Revisionslag (1999:1079)

SFS nr
1999:1079
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1999-12-02
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1388

Allmänna bestämmelser

1 § I denna lag finns bestämmelser om revision för vissa
fysiska och juridiska personer.

I denna lag betyder

1. företag: fysisk eller juridisk person som är
bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078),

2. moderföretag: företag som utgör moderföretag enligt
definitionen i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554),

3. dotterföretag: vad som utgör dotterföretag enligt
definitionen i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen,

4. koncern: vad som utgör koncern enligt definitionen i 1 kap.
4 § årsredovisningslagen,

5. koncernföretag: vad som utgör koncernföretag enligt
definitionen i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen,

6. företagsledning: den eller de som svarar för företagets
organisation och förvaltningen av företagets angelägenheter
samt den eller de som har hand om den löpande förvaltningen.

2 § Lagen är tillämplig på företag som enligt 6 kap. 1 §
bokföringslagen (1999:1078) är skyldiga att avsluta
bokföringen med en årsredovisning, dock inte företag för
vilka regler om revision finns i någon annan lag.

I fråga om handelsbolag i vilka en eller flera juridiska
personer är delägare är lagen tillämplig endast om bolaget
uppfyller mer än ett av följande villkor:

1. medelantalet anställda i bolaget har under vart och ett
av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 3,

2. bolagets redovisade balansomslutning har för vart och ett
av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 1,5
miljoner kronor,

3. bolagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett
av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 3
miljoner kronor.

Andra stycket gäller även för moderbolag i en koncern, om
koncernen uppfyller mer än ett av de villkor som anges där.
Vid tillämpningen ska fordringar och skulder mellan
koncernföretag, liksom internvinster, elimineras. Detsamma
gäller för intäkter och kostnader som hänför sig till
transaktioner mellan koncernföretag, liksom förändring av
internvinst. Lag (2010:837).

Undertecknande med elektronisk signatur

2 a § En handling enligt denna lag som ska vara undertecknad
får undertecknas med avancerad elektronisk signatur enligt
lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer.
Lag (2008:91).

Antalet revisorer

3 § Ett företag skall ha minst en revisor.

4 § För en revisor får en eller flera revisorssuppleanter
utses. Vad som sägs i denna lag om revisor skall i tillämpliga
delar även gälla suppleant.

Revisorns uppgifter

5 § Revisorn skall granska företagets årsredovisning och
bokföring samt företagsledningens förvaltning. Granskningen
skall vara så ingående och omfattande som god revisionssed
kräver.

Om företaget är moderföretag, skall revisorn även granska
koncernredovisningen och koncernföretagens inbördes
förhållanden.

6 § Revisorn skall efter varje räkenskapsår lämna en
revisionsberättelse till företaget. Bestämmelser om
berättelsens innehåll och den tidpunkt då den skall lämnas till
företagsledningen finns i 27-32 §§.

Om företaget är ett moderföretag, skall revisorn även lämna en
koncernrevisionsberättelse enligt bestämmelserna i 33 §. Detta
gäller inte om moderföretaget enligt 7 kap. 2 eller 3 §
årsredovisningslagen (1995:1554) inte behöver upprätta
koncernredovisning.

7 § I samband med revisionen skall revisorn till
företagsledningen framföra de erinringar och göra de
påpekanden som följer av god revisionssed. Bestämmelser om
erinringar finns i 34 §.

Tillhandahållande av upplysningar m.m.

8 § Företagsledningen skall ge revisorn tillfälle att genomföra
granskningen i den omfattning revisorn anser vara nödvändig.
Den skall lämna de upplysningar och den hjälp som revisorn
begär.

Samma skyldigheter har företagsledningen och revisorn i ett
dotterföretag gentemot en revisor i moderföretaget.

Hur revisor utses

9 § En revisor utses av företaget.

Företaget får bestämma att någon annan skall utse revisor.

I 25 § finns bestämmelser om att länsstyrelsen i vissa fall
skall utse revisor.

Obehörighetsgrunder

10 § Den som är underårig, i konkurs eller har fått
näringsförbud eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 §
föräldrabalken kan inte vara revisor.

Bosättningskrav

11 § En revisor som inte är auktoriserad eller godkänd ska
vara bosatt i en stat inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet, om inte även en auktoriserad eller godkänd
revisor deltar i revisionen. Om det finns särskilda skäl, får
Bolagsverket i ett enskilt fall besluta om undantag från
bosättningskravet. Lag (2014:543).

