Förordning (1998:1822) om ikraftträdande av lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse, m.m.

SFS nr
1998:1822
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1998-12-10
Författningen har upphävts genom
SFS 2008:1411
Upphävd
2009-02-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:1133

1 § Lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig
körkortsåterkallelse träder i kraft den 1 februari 1999.

2 § Transportstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som
behövs för tilllämpningen av lagen (1998:489) om
försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse.
Förordning (2008:1133).

3 § Länsstyrelsen skall ta ut en ansökningsavgift om 1 000
kronor av den som ansöker om att få delta i försöksverksamhet
enligt lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig
körkortsåterkallelse. Ytterligare avgifter skall under
villkorstiden tas ut av den som deltar i verksamheten.

Med länsstyrelsen avses i första stycket och 4 § den
länsstyrelse som anges i 9 § lagen om försöksverksamhet med
villkorlig körkortsåterkallelse. Förordning (2003:523).

4 § Om sökanden inte betalar in ansökningsavgiften som
föreskrivs i 3 § första stycket skall länsstyrelsen förelägga
denne att betala avgiften inom en viss tid. Ett sådant
föreläggande får sändas till sökanden med post eller förmedlas
på annat lämpligt sätt. Följs inte föreläggandet skall ansökan
avvisas. Sökanden skall upplysas om detta i föreläggandet.

Länsstyrelsens beslut om avvisning får inte överklagas.
Förordning (2003:523).

5 § Transportstyrelsen skall föreskriva storleken på de i 3 §
första stycket andra meningen angivna avgifterna och när de
skall betalas.

Avgifterna skall beräknas så att de ger full kostnadstäckning
för länsstyrelsernas kostnader till följd av
försöksverksamheten med villkorlig körkortsåterkallelse.
Avgifterna skall vara lika över hela landet.
Förordning (2008:1133).

6 § Innan Transportstyrelsen bestämmer avgifternas storlek och
när de ska betalas ska styrelsen samråda med
Ekonomistyrningsverket och med länsstyrelserna.

Ekonomistyrningsverket får besluta om undantag från
skyldigheten att samråda med verket. Förordning (2008:1133).

7 § En länsstyrelse skall på begäran av Transportstyrelsen
eller Ekonomistyrningsverket lämna uppgifter om sin verksamhet
enligt lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig
körkortsåterkallelse. Förordning (2008:1133).

8 § Ekonomistyrningsverket får meddela de ytterligare
föreskrifter som behövs för tillämpningen av 5-7 §§.
Förordning (2003:523).