Förordning (1999:1134) om belastningsregister

SFS nr
1999:1134
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1999-12-02
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:385

1 § Med belastningsregister avses i denna förordning det
register som förs med stöd av lagen (1998:620) om
belastningsregister.

Belastningsregistrets innehåll

Allmänna uppgifter

2 § Om förutsättningarna för registrering enligt 3, 4
eller 4 a § lagen (1998:620) om belastningsregister är
uppfyllda, ska registret innehålla uppgifter om

1. namn, personnummer eller samordningsnummer och andra
identitetsuppgifter,

2. domen, beslutet, strafföreläggandet eller föreläggandet av
ordningsboten,

3. de brott som den registrerade har begått samt påföljden,

4. att ett brott har begåtts under påverkan av en sådan
allvarlig psykisk störning som avses i 30 kap. 6 §
brottsbalken,

5. att en viss påföljd ska avse även annat brott, att den ska
undanröjas eller att den ska ersätta en annan påföljd,

6. beslut om utvisning ur Sverige enligt 8 a kap. 1 eller 5 §
utlänningslagen (2005:716),

7. förordnande om omedelbar verkställighet eller om ett
sådant tillgodoräknande av frihetsberövande eller
omhändertagande som avses i 33 kap. 6 och 7 §§ brottsbalken,

8. gjord personutredning,

9. dom eller beslut enligt 34 kap. 10 eller 18 § brottsbalken
eller beslut enligt 19 § andra stycket
bötesverkställighetslagen (1979:189),

10. lagakraftvunnet beslut varigenom fängelse på livstid
omvandlats till ett tidsbestämt straff enligt lagen (2006:45)
om omvandling av fängelse på livstid,

11. att en dom eller ett beslut i den del som rör den utdömda
påföljden eller avser sådan särskild rättsverkan av brott som
innefattar betalningsskyldighet har vunnit laga kraft eller i
något av dessa avseenden har överklagats,

12. att regeringen av nåd har efterskänkt eller ändrat en
påföljd som har förts in i belastningsregistret,

13. att resning har beviljats, och

14. plats för brotten samt namn på den registrerades
föräldrar om uppgifterna har överförts till Sverige med stöd
av rådets rambeslut 2009/315/RIF av den 26 februari 2009 om
organisationen av medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur
kriminalregistret och uppgifternas innehåll.
Förordning (2014:193).

Uppgifter om den som dömts till fängelse

3 § I fråga om den som har dömts till fängelse eller ålagts
förvandlingsstraff för böter skall belastningsregistret även
innehålla uppgifter om

1. tidpunkten för verkställighetens början,

2. tidpunkten för frigivning,

3. prövotiden och den återstående strafftiden vid villkorlig
frigivning,

4. beslut om helt eller delvis förverkande av villkorligt
medgiven frihet,

5. beslut om övervakning vid villkorligt medgiven frihet,

6. beslut om förlängning av övervakningstid,

7. beslut om återupptagen övervakning, samt

8. tidpunkten för bortfallande av fängelse enligt 35 kap 8 och
9 §§ brottsbalken eller förvandlingsstraff för böter enligt 18
och 21 §§ bötesverkställighetslagen (1979:189).

Uppgifter om den som dömts till skyddstillsyn

4 § I fråga om den som har dömts till skyddstillsyn skall
belastningsregistret även innehålla uppgifter om

1. beslut om förlängning av prövotid,

2. beslut om förlängning av övervakningstid,

3. beslut om återupptagen övervakning, samt

4. beslut om att övervakningen med anledning av en dom på
skyddstillsyn skall anstå eller att vidare verkställighet inte
får äga rum.

Uppgifter om den som dömts till sluten ungdomsvård

5 § I fråga om den som har dömts till sluten ungdomsvård skall
belastningsregistret även innehålla uppgifter om tidpunkten för
verkställighetens början och slut.

Uppgifter om den som överlämnats till vård

6 § I fråga om den som av domstol har överlämnats till
rättspsykiatrisk vård ska belastningsregistret även innehålla
uppgifter om intagning i eller utskrivning från en
sjukvårdsinrättning samt beslut om öppen rättspsykiatrisk vård.
Förordning (2008:670).

Uppgifter om den som utvisats

7 § I fråga om den som har utvisats på grund av brott ska
belastningsregistret även innehålla uppgifter om

1. beslut om inhibition av utvisningsbeslutet,

2. beslut av en migrationsdomstol eller
Migrationsöverdomstolen enligt 12 kap. 16 b eller 16 d §
utlänningslagen (2005:716), och

3. att utvisningsbeslutet har verkställts.
Förordning (2013:657).

Uppgifter om den som meddelats kontaktförbud eller
tillträdesförbud

8 § I fråga om den som har meddelats kontaktförbud eller
tillträdesförbud ska belastningsregistret även innehålla
uppgifter om beslutets innebörd och beslutets giltighetstid.
Förordning (2011:972).

Uppgifter från utländska myndigheter m.m.