Kompetenskrav

12 § En revisor ska ha den insikt i och erfarenhet av
redovisning och ekonomiska förhållanden som med hänsyn till
arten och omfattningen av företagets verksamhet fordras för
att fullgöra uppdraget.

Endast den som är auktoriserad eller godkänd revisor kan vara
revisor i

1. ett handelsbolag som en eller flera juridiska personer är
delägare i,

2. ett hypoteksinstitut som är skyldigt att upprätta
årsredovisning enligt lagen (1995:1559) om årsredovisning i
kreditinstitut och värdepappersbolag,

3. en gruppering enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1082/2006 av den 5 juli 2006 om en
europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS),
och
4. ett konsortium enligt rådets förordning (EG) nr
723/2009 av den 25 juni 2009 om gemenskapens rättsliga ram
för ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur
(Eric-konsortium).

I företag som avses i 6 kap. 1 § första stycket 6 eller 7
bokföringslagen (1999:1078) ska minst en revisor vara
auktoriserad revisor. Lag (2014:1388).

13 § Har upphävts genom lag (2006:875).

14 § Har upphävts genom lag (2006:875).

15 § För ett företag som omfattas av 12 § tredje stycket får
Bolagsverket besluta att företaget i stället för en
auktoriserad revisor får utse en viss godkänd revisor.

Ett beslut som avses i första stycket får meddelas om den
godkända revisorn är revisor i företaget och det finns
särskilda skäl. Vid bedömningen av om det finns särskilda
skäl ska revisorns kompetens och erfarenhet av företaget
beaktas särskilt. Beslutet gäller i högst fem år.
Lag (2014:543).

16 § För ett företag som inte omfattas av bestämmelserna i 12 §
tredje stycket får länsstyrelsen, om särskilda omständigheter
kräver det, besluta att minst en revisor ska vara auktoriserad
revisor. Lag (2013:221).

Jäv

17 § Den får inte vara revisor som

1. är ägare till eller delägare i företaget eller annat
företag i samma koncern,

2. ingår i företagsledningen för företaget eller dess
dotterföretag eller biträder vid företagets bokföring eller
medelsförvaltning eller företagets kontroll däröver,

3. är anställd hos eller på annat sätt har en underordnad
eller beroende ställning till företaget eller någon som avses
under 1 eller 2,

4. är verksam i samma rörelse som den som yrkesmässigt
biträder företaget vid grundbokföringen eller
medelsförvaltningen eller företagets kontroll däröver,

5. är gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i
rätt upp- eller nedstigande led till en person som avses
under 1 eller 2 eller är besvågrad med en sådan person i rätt
upp- eller nedstigande led eller så att den ene är gift med
den andres syskon, eller

6. står i låneskuld till företaget eller ett annat företag i
samma koncern eller har en förpliktelse som ett sådant
företag har ställt säkerhet för.

I fråga om företag som på grund av sin storlek ska ha minst
en auktoriserad revisor gäller, i stället för bestämmelsen i
första stycket 4, att den inte får vara revisor som är
verksam i samma rörelse som den som yrkesmässigt biträder
företaget vid bokföringen eller medelsförvaltningen eller
företagets kontroll däröver.

Den som enligt första eller andra stycket inte är behörig att
vara revisor i ett moderföretag får inte vara revisor i dess
dotterföretag. Lag (2013:221).

Anlitande av biträde

18 § En revisor får vid revisionen inte anlita någon som enligt
17 § inte är behörig att vara revisor. Om företaget eller dess
moderföretag i sin tjänst har anställda med uppgift att
uteslutande eller huvudsakligen sköta den interna revisionen,
får revisorn dock vid revisionen anlita sådana anställda i den
utsträckning det är förenligt med god revisionssed.

Revisionsbolag

19 § Till revisor får även ett registrerat revisionsbolag
utses.

Bestämmelser om vem som får vara huvudansvarig för revisionen
när ett revisionsbolag utses att vara revisor och om
underrättelseskyldighet finns i 17 § revisorslagen (2001:883).
Följande bestämmelser i denna lag tillämpas på den
huvudansvarige:

17 § om jäv, och

18 § om anlitande av biträde.
Lag (2001:888).

