Förordning (1998:1827) om avgifter för trafik på statens spåranläggningar

SFS nr
1998:1827
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1998-12-17
Författningen har upphävts genom
SFS 2004:526
Upphävd
2004-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2000:458

1 § För trafik på statens spåranläggningar samt på
spåranläggningarna på sträckan mellan Fosie by (291 km+148 m)
och nationsgränsen mot Danmark på den fasta förbindelsen över
Öresund skall trafikavgifter betalas till Banverket enligt vad
som föreskrivs i denna förordning.

Trafikavgifter skall inte betalas för arbetsfordon som används
för tillsyn och underhåll av de spåranläggningar som avses i
första stycket. Förordning (2000:457).

2 § Trafikavgifterna på stom- och länsjärnvägarna samt på
spåranläggningarna på sträckan mellan Fosie by (291 km+148 m)
och nationsgränsen mot Danmark på den fasta förbindelsen över
Öresund är rörliga och består av spår-, trafikantinformations-,
rangerbangårds-, olycks- och dieselavgifter. På
spåranläggningen på den svenska delen av den fasta förbindelsen
över Öresund är dock trafikavgiften för godståg i stället en
fast avgift om 2 325 kronor per tåg och passage.
Förordning (2000:457).

2 a § Spåravgift skall betalas för persontåg med 0,86 öre per
bruttoton och avverkad kilometer samt för godståg med 0,28 öre
per bruttoton och avverkad kilometer. Förordning (2000:458).

2 b Trafikantinformationsavgift skall betalas för persontåg
med 0,2 öre per bruttoton och avverkad kilometer.
Förordning (2000:458).

2 c § Rangerbangårdsavgift skall betalas med 4 kronor per
rangerad vagn. Förordning (2000:457).

3 § Olycksavgift skall betalas för persontåg i linjetrafik med
1 kr 10 öre per kilometer och tåg samt för godståg i
linjetrafik med 55 öre per kilometer och tåg.

4 § Dieselavgift skall betalas för dieseldrivna tåg med 31 öre
per liter förbrukat bränsle. Halv dieselavgift betalas för tåg
med viss avgasrening enligt vad Banverket föreskriver.

5 § Trafikavgifterna på övriga järnvägar motsvarar 30 procent
av drifts- och underhållskostnaderna för dessa järnvägar.

Banverket meddelar senast den 30 juni varje år föreskrifter om
avgifter för övriga järnvägar för påföljande kalenderår.

6 § Trafikavgifterna skall betalas av trafikutövaren om inte
Banverket medger att någon annan skall ansvara för betalningen.

7 § Trafikavgifterna skall betalas kvartalsvis på grundval av
utförd trafik.

8 § Ytterligare föreskrifter om trafikavgifter får meddelas av
Banverket.

9 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om
överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

Övergångsbestämmelser

1998:1827

1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1999.
Bestämmelserna i förordningen tillämpas dock för tid från och
med den 1 januari 1999.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (1988:1378) om
avgifter för trafik på statens spåranläggningar. Den upphävda
förordningen gäller fortfarande i fråga om trafikavgifter som
hänför sig till tiden före den 1 januari 1999.

2000:457

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2000, då tidigare
meddelade föreskrifter om spår- och rangerbangårdsavgifter
upphör att gälla.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om avgifter
som har påförts före ikraftträdandet.

2000:458

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande i fråga om avgifter som har
påförts före ikraftträdandet.