9 § Belastningsregistret skall också innehålla uppgifter om

1. beslut av en myndighet i Danmark, Finland, Island eller
Norge om överflyttning till den staten av verkställighet av
fängelse eller övervakning av den som villkorligt frigivits
eller dömts till skyddstillsyn,

2. annat beslut av en myndighet i en annan stat om
verkställighet av en påföljd som dömts ut här i landet,

3. beslut av en svensk domstol eller en myndighet enligt 5, 10,
14, 17 eller 21 § lagen (1963:193) om samarbete med Danmark,
Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff
m.m. , samt

4. beslut av en svensk myndighet enligt 10 § lagen (1978:801)
om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet.

Rätt att få uppgifter ur belastningsregistret

Myndigheter som har rätt att få fullständiga uppgifter

10 § Uppgifter ur belastningsregistret ska lämnas ut om det
begärs av

1. det statsråd som är föredragande i ärenden enligt lagen
(1991:572) om särskild utlänningskontroll, i ärenden om
utlämning för brott, i ärenden om nåd i brottmål eller i
andra ärenden enligt 12 kap. 9 § regeringsformen, i ärenden
om överförande av straffverkställighet enligt lagen
(1972:260) om internationellt samarbete rörande
verkställighet av brottmålsdom eller i ärenden om anställning
som domare eller hyresråd, eller den statsrådet bemyndigar,
för utredning i ett sådant ärende och i fråga om den som
ärendet gäller,

2. chefen för Justitiedepartementet eller den han eller hon
bemyndigar, om utdraget behövs för att fullgöra en skyldighet
Sverige har enligt en överenskommelse med en främmande
stat,

3. en åklagarmyndighet, i ärenden där en prövning ska
göras, i fråga om den som prövningen gäller,

4. Säkerhetspolisen, i ärenden om anställning eller uppdrag
vid myndigheten,

5. Tullverket i tillståndsärenden och andra ärenden där en
lämplighetsprövning ska göras enligt kommissionens förordning
(EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om
tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr
2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen, samt
i andra tillståndsärenden och ärenden där en
lämplighetsprövning ska göras, i fråga om den som prövningen
gäller,

6. en länsstyrelse, i fråga om den som ärendet gäller, om
inte annat anges, i ärenden

a) där länsstyrelsen enligt lag eller förordning ska hämta in
sådana uppgifter,

b) där länsstyrelsen ska göra en lämplighetsprövning,

c) där länsstyrelsen ska pröva frågor om förbud mot att ha
djur eller om omhändertagande av djur,

d) om godkännande och tillsyn enligt förordningen (1989:149)
om bevakningsföretag m.m.,

e) om godkännande av skyddsvakt enligt skyddsförordningen
(2010:523),

f) om godkännande och tillsyn enligt förordningen (2011:155)
om auktorisation av delgivningsföretag, och

g) om auktorisation enligt förordningen om auktorisation av
delgivningsföretag, i fråga om personer som anges i 4 §
första stycket 1 och 2 i den förordningen,

7. Transportstyrelsen, i fråga om den som myndigheten vid
lämplighetsprövning enligt lagen (1998:493) om trafikskolor
och förordningen (1998:978) om trafikskolor överväger att ge
tillstånd eller godkänna samt i ärenden om körkortstillstånd,
körkort, traktorkort, taxiförarlegitimation, tillstånd till
yrkesmässig trafik eller taxitrafik, biluthyrning och
transporttillstånd, i fråga om den som ärendet gäller,

8. en myndighet som har rätt att besluta om frihetsberövande
åtgärd enligt lagarna om överlämnande eller utlämning för
brott eller utlänningslagen (2005:716), i ärenden som rör en
sådan åtgärd,

9. Kriminalvården, i fråga om den som myndigheten avser att
anställa eller anlita som

a) övervakare,

b) förtroendeman enligt lagen (1991:2041) om särskild
personutredning i brottmål, m.m. eller fängelseförordningen
(2010:2010),

c) personutredare enligt lagen om särskild personutredning i
brottmål, m.m.,

d) biträde enligt 6 § andra stycket lagen (1994:451) om
intensivövervakning med elektronisk kontroll eller
fängelseförordningen, eller

e) kontrollör enligt 3 kap. 4 § förordningen (1998:642) om
verkställighet av frivårdspåföljder,

10. Kriminalvården, när uppgiften behövs för prövning av en
fråga enligt fängelselagen (2010:610), häkteslagen
(2010:611), lagen om intensivövervakning med elektronisk
kontroll, lagen om särskild personutredning i brottmål, m.m.
eller lagen (2015:96) om erkännande och verkställighet av
frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen,

11. en övervakningsnämnd eller Kriminalvården, i ärenden om
övervakning, i fråga om den som ärendet gäller,

12. det statsråd som är föredragande i ärenden enligt lagen
(2001:82) om svenskt medborgarskap, eller den statsrådet
bemyndigar, för utredning i ett sådant ärende, i fråga om den
som ärendet gäller,

13. Försvarsmakten, i fråga om den som myndigheten avser att
anställa för tjänstgöring i internationella militära
insatser,