Revisor i dotterföretag

20 § Till revisor i ett dotterföretag bör minst en av
moderföretagets revisorer utses.

Revisorns mandattid

21 § Uppdraget som revisor gäller för bestämd tid eller tills
vidare.

Ett uppdrag att tills vidare vara revisor upphör när ny revisor
har utsetts.

Förtida avgång m.m.

22 § Ett uppdrag att vara revisor för bestämd tid upphör i
förtid, om

1. revisorn anmäler att uppdraget ska upphöra, eller

2. den som har utsett revisorn entledigar honom eller henne
på saklig grund och anmäler att uppdraget ska upphöra.

Ett uppdrag som gäller tills vidare upphör trots att en ny
revisor inte utses, om

1. revisorn anmäler att uppdraget ska upphöra, eller

2. den som har utsett revisorn entledigar honom eller henne
på saklig grund och anmäler att uppdraget ska upphöra.

Anmälan ska göras hos företagsledningen. Om revisorn har
utsetts av någon annan än företaget, ska anmälan också göras
hos den som har utsett revisorn. Lag (2009:568).

23 § En revisor vars uppdrag upphör i förtid skall genast
anmäla detta till Bolagsverket för registrering. Han skall lämna
en kopia av anmälan till företagsledningen.

Revisorn skall i anmälan lämna en redogörelse för vad han har
funnit vid den granskning som han har utfört under den del av
löpande räkenskapsår som uppdraget har omfattat. För anmälan
gäller vad som föreskrivs i 29 §, 30 § första stycket och 31 §
om revisionsberättelse. Bolagsverket skall sända en kopia av
anmälan till Skatteverket.

Första och andra styckena gäller även när ett uppdrag att tills
vidare vara revisor upphör. Lag (2004:245).

23 a § Om en revisors uppdrag upphör i förtid eller ett
uppdrag att vara revisor tills vidare upphör utan att en ny
revisor har utsetts, ska revisorn och den som har utsett
revisorn underrätta Bolagsverket om skälet till detta.
Lag (2009:568).

24 § Om en revisors uppdrag upphör i förtid eller om
bestämmelserna i 10-15 §§ eller i 17 § hindrar honom att vara
revisor och det inte finns någon suppleant, skall
företagsledningen vidta åtgärder för att en ny revisor utses
för den återstående mandattiden.

Länsstyrelsen utser revisor i vissa fall

25 § Efter anmälan skall länsstyrelsen utse revisor,

1. när någon revisor inte är utsedd,

2. när auktoriserad revisor eller godkänd revisor inte är
utsedd enligt 12 § andra eller tredje stycket eller 15 § eller
16 §,

3. när revisorn är obehörig enligt 10, 11 eller 17 § och det
inte finns någon behörig revisorssuppleant, eller

4. när beslut av företaget om antalet revisorer eller om
revisorns behörighet har åsidosatts.

Anmälan enligt första stycket kan göras av var och en.
Företagsledningen är skyldig att göra anmälan, om inte rättelse
utan dröjsmål sker genom den som utser revisor.
Lag (2006:875).

26 § Länsstyrelsen skall ge företagsledningen tillfälle att
yttra sig innan den utser en revisor enligt 25 §. Förordnandet
skall avse tiden till dess att annan revisor har blivit utsedd.

Vid förordnande enligt 25 § första stycket 3 skall
länsstyrelsen entlediga den obehöriga revisorn.

Revisionsberättelsen

27 § Revisionsberättelsen skall lämnas till företagsledningen
senast fem och en halv månader efter räkenskapsårets utgång.

Revisorn skall på årsredovisningen teckna en hänvisning till
revisionsberättelsen. Lag (2004:978).

27 a § Revisionsberättelsens inledning skall innehålla uppgift
om

1. företagets firma och organisationsnummer eller personnummer,

2. vilken räkenskapsperiod som revisionsberättelsen avser, samt

3. vilket eller vilka normsystem för redovisning som företaget
har tillämpat.

Revisionsberättelsen skall vara undertecknad av revisorn och
innehålla uppgift om vilken dag revisionen avslutades.
Lag (2004:978).

27 b § I revisionsberättelsen skall det anges vilket eller
vilka normsystem för revision som revisorn har tillämpat.

