Förordning (1998:1820) om särskild konsekvensanalys av reglers effekter för små företags villkor

SFS nr
1998:1820
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1998-12-22
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1244
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:1576

1 § Denna förordning gäller utöver de allmänna föreskrifterna i
verksförordningen (1995:1322) om myndigheters skyldigheter i
samband med beslut om föreskrifter eller allmänna råd enligt
författningssamlingsförordningen (1976:725).

2 § När en myndighet under regeringen överväger nya eller
förändrade regler som kan ha effekter av betydelse för små
företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor
i övrigt skall myndigheten så tidigt som möjligt göra en
särskild konsekvensanalys i dessa avseenden och dokumentera
denna. Analysen skall ske i den omfattning som är påkallad i
det enskilda fallet.

3 § Konsekvensanalysen skall stödjas på följande
frågeställningar:

1. Vilket är problemet och vad händer om någon reglering inte
sker?

2. Finns det några alternativa lösningar?

3. Vilka administrativa, praktiska eller andra åtgärder måste
småföretagen vidta till följd av regleringen?

4. Vilken tidsåtgång kan reglerna föra med sig för
småföretagen?

5. Vilka lönekostnader, andra kostnader eller resursbelastning
i övrigt för småföretagen kan reglerna leda till?

6. Kan reglerna komma att snedvrida konkurrensförhållandena
till nackdel för småföretagen eller i övrigt försämra deras
konkurrensförutsättningar?

7. Kommer reglerna att i andra avseenden påverka småföretagen?

8. Går det att kontrollera efterlevnaden av reglerna, och hur
kommer reglernas effekter för småföretag att uppmärksammas och
granskas?

9. Bör reglerna gälla endast viss begränsad tid för att hindra
eventuella negativa effekter för småföretagen?

10. Behöver särskilda hänsyn tas till småföretagens villkor när
det gäller tiden för reglernas ikraftträdande?

11. Finns det behov av speciella informationsinsatser?

12. Hur har samråd som behövs skett med näringslivet och med
myndigheter som särskilt berörs, och vilka synpunkter av
betydelse har kommit fram?

Vid analys enligt första stycket skall myndigheten i den
omfattning som behövs samråda med företrädare för näringslivet
samt med myndigheter som särskilt berörs.

4 § Myndigheten skall årligen före den 1 mars till Verket för
näringslivsutveckling rapportera enligt denna förordning om
sitt arbete med konsekvensanalyser under det gångna
verksamhetsåret. I sin rapport skall myndigheten ange de
praktiska erfarenheterna och resultaten av detta arbete.
Förordning (2006:1576).