14. Migrationsverket, i ärenden enligt lagen om svenskt
medborgarskap eller utlänningslagen, dels i fråga om den som
ärendet gäller, dels för utredning enligt 5 kap. 3 a § första
stycket 1 utlänningslagen, i fråga om någon annan än den som
ärendet gäller,

15. en passmyndighet utom riket i passärenden, i fråga om den
som ärendet gäller,

16. allmän domstol, i ärenden om omvandling enligt lagen
(2006:45) om omvandling av fängelse på livstid, i fråga om
den som ärendet gäller,

17. Domstolsverket, i fråga om den som verket avser att
anställa som notarie,

18. Domarnämnden, i ärenden om anställning som domare eller
hyresråd,

19. Kronofogdemyndigheten, i ärenden enligt 3 kap. lagen
(2009:1427) om erkännande och verkställighet av bötesstraff
inom Europeiska unionen och 3 kap. lagen (2011:423) om
erkännande och verkställighet av beslut om förverkande inom
Europeiska unionen, i fråga om den som ärendet gäller,

20. en migrationsdomstol eller Migrationsöverdomstolen, i mål
om upphävande av allmän domstols beslut om utvisning på grund
av brott, i fråga om den som ärendet gäller,

21. allmän domstol eller allmän förvaltningsdomstol, i fråga
om en nämndeman som ska påbörja tjänstgöring i domstolen,
och

22. en åklagarmyndighet i ärenden enligt förordningen
(2014:1553) om förebyggande och lösning av tvister om
utövande av jurisdiktion i straffrättsliga förfaranden inom
Europeiska unionen.

Uppgifter om någon annan än den som prövningen gäller enligt
första stycket 14 ska begränsas till uppgifter om påföljder
för brott enligt 3, 4 eller 6 kap. eller 16 kap. 10 a §
brottsbalken eller uppgifter om kontaktförbud.
Förordning (2015:114).

11 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Uppgifter ur belastningsregistret om brott som lett till
någon annan påföljd än penningböter ska lämnas ut om det
begärs av

1. Justitiekanslern, i fråga om den som ansöker om ersättning
enligt lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden
och andra tvångsåtgärder,

2. Högskolans avskiljandenämnd, i fråga om den som nämnden
vid prövning enligt högskolelagen (1992:1434) överväger att
avskilja från utbildningen,

3. Arbetsförmedlingen, för utredning i ärenden om kallelse
till ny tjänstgöring av vapenfri tjänst, i fråga om den som
ärendet gäller,

4. Riksbanken, i fråga om den som banken avser att anställa
som bevaknings- eller transportpersonal,

5. en statlig, kommunal eller landstingskommunal myndighet
som beslutar om anställning av personal inom psykiatrisk
sjukvård, vård av utvecklingsstörda, vård av barn och ungdom
eller tvångsvård av missbrukare, i fråga om den som
myndigheten avser att anställa eller anlita som
uppdragstagare,

6. Lotteriinspektionen, i fråga om den som myndigheten

a) vid prövning enligt lotterilagen (1994:1000) överväger att
ge tillstånd att få anordna roulettspel, tärningsspel och
kortspel, eller

b) vid prövning enligt lagen (1982:636) om anordnande av
visst automatspel överväger att ge tillstånd,

7. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller en
kommun, i fråga om den som myndigheten eller kommunen enligt
lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor vid
lämplighetsprövning överväger att ge tillstånd eller godkänna
som föreståndare,

8. en socialnämnd, i ärenden om

a) utseende av kontaktperson eller kontaktfamilj enligt 3
kap. 6 b § socialtjänstlagen (2001:453) för en person som
inte har fyllt 21 år,

b) vårdnad om barn, barns boende, umgänge med barn,
medgivande att ta emot barn m.m. enligt 5 kap. 2 §, 6 kap.
6–6 a och 8–10 §§ socialtjänstlagen,

c) adoption enligt 6 kap. 12–16 §§ socialtjänstlagen, och

d) åtgärder enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser
om vård av unga eller lagen (1988:870) om vård av missbrukare
i vissa fall,

9. Transportstyrelsen, i fråga om den som myndigheten vid
lämplighetsprövning

a) enligt luftfartslagen (2010:500) och luftfartsförordningen
(2010:770) överväger att ge certifikat eller tillstånd,
eller

b) enligt 4 § lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana
och spårväg eller 3 kap. 2–4, 6 och 8 §§ järnvägslagen
(2004:519) överväger att ge tillstånd,

10. en kommunal myndighet, i ärenden om serveringstillstånd
enligt alkohollagen (2010:1622), i fråga om den som ärendet
gäller,

11. Läkemedelsverket, i fråga om den som myndigheten
överväger att ge tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen (2009:366)
om handel med läkemedel eller lagen (1992:860) om kontroll av
narkotika,

12. Kronofogdemyndigheten, för utredning i ärenden enligt
skuldsaneringslagen (2006:548), i fråga om den som ärendet
gäller,