I förekommande fall skall det i revisionsberättelsen även anges

1. om revisorn i en fråga som behandlas i revisionsberättelsen
har en mening som avviker från företagsledningens eller annan
revisors,

2. om revisionens inriktning eller omfattning är begränsad,
eller

3. om revisorn anser sig sakna tillräckligt underlag för att
göra något uttalande enligt 28 eller 29 §. Lag (2004:978).

28 § Revisionsberättelsen skall innehålla ett uttalande om
huruvida årsredovisningen har upprättats i överensstämmelse med
tillämplig lag om årsredovisning. I uttalandet skall det
särskilt anges

1. om årsredovisningen ger en rättvisande bild av företagets
resultat och ställning, och

2. om förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
övriga delar.

Om det i årsredovisningen inte har lämnats sådana upplysningar
som skall lämnas enligt tillämplig lag om årsredovisning, skall
revisorn ange detta och, om det kan ske, lämna behövliga
upplysningar i sin berättelse. Lag (2004:978).

29 § Om revisorn vid sin granskning har funnit att någon som
ingår i företagsledningen har företagit någon åtgärd eller
gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda
ersättningsskyldighet, skall det anmärkas i berättelsen.

30 § I revisionsberättelsen ska revisorn anmärka om han eller
hon har funnit att företaget inte har fullgjort sin
skyldighet

1. att göra skatteavdrag enligt skatteförfarandelagen
(2011:1244),

2. att anmäla sig för registrering enligt 7 kap. 2 §
skatteförfarandelagen,

3. att lämna skattedeklaration enligt 26 kap. 2 § eller 37
kap. 4 § skatteförfarandelagen, eller

4. att i rätt tid betala skatter och avgifter som omfattas av
skatteförfarandelagen. Lag (2011:1400).

31 § Utöver vad som följer av 28-30 §§ får en revisor i
revisionsberättelsen lämna sådana upplysningar som han anser
att tredje man bör få kännedom om. Om årsredovisningen
innehåller uppgifter som har betydelse för upplysningarna,
skall revisorn hänvisa till uppgifterna. Lag (2004:978).

32 § Om en tidigare revisor har gjort en anmälan enligt 23 §,
ska en kopia av den fogas till revisionsberättelsen. Även
kopior av de underrättelser som revisorn och den som har
utsett revisorn har lämnat enligt 23 a § ska fogas till
revisionsberättelsen. Lag (2009:568).

32 a § Revisorn skall genast sända en kopia av
revisionsberättelsen till Skatteverket, om
revisionsberättelsen innehåller

1. anmärkningar enligt 29 §,

2. uttalanden om att

– årsredovisningen inte har upprättats i överensstämmelse med
tillämplig lag om årsredovisning,

– sådana upplysningar som skall lämnas enligt tillämplig lag om
årsredovisning inte har lämnats,

– företaget inte har fullgjort en skyldighet som avses i 30 §
1 – 3. Lag (2003:728).

Koncernrevisionsberättelsen

33 § I fråga om koncernrevisionsberättelsen gäller 27 § första
stycket om tidpunkten för lämnande av revisionsberättelsen samt
27 a § första stycket 2 och andra stycket, 27 b, 28, 31 och
32 §§ om revisionsberättelsens innehåll.

Revisorn skall på koncernredovisningen teckna en hänvisning
till koncernrevisionsberättelsen.

Koncernrevisionsberättelsens inledning skall innehålla uppgift
om moderföretagets firma och organisationsnummer eller
personnummer samt om vilket eller vilka normsystem för
koncernredovisning som moderföretaget har tillämpat.
Lag (2004:978).

Erinringar

34 § Om revisorn har framfört en erinran till
företagsledningen, skall den antecknas i ett protokoll eller i
en annan handling. Handlingen skall lämnas till
företagsledningen och företaget skall förvara den på ett
betryggande sätt.

Revisorns tystnadsplikt

35 § En revisor får inte till den som saknar rätt att få
kännedom om företagets angelägenheter obehörigen lämna
upplysningar om sådana företagets angelägenheter som revisorn
får kännedom om när han eller hon fullgör sitt uppdrag, om det
kan vara till skada för företaget. Lag (2004:1189).

Revisorns upplysningsplikt

36 § Revisorn är skyldig att lämna medrevisor, ny revisor
och, om företaget har försatts i konkurs, konkursförvaltaren
de upplysningar som behövs om företagets angelägenheter.

