Förordning (1998:1835) med instruktion för Statens institut för ekologisk hållbarhet

SFS nr
1998:1835
Departement/myndighet
Miljödepartementet
Utfärdad
1998-12-17
Författningen har upphävts genom
SFS 2004:1258
Upphävd
2005-01-01

Uppgifter

1 § Statens institut för ekologisk hållbarhet är en myndighet
som har till uppgift att förmedla kunskaper,
forskningsresultat, idéer och erfarenheter om ekologisk
hållbarhet och därigenom verka för att ekologiskt hållbara
lösningar tillämpas i samhällsplaneringen. Förordning
(2000:841).

2 § Institutet skall särskilt

1. verka för att forskningsresultat förmedlas till dem som i
praktiska tilllämpningar genomför den ekologiska omställningen,

2. verka för att erfarenheter från det praktiska arbetet med
den ekologiska omställningen förmedlas mellan dem som genomför
omställningen samt till forskare och andra berörda parter,

3. genom förmedling av kunskaper och erfarenheter främja idéer
för och genomförandet av de lokala investeringsprogrammen för
ekologisk hållbarhet. Förordning (2000:841).

3 § Institutet får inom sitt verksamhetsområde utföra uppdrag
åt andra än regeringen. Förordning (2000:841).

Verksförordningens tillämpning

4 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på institutet
med undantag av 4 § andra stycket, 5 §, 13 § 1 och 4 samt 19,
20, 27-29 och 34 §§. Förordning (2000:841).

Myndighetens ledning

5 § Institutets styrelse skall bestå av högst tio ledamöter
inklusive ordföranden. Styrelsen är beslutför när ordföranden
och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.
Förordning (2000:841).

6 § Styrelsen skall, utöver vad som följer av 13 § 2 och 3
verksförordningen (1995:1322), besluta om myndighetens
årsredovisning och budgetunderlag.

Avgifter och disponering av intäkter

7 § För uppdrag åt andra än regeringen får institutet enligt de
grunder som institutet bestämmer ta ut den ersättning som
behövs för att uppdragsverksamheten skall få full
kostnadstäckning. Förordning (2000:841).