13. Brottsoffermyndigheten, för utredning i ärenden enligt
brottsskadelagen (2014:322),

14. en överförmyndare eller överförmyndarnämnd, i ärenden där
en lämplighetsprövning ska göras, i fråga om

a) den som överförmyndaren eller nämnden avser att utse eller
avser att föreslå att rätten utser till förmyndare, god man
eller förvaltare, eller

b) den som är förmyndare, god man eller förvaltare, och

15. Inspektionen för strategiska produkter i
tillståndsärenden enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 258/2012 av den 14 mars 2012 om
genomförande av artikel 10 i FN:s protokoll om olaglig
tillverkning av och handel med eldvapen, delar till eldvapen
och ammunition, bifogat till Förenta nationernas konvention
mot gränsöverskridande organiserad brottslighet (FN:s
protokoll om skjutvapen), och om införande av
exporttillstånd, import- och transiteringsåtgärder för
skjutvapen, delar till skjutvapen och ammunition, i fråga om
den som prövningen gäller.

Sådana uppgifter som avses i 3 § 3–5 lagen (1998:620) om
belastningsregister får inte lämnas till en myndighet som har
rätt att få uppgifter enligt denna paragraf. En socialnämnd
har dock rätt till uppgift om åklagares beslut om
åtalsunderlåtelse och om kontaktförbud.
Förordning (2014:1399).

11 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Uppgifter ur belastningsregistret om brott som lett till
någon annan påföljd än penningböter ska lämnas ut om det
begärs av

1. Justitiekanslern, i fråga om den som ansöker om ersättning
enligt lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden
och andra tvångsåtgärder,

2. Högskolans avskiljandenämnd, i fråga om den som nämnden
vid prövning enligt högskolelagen (1992:1434) överväger att
avskilja från utbildningen,

3. Arbetsförmedlingen, för utredning i ärenden om kallelse
till ny tjänstgöring av vapenfri tjänst, i fråga om den som
ärendet gäller,

4. Riksbanken, i fråga om den som banken avser att anställa
som bevaknings- eller transportpersonal,

5. en statlig, kommunal eller landstingskommunal myndighet
som beslutar om anställning av personal inom psykiatrisk
sjukvård, vård av utvecklingsstörda, vård av barn och ungdom
eller tvångsvård av missbrukare, i fråga om den som
myndigheten avser att anställa eller anlita som
uppdragstagare,

6. Lotteriinspektionen, i fråga om den som myndigheten

a) vid prövning enligt lotterilagen (1994:1000) överväger att
ge tillstånd att få anordna roulettspel, tärningsspel och
kortspel, eller

b) vid prövning enligt lagen (1982:636) om anordnande av
visst automatspel överväger att ge tillstånd,

7. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller en
kommun, i fråga om den som myndigheten eller kommunen enligt
lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor vid
lämplighetsprövning överväger att ge tillstånd eller godkänna
som föreståndare,

8. en socialnämnd, i ärenden om

a) utseende av kontaktperson eller kontaktfamilj enligt 3
kap. 6 b § socialtjänstlagen (2001:453) för en person som
inte har fyllt 21 år,

b) vårdnad om barn, barns boende, umgänge med barn,
medgivande att ta emot barn m.m. enligt 5 kap. 2 §, 6 kap.
6–6 a och 8–10 §§ socialtjänstlagen,

c) adoption enligt 6 kap. 12–16 §§ socialtjänstlagen, och

d) åtgärder enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser
om vård av unga eller lagen (1988:870) om vård av missbrukare
i vissa fall,

9. Transportstyrelsen, i fråga om den som myndigheten vid
lämplighetsprövning

a) enligt luftfartslagen (2010:500) och luftfartsförordningen
(2010:770) överväger att ge certifikat eller tillstånd, eller

b) enligt 4 § lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana
och spårväg eller 3 kap. 2–4, 6 och 8 §§ järnvägslagen
(2004:519) överväger att ge tillstånd,

10. en kommunal myndighet, i ärenden om serveringstillstånd
enligt alkohollagen (2010:1622), i fråga om den som ärendet
gäller,

11. Läkemedelsverket, i fråga om den som myndigheten
överväger att ge tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen (2009:366)
om handel med läkemedel eller lagen (1992:860) om kontroll av
narkotika,

12. Kronofogdemyndigheten, för utredning i ärenden enligt
skuldsaneringslagen (2006:548), i fråga om den som ärendet
gäller,

13. Brottsoffermyndigheten, för utredning i ärenden enligt
brottsskadelagen (2014:322),

14. en överförmyndare eller överförmyndarnämnd, i ärenden där
en lämplighetsprövning ska göras, i fråga om

a) den som överförmyndaren eller nämnden avser att utse eller
avser att föreslå att rätten utser till förmyndare, god man
eller förvaltare, eller

b) den som är förmyndare, god man eller förvaltare, och

15. Inspektionen för strategiska produkter i
tillståndsärenden enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 258/2012 av den 14 mars 2012 om
genomförande av artikel 10 i FN:s protokoll om olaglig
tillverkning av och handel med eldvapen, delar till eldvapen
och ammunition, bifogat till Förenta nationernas konvention
mot gränsöverskridande organiserad brottslighet (FN:s
protokoll om skjutvapen), och om införande av
exporttillstånd, import- och transiteringsåtgärder för
skjutvapen, delar till skjutvapen och ammunition, i fråga om
den som prövningen gäller.

