Förordning (1998:1814) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området

SFS nr
1998:1814
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1998-12-22
Författningen har upphävts genom
SFS 2011:1062
Upphävd
2011-11-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:201

Allmän bestämmelse

1 § I denna förordning meddelas föreskrifter om statsbidrag
till ideella organisationer som bedriver frivilligt arbete inom
något av följande områden:

– alkohol och narkotika,
– utsatta barn och deras familjer, eller
– våld mot kvinnor.

Syftet med statsbidraget är att förstärka och komplettera
statens, landstingens och kommunernas insatser inom de angivna
områdena i form av stöd till organisationerna i deras arbete
med utbildning, information, opinionsbildning eller olika
former av stödjande socialt arbete.

Förutsättningar för statsbidrag

2 § Statsbidrag får lämnas till en ideell organisation som

1. bedriver frivilligt arbete i form av förebyggande eller
stödjande insatser, huvudsakligen inom något av de områden som
anges i 1 §,

2. är en riksorganisation som har regional eller lokal
verksamhet i minst tio län,

3. har antagit stadgar och är demokratiskt organiserad,

4. har bedrivit verksamhet inom något av de områden som anges i
1 § under minst två år,

5. har formulerat en treårsplan där det beskrivs vad
organisationen planerar att genomföra under denna period samt
hur arbetet kommer att följas upp, och

6. kan dokumentera sin verksamhet genom fastställda
verksamhets- och revisionsberättelser.

3 § Om det finns särskilda skäl får statsbidrag även lämnas
till organisationer som inte uppfyller de villkor som anges i 2
§ 2 eller 4. Vid bedömningen av om bidrag skall beviljas i
dessa fall skall behovet av förnyelsearbete inom det område där
organisationen är verksam särskilt beaktas.

Formen för statsbidraget

4 § Statsbidraget är ett verksamhetsbidrag i vilket det får
ingå ett begränsat bidrag till löpande kostnader för
administrationen av verksamheten hos mottagaren.

Beslutande myndighet m.m.

5 § Beslut i fråga om bidrag enligt denna förordning meddelas
av Socialstyrelsen efter hörande av Statens folkhälsoinstitut.

Bedömningen av en ansökan skall, utöver vad som framgår av
1-3 §§, göras med utgångspunkt från de mål som regeringen har
angivit för bidraget i regleringsbrevet för Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om bidragets
användning samt formerna för ansökningsförfarandet.
Förordning (2001:315).

6 § För att möjliggöra ett erfarenhetsutbyte i frågor som rör
statsbidraget skall det hos Socialstyrelsen finnas ett råd med
representanter för sådana organisationer som avses i 1 §.

Villkor och redovisning m.m.

7 § Bidragen skall betalas ut i förskott med högst en fjärdedel
per kvartal.

8 § Socialstyrelsen skall komma överens med den mottagande
organisationen om mål och villkor för bidraget. Det skall ingå
i villkoren att den organisation som beviljats bidrag är
skyldig att på Socialstyrelsens begäran lämna det underlag som
behövs för myndighetens granskning.

9 § Socialstyrelsen får besluta att ett utbetalat bidrag skall
betalas tillbaka om oriktiga eller ofullständiga uppgifter från
sökanden har förorsakat att bidraget felaktigt beviljats.

10 § Socialstyrelsen ska årligen senast den 30 juni lämna en
samlad redovisning till regeringen om statsbidragets användning
i förhållande till bidragets syfte och de mål som angetts i
myndighetens regleringsbrev. Förordning (2008:201).

Överklagande

11 § Socialstyrelsens beslut enligt denna förordning får inte
överklagas.