Förordning (1999:1) om projektbidrag för folkbildning om Ekonomiska och monetära unionen

SFS nr
1999:1
Departement/myndighet
Statsrådsberedningen
Utfärdad
1999-01-11
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:56
Upphävd
2000-03-15

Förutsättningar för bidrag

1 § Folkhögskolor, folkbildningsorganisationer och liknande
sammanslutningar kan få projektbidrag enligt denna förordning.

Bidrag får inte lämnas till politiska partier eller massmedier.

2 § Bidrag får bara lämnas för projekt som

1. avser folkbildning om Ekonomiska och monetära unionen, och

2. har god spridningseffekt.

Bidrag får inte lämnas till fasta kostnader för personal,
resor, administration eller liknande.

3 § Bidrag lämnas inom ramen för tillgängliga medel.

Möjligheterna för den som ansöker om bidrag att själv
finansiera en del av projektet skall beaktas vid
bidragsprövningen.

Frågor om bidrag skall vidare prövas med hänsyn särskilt till
behoven hos personer med bristande kunskaper i det svenska
språket och andra som kan ha svårt att tillgodogöra sig
information och utbildning på andra vägar.

Ansökan

4 § Ansökan om bidrag görs hos Delegationen för stöd till
folkbildning om Ekonomiska och monetära unionen.

Krav på redovisning och andra villkor

5 § Ett beslut om bidrag kan förenas med krav på redovisning
och andra villkor.

Delegationen för stöd till folkbildning om Ekonomiska och
monetära unionen

Uppgifter

6 § Delegationen för stöd till folkbildning om Ekonomiska och
monetära unionen prövar frågor om bidrag.

Sammansättning

7 § Delegationen består av fem personer. En av ledamöterna är
ordförande.

Kansli

8 § Personal i Statsrådsberedningen är föredragande och sköter
kansligöromål åt delegationen.

Verksförordningens tillämpning

9 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall
tillämpas på delegationen:

17 och 18 §§ om myndighetens organisation,

24 § om föredragning,

26 § om vem som får begära in upplysningar och yttranden,

29 § om inhämtande av uppgifter,

30 § om ärendeförteckning, och

31 § om myndighetens beslut.

10 § Delegationen har det ansvar för verksamheten och de
uppgifter som anges i 6-9, 11 och 13 §§ verksförordningen
(1995:1322).

Ärendenas handläggning och avgörande

11 § Innan delegationen beslutar att ge bidrag för ett projekt
skall Folkbildningsrådet ges tillfälle att yttra sig i ärendet.

12 § Delegationen är beslutför när ordföranden och minst tre
andra ledamöter är närvarande.

Förordnanden

13 § Ledamöterna i delegationen utses av regeringen för en
bestämd tid.

Regeringen utser ordförande i delegationen.

Överklagande

14 § Delegationens beslut i bidragsärenden får inte överklagas.