Sådana uppgifter som avses i 3 § 3–5 lagen (1998:620) om
belastningsregister får inte lämnas till en myndighet som har
rätt att få uppgifter enligt denna paragraf. En socialnämnd
har dock rätt till uppgift om åklagares beslut om
åtalsunderlåtelse, straffvarning och kontaktförbud.
Förordning (2015:89).

11 § /Träder i kraft I:2015-08-01/
Uppgifter ur belastningsregistret om brott som lett till
någon annan påföljd än penningböter ska lämnas ut om det
begärs av

1. Justitiekanslern, i fråga om den som ansöker om ersättning
enligt lagen

(1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra
tvångsåtgärder,

2. Högskolans avskiljandenämnd, i fråga om den som nämnden
vid prövning enligt högskolelagen (1992:1434) överväger att
avskilja från utbildningen,

3. Arbetsförmedlingen, för utredning i ärenden om kallelse
till ny tjänstgöring av vapenfri tjänst, i fråga om den som
ärendet gäller,

4. Riksbanken, i fråga om den som banken avser att anställa
som bevaknings- eller transportpersonal,

5. en statlig, kommunal eller landstingskommunal myndighet
som beslutar om anställning av personal inom psykiatrisk
sjukvård, vård av utvecklingsstörda, vård av barn och ungdom
eller tvångsvård av missbrukare, i fråga om den som
myndigheten avser att anställa eller anlita som
uppdragstagare,

6. Lotteriinspektionen, i fråga om den som myndigheten

a) vid prövning enligt lotterilagen (1994:1000) överväger att
ge tillstånd att få anordna roulettspel, tärningsspel och
kortspel, eller

b) vid prövning enligt lagen (1982:636) om anordnande av
visst automatspel överväger att ge tillstånd,

7. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller en
kommun, i fråga om den som myndigheten eller kommunen enligt
lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor vid
lämplighetsprövning överväger att ge tillstånd eller godkänna
som föreståndare,

8. en socialnämnd, i ärenden om

a) utseende av kontaktperson eller kontaktfamilj enligt 3
kap. 6 b § socialtjänstlagen (2001:453) för en person som
inte har fyllt 21 år,

b) vårdnad om barn, barns boende, umgänge med barn,
medgivande att ta emot barn m.m. enligt 5 kap. 2 §, 6 kap.
6–6 a och 8–10 §§ socialtjänstlagen,

c) adoption enligt 6 kap. 12–16 §§ socialtjänstlagen, och

d) åtgärder enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser
om vård av unga eller lagen (1988:870) om vård av missbrukare
i vissa fall,

9. Transportstyrelsen, i fråga om den som myndigheten vid
lämplighetsprövning

a) enligt luftfartslagen (2010:500) och luftfartsförordningen
(2010:770) överväger att ge certifikat eller tillstånd,
eller

b) enligt 4 § lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana
och spårväg eller 3 kap. 2–4, 6 och 8 §§ järnvägslagen
(2004:519) överväger att ge tillstånd,

10. en kommunal myndighet, i ärenden om serveringstillstånd
enligt alkohollagen (2010:1622), i fråga om den som ärendet
gäller,

11. Läkemedelsverket, i fråga om den som myndigheten
överväger att ge tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen (2009:366)
om handel med läkemedel eller lagen (1992:860) om kontroll
av narkotika,

12. Kronofogdemyndigheten, för utredning i ärenden enligt
skuldsaneringslagen (2006:548), i fråga om den som ärendet
gäller,

13. Brottsoffermyndigheten, för utredning i ärenden enligt
brottsskadelagen (2014:322),

14. en överförmyndare eller överförmyndarnämnd, i ärenden där
en lämplighetsprövning ska göras, i fråga om

a) den som överförmyndaren eller nämnden avser att utse eller
avser att föreslå att rätten utser till förmyndare, god man
eller förvaltare, eller

b) den som är förmyndare, god man eller förvaltare,

15. Inspektionen för strategiska produkter i
tillståndsärenden enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 258/2012 av den 14 mars 2012 om
genomförande av artikel 10 i FN:s protokoll om olaglig
tillverkning av och handel med eldvapen, delar till eldvapen
och ammunition, bifogat till Förenta nationernas konvention
mot gränsöverskridande organiserad brottslighet (FN:s
protokoll om skjutvapen), och om införande av
exporttillstånd, import- och transiteringsåtgärder för
skjutvapen, delar till skjutvapen och ammunition, i fråga om
den som prövningen gäller, och

16. Rättsmedicinalverket, i fråga om den som myndigheten
avser att anställa eller anlita som uppdragstagare i den
rättspsykiatriska undersökningsverksamheten.

Sådana uppgifter som avses i 3 § 3–5 lagen (1998:620) om
belastningsregister får inte lämnas till en myndighet som har
rätt att få uppgifter enligt denna paragraf. En socialnämnd
har dock rätt till uppgift om åklagares beslut om
åtalsunderlåtelse, straffvarning och kontaktförbud.
Förordning (2015:385).

Myndigheter som har rätt att få uppgifter om vissa brott

12 § Uppgifter ur belastningsregistret om brott mot 3, 4, 6,
8–11, 14 eller 15 kap. brottsbalken eller mot
skattebrottslagen (1971:69) eller lagen (2014:307) om straff
för penningtvättsbrott ska, om brotten lett till någon annan
påföljd än böter, lämnas ut om det begärs av

1. Fastighetsmäklarinspektionen, i fråga om den som
myndigheten vid lämplighetsprövning enligt
fastighetsmäklarlagen (2011:666) överväger att registrera som
fastighetsmäklare, och

2. Kammarkollegiet, i fråga om den som myndigheten vid
prövning enligt förordningen (1985:613) om auktorisation av
tolkar och översättare avser att auktorisera.

Om påföljden även avser något annat brott än de som anges i
första stycket, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut.

Sådana uppgifter som avses i 3 § 3–5 lagen (1998:620) om
belastningsregister får inte lämnas till en myndighet som har
rätt att få uppgifter enligt denna paragraf.
Förordning (2014:316).

13 § Uppgifter ur belastningsregistret om brott mot 8–11, 14
eller 15 kap. brottsbalken eller mot skattebrottslagen
(1971:69) eller lagen (2014:307) om straff för
penningtvättsbrott ska, om brotten lett till någon annan
påföljd än penningböter, lämnas ut om det begärs av

1. Finansinspektionen, för utredning i ärenden om

a) lämplighetsprövning av fysisk person som anmält verksamhet
enligt lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss
finansiell verksamhet,

b) lämplighetsprövning av styrelseledamöter,
styrelsesuppleanter, verkställande direktör och
ställföreträdare för verkställande direktör i banker, börser,
clearingorganisationer, fondbolag, förvaltare av alternativa
investeringsfonder, försäkringsföretag, institut för
elektroniska pengar, kreditmarknadsföretag,
värdepappersbolag, juridiska personer som anmält verksamhet
enligt lagen om anmälningsplikt avseende viss finansiell
verksamhet och företag som avser att driva eller driver
verksamhet enligt lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet
eller lagen (2014:275) om viss verksamhet med
konsumentkrediter, i fråga om den som ärendet gäller,

c) större ägare i bankaktiebolag, börser,
clearingorganisationer, fondbolag, förvaltare av alternativa
investeringsfonder, försäkringsaktiebolag, institut för
elektroniska pengar, kreditmarknadsföretag, medlemsbanker,
värdepappersbolag, juridiska personer som anmält verksamhet
enligt lagen om anmälningsplikt avseende viss finansiell
verksamhet och företag som avser att driva eller driver
verksamhet enligt lagen om inlåningsverksamhet eller lagen om
viss verksamhet med konsumentkrediter, i fråga om den som
ärendet gäller, samt

2. Revisorsnämnden, i fråga om den som myndigheten vid
lämplighetsprövning enligt revisorslagen (2001:883) överväger
att auktorisera eller godkänna.

I fråga om europabolag och europakooperativ tillämpas vad som
sägs i första stycket 1 b om styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter på ledamöter och suppleanter i lednings-,
förvaltnings- eller tillsynsorganet.

Om den påföljd som dömts ut även avser något annat brott än
de som anges i första stycket, ska också uppgifter om det
brottet lämnas ut.

Sådana uppgifter som avses i 3 § 3–5 lagen (1998:620) om
belastningsregister får inte lämnas ut till en myndighet som
har rätt att få uppgifter ur belastningsregistret enligt
denna paragraf. Förordning (2014:398).

13 a § Uppgifter ur belastningsregistret om huruvida en enskild
förekommer eller inte förekommer för sådan brottslighet som
avses i 3 kap. 1 § förordningen (2005:411) om
försäkringsförmedling skall lämnas ut om det begärs av
Finansinspektionen för ärende om tillståndsgivning enligt lagen
(2005:405) om försäkringsförmedling. Förordning (2005:412).

14 § Uppgifter ur belastningsregistret om brott mot 3, 4, 6,
8–11, 13–15 eller 17 kap. brottsbalken, skattebrottslagen
(1971:69), tullagen (2000:1281), lagen (2000:1225) om straff
för smuggling, narkotikastrafflagen (1968:64), tobakslagen
(1993:581), lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen
(1994:1564) om alkoholskatt, alkohollagen (2010:1622), lagen
(1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel, lagen
(1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor, lagen
(1994:1776) om skatt på energi, 9 kap. 1–2 §§ vapenlagen
(1996:67) eller dess motsvarighet enligt äldre lag eller
lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott ska lämnas
ut om det begärs av Skatteverket. Uppgifterna ska lämnas ut
för prövning av upplagshavare, skatteupplag och registrerade
varumottagare enligt lagen om tobaksskatt, lagen om
alkoholskatt eller lagen om skatt på energi, skattebefriade
förbrukare enligt lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt
på energi samt lagerhållare enligt lagen om tobaksskatt eller
lagen om skatt på energi.