Revisorn är dessutom skyldig att på begäran lämna
upplysningar om företagets angelägenheter till
undersökningsledaren under förundersökning i brottmål.

Revisorn i ett handelsbolag som omfattas av 2 kap. 3 §
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) är även skyldig
att på begäran lämna upplysningar om bolagets angelägenheter
till de förtroendevalda revisorerna i kommunen eller
landstinget. Lag (2009:485).

Revisorns skadeståndsansvar

37 § En revisor som när han eller hon fullgör sitt uppdrag
uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar företaget ska ersätta
skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas någon annan
genom överträdelse av denna lag eller tillämplig lag om
årsredovisning. En revisor ska även ersätta skada som
uppsåtligen eller av oaktsamhet vållas av revisorns
medhjälpare. I fall som avses i 36 § andra stycket denna lag
och 3 kap. 1 § lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt
och finansiering av terrorism svarar dock revisorn endast
för skada på grund av oriktiga uppgifter som revisorn eller
revisorns medhjälpare har haft skälig anledning att anta var
oriktiga.

Om ett registrerat revisionsbolag är revisor, är det detta
bolag och den för revisionen huvudansvarige som är
ersättningsskyldiga. Lag (2010:837).

Jämkning

38 § Om någon är ersättningsskyldig enligt 37 §, kan
skadeståndet jämkas efter vad som är skäligt med hänsyn till
handlingens art, skadans storlek och omständigheterna i övrigt.

Gemensamt skadeståndsansvar

39 § Om flera skall ersätta samma skada, svarar de solidariskt
för skade-ståndet i den mån inte skadeståndsskyldigheten har
jämkats för någon av dem enligt 38 §. Vad någon av dem har
betalat i skadestånd får han återkräva av de andra efter vad
som är skäligt med hänsyn till omständigheterna.

Tiden för väckande av talan

40 § Talan för företagets räkning enligt 37 § som inte grundas
på brott får inte väckas mot en revisor sedan tre år har
förflutit från det att revisionsberättelsen överlämnades till
företagsledningen.

40 a § Har upphävts genom lag (2013:440).

Överklagande

41 § Bolagsverkets och länsstyrelsens beslut enligt denna lag
får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Ett överklagande av Bolagsverkets beslut ska ges in till
verket inom två månader från dagen för beslutet.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (2014:543).

Övergångsbestämmelser

1999:1079

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas
första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den
31 december 1999.

2. Om det i en lag eller i en annan författning hänvisas till
någon föreskrift i lagen (1980:1103) om årsredovisning m.m. i
vissa företag som har ersatts av en föreskrift i denna lag,
tillämpas i stället den nya föreskriften.

1999:1166

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000. Genom
förordningen upphävs förordningen (1981:112) om prövning av
vissa ärenden enligt lagen (1980:1103) om årsredovisning m.m. i
vissa företag. Förordningen skall dock fortfarande tillämpas i
fråga om räkenskapsår som har inletts före den 1 januari 2000.
I fråga om juridiska personer som avses i 2 kap. 2 § första
stycket bokföringslagen (1999:1078) skall förordningen
tillämpas även för räkenskapsår som inleds före utgången av år
2000.

2001:1225

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002 och tillämpas i
fråga om revisionsberättelser som upprättas efter
ikraftträdandet.

2002:390

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden
före ikraftträdandet.

2004:245

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

2. Registreringsärenden som har kommit in till Patent- och
registreringsverket men i vilka verket inte har fattat beslut
före ikraftträdandet skall överlämnas till Bolagsverket för
fortsatt handläggning.

2006:402

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

2. Äldre bestämmelser gäller om det yrkesmässiga biträde som
annars skulle föranleda jäv för en revisor avser ett
räkenskapsår som har inletts före den 1 januari 2007.

2006:875

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

2. Den som har utsetts till revisor i ett företag före
ikraftträdandet och som enligt den nya lydelsen av 12 § inte
längre ensam kan vara revisor i företaget får ändå kvarstå som
revisor till utgången av år 2008.

2010:837

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2010.

2. Bestämmelserna i 2 § tillämpas första gången för det
räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 oktober 2010.

2011:1400

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om
skyldigheter enligt skattebetalningslagen (1997:483).

2014:543

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014.

2. För överklagande av beslut enligt 11 eller 15 § som har
meddelats före ikraftträdandet gäller 41 § i sin äldre
lydelse.