmäklare. Fastighetsmäklarnämnden har de uppgifter som
anges i fastighetsmäklarlagen (1995:400) och i
fastighetsmäklarförordningen (1995:1028).

Sammansättning

2 § Nämnden består av en ordförande, en vice ordförande samt
högst sex andra ledamöter och det antal ersättare för dessa som
regeringen bestämmer.

Ordföranden och vice ordföranden skall vara jurister och ha
domarerfarenhet.

Myndighetens ledning

3 § Fastighetsmäklarnämndens ordförande är chef för
myndigheten.

Verksförordningens tillämpning

4 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på
Fastighetsmäklarnämnden med undantag av 4, 5, 10-12, 14, 21-25
och 32-34 §§. Vad som sägs i 13 § verksförordningen om
styrelsen skall i stället gälla nämnden.

Handläggning av ärenden som avgörs av nämnden

5 § Nämnden avgör ärenden enligt fastighetsmäklarlagen
(1995:400), fastighetsmäklarförordningen (1995:1028) och 13 §
verksförordningen (1995:1322).

Nämnden får lämna över till ordföranden, vice ordföranden eller
någon tjänsteman att avgöra sådana ärenden som är av det slaget
att de inte behöver prövas av nämnden.

6 § Nämnden är beslutför när minst fyra ledamöter är
närvarande, bland dem ordföranden eller vice ordföranden.

När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga
ledamöter vara närvarande.

7 § Ärendena avgörs efter föredragning.

8 § Om ett ärende är så brådskande att nämnden inte hinner
sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom
meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som
behövs för beslutförhet.

Om detta förfarande inte kan tillämpas, får ordföranden ensam
avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa
sammanträde med nämnden.

Andra stycket gäller inte när nämnden beslutar föreskrifter.

Handläggning av ärenden som avgörs av ordföranden

9 § Nämndens ordförande avgör ärenden som inte skall avgöras av
nämnden enligt 5 § första stycket.

Ärenden som inte behöver prövas av ordföranden, får avgöras av
någon annan tjänsteman. Vilka ärenden som inte behöver prövas
av ordföranden anges i arbetsordningen eller i särskilda
beslut.

10 § Ärendena avgörs efter föredragning.

I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges
att ärenden som avgörs av någon annan än ordföranden inte
behöver föredras.

11 § Ordföranden får utan föredragning fatta beslut som inte
kan uppskjutas till dess att ärendet hunnit föredras.

12 § När nämndens ordförande inte är i tjänst, sköts dennes
uppgifter av den som ordföranden bestämmer.

Anställningar m.m.

13 § Nämndens ordförande anställs genom beslut av regeringen.
Andra anställningar beslutas av myndigheten.

14 § Nämndens vice ordförande samt övriga ledamöter och
ersättare för dessa utses av regeringen för en bestämd tid.