Om den påföljd som dömts ut även avser något annat brott än
de som anges i första stycket, ska också uppgifter om det
brottet lämnas ut. Lag (2014:898).

15 § Uppgifter ur belastningsregistret om brott mot 3, 4
eller 6 kap., 8 kap. 1, 4–7 §§, 9 kap. 1, 3, 4 eller 6 §, 10
kap. 1 eller 3 §, 12 kap. 3 §, 13 kap., 14 kap. 1, 3 eller
6 §, 16 kap. 1, 2, 5 eller 8 §, 17–19 kap. brottsbalken,
narkotikastrafflagen (1968:64), lagen (1991:1969) om förbud
mot vissa dopningsmedel, lagen (1999:42) om förbud mot vissa
hälsofarliga varor, 9 kap. 1–2 §§ vapenlagen (1996:67) eller
dess motsvarighet enligt äldre lag eller 3–5 eller 7 § första
eller andra stycket lagen (2014:307) om straff för
penningtvättsbrott ska lämnas ut om det begärs av
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet eller Försvarsmakten, i
fråga om dels totalförsvarspliktiga som skrivs in eller är
inskrivna för värnplikt enligt lagen (1994:1809) om
totalförsvarsplikt, dels de som Försvarsmakten avser att anta
eller som är antagna till militär utbildning inom
myndigheten.

Om uppgifter om sådan brottslighet som avses i första stycket
förekommer, ska också uppgifter om annan brottslighet som
lett till någon annan påföljd än penningböter lämnas ut.
Lag (2014:898).

16 § Uppgifter ur belastningsregistret om brott mot 9 kap. 6
eller 7 § brottsbalken eller lagen (2014:307) om straff för
penningtvättsbrott ska lämnas ut om det begärs av
Riksgäldskontoret för utredning enligt lagen (1995:1571) om
insättningsgaranti eller lagen (1999:158) om investerarskydd,
i fråga om den som ärendet gäller.

Om den påföljd som dömts ut även avser något annat brott än
de som anges i första stycket, ska också uppgifter om det
brottet lämnas ut. Förordning (2014:316).

16 a § Uppgifter ur belastningsregistret om brott mot 8–11,
14 eller 15 kap. eller 20 kap. 1 eller 2 § brottsbalken,
skattebrottslagen (1971:69), narkotikastrafflagen (1968:64),
lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel eller
lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott, om brotten
lett till någon annan påföljd än böter, eller brott mot lagen
(1951:649) om straff för vissa trafikbrott, lagen (2001:558)
om vägtrafikregister, vägtrafikskattelagen (2006:227) eller
fordonsförordningen (2009:211) ska lämnas ut, om det begärs
av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll för
utredning i ärenden om ackreditering av besiktningsorgan
enligt fordonslagen (2002:574), i fråga om sådana personer
som avses i 4 kap. 2 e § den lagen.

Om påföljden avser något annat brott än de som anges i första
stycket ska också uppgifter om det brottet lämnas ut.
Förordning (2014:316).

16 b § Uppgifter ur belastningsregistret om brott mot 3, 4,
6, 8–11, 13–17 eller 20 kap. brottsbalken, 1 § andra stycket
eller 4 a § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott,
narkotikastrafflagen (1968:64), skattebrottslagen (1971:69),
lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel, lagen
(1992:860) om kontroll av narkotika, 11 kap. 4 § alkohollagen
(2010:1622), lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga
varor, 5 eller 6 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling,
bidragsbrottslagen (2007:612) eller lagen (2014:307) om
straff för penningtvättsbrott ska, om brotten lett till någon
annan påföljd än böter, lämnas ut om det begärs av
Inspektionen för vård och omsorg i ärenden om tillstånd
enligt

a) socialtjänstlagen (2001:453), i fråga om den som
inspektionen överväger att ge tillstånd och styrelseledamot,
verkställande direktör eller firmatecknare för denne,
föreståndare för verksamheten samt delägare i ett
fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag som ärendet gäller,
eller

b) lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade, i fråga om den som inspektionen överväger
att ge tillstånd och sådana personer i verksamheten som avses
i 23 § andra stycket 1–3 den lagen.

Om påföljden avser något annat brott än de som anges i första
stycket, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut.
Förordning (2014:316).

16 c § Uppgifter ur belastningsregistret om brott mot 3 kap.,
4 kap. 1–2 eller 4–5 §§, 6 kap., 8 kap. 5 eller 6 §, 10 kap.
5 a eller 5 c §, 13–15 kap., 16 kap. 10 a §, 17 kap. 1 eller
2 § eller 20 kap. 1 § brottsbalken, 4 eller 4 a § lagen
(1951:649) om straff för vissa trafikbrott,
narkotikastrafflagen (1968:64), abortlagen (1974:595), lagen
(1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor, lagen
(1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel, lagen
(1992:860) om kontroll av narkotika, lagen (1999:42) om
förbud mot vissa hälsofarliga varor, 6 § lagen (2000:1225) om
straff för smuggling, lagen (2003:148) om straff för
terroristbrott, 10 kap. 3, 4 eller 6 § patientsäkerhetslagen
(2010:659) eller 1, 2, 4–11 och 13 §§ lagen (2014:406) om
straff för folkmord, brott mot mänskligheten och
krigsförbrytelser ska, om brotten lett till någon annan
påföljd än böter, lämnas ut om det begärs av

1. Socialstyrelsen i ärenden om legitimation enligt 4 kap. 1
eller 2 § patientsäkerhetslagen eller särskilt förordnande
enligt 4 kap. 4 § samma lag, i fråga om den som styrelsen
överväger att meddela legitimation eller särskilt förordna
att utöva yrke,

2. Inspektionen för vård och omsorg i ärenden om prövotid och
återkallelse av legitimation enligt 8 kap. 1, 3 eller 4 §
patientsäkerhetslagen, i fråga om den som inspektionen enligt
7 kap. 30 § patientsäkerhetslagen överväger att anmäla till
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, eller

3. ett landsting, i fråga om en icke legitimerad yrkesutövare
som landstinget överväger att anställa för allmäntjänstgöring
eller med ett vikariatsförordnande enligt föreskrifter som
meddelats med stöd av 3 kap. 12 §
patientsäkerhetsförordningen (2010:1369).

Om påföljden även avser något annat brott än de som anges i
första stycket, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut.
Förording (2014:411).

16 d § Uppgifter ur belastningsregistret om brott mot

1. 3 § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott,

2. 36 § djurskyddslagen (1988:534),

3. 9 kap. 2 och 3 §§ körkortslagen (1998:488),

4. 4-6 §§ förordningen (1998:786) om internationella
vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
(EES),

5. 14 kap. 4 och 11 §§ trafikförordningen (1998:1276),

6. 9 kap. 1-5 §§ förordningen (2004:865) om kör- och vilotider
samt färdskrivare, m.m.,

7. 25 och 26 §§ lagen (2005:395) om arbetstid vid visst
vägtransportarbete,

8. 16 § lagen (2006:263) om transport av farligt gods,

9. 11 kap. 1 och 2 §§ lagen (2007:1157) om
yrkesförarkompetens,

10. 8 kap. 8, 9 och 11 §§ fordonsförordningen (2009:211),
eller

11. 5 kap. 1 § yrkestrafiklagen (2012:210)

ska lämnas ut om det begärs av Transportstyrelsen för
förmedling till en utländsk myndighet i enlighet med artikel
16.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler
beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som
bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets
direktiv 96/26/EG, i fråga om den som begäran gäller.
Förordning (2012:253).

16 e § Uppgifter ur belastningsregistret om brott mot 4 kap.
8–9 c §§, 9–11, 14 eller 15 kap. brottsbalken,
skattebrottslagen (1971:69), lagen (2000:1225) om straff för
smuggling, 47 § lagen (2014:836) om näringsförbud eller lagen
(2014:307) om straff för penningtvättsbrott ska, om brotten
lett till någon annan påföljd än böter, lämnas ut om det
begärs av E-legitimationsnämnden. Uppgifterna ska endast
lämnas ut i ärenden om godkännande av sökande enligt lagen
(2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för
elektronisk identifiering, i fråga om den som nämnden
överväger att godkänna och, om ärendet gäller en juridisk
person, styrelseledamot, verkställande direktör eller
firmatecknare för denna.

Om påföljden avser något annat brott än de som anges i första
stycket, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut.
Förordning (2014:938).

17 § Polismyndigheten ska underrätta Transportstyrelsen om
uppgifter i belastningsregistret enligt bestämmelserna i 5
kap. 2, 3 och 5 §§ förordningen om vägtrafikregister
(2001:650). Förordning (2014:1158).

Uppgifter för prövning av ett meddelat tillstånd

18 § En myndighet som enligt 10, 11, 12, 13, 14 eller 16 b §
har rätt att få uppgifter ur belastningsregistret vid
tillståndsgivning, godkännande eller meddelande av
legitimation, har rätt att få motsvarande uppgifter för
prövning av ett meddelat tillstånd, godkännande eller
certifikat eller en beslutad auktorisation eller meddelad
legitimation. Förordning (2013:182).

Direktåtkomst

19 § Säkerhetspolisen, Skatteverket, Tullverket,
Kustbevakningen, åklagarmyndigheter, Kriminalvården,
Migrationsverket, Domstolsverket och allmänna domstolar får
ha direktåtkomst till uppgifter i belastningsregistret.
Direktåtkomsten ska begränsas till att endast gälla sådana
uppgifter som myndigheterna har rