Riksgäldskontorets föreskrifter (1998:1819) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet

SFS nr
1998:1819
Departement/myndighet
Riksgäldskontoret
Utfärdad
1998-12-17
Författningen har upphävts genom
SFS 1999:17
Upphävd
1999-02-26

Riksgäldskontoret föreskriver följande med stöd av 10 § lagen
(1988:846) om ungdomsbosparande samt 2 § förordningen
(1996:311) med instruktion för Riksgäldskontoret.

På medel som står inne på ett konto anslutet till
ungdomsbosparandet skall den bank eller sparkassa som för
kontot betala lägst 1 procent årlig ränta.

För den kalendermånad, då insättning eller uttag sker, får på
det insatta respektive uttagna beloppet betalas en lägre årlig
ränta än som sägs i första stycket, dock lägst 0,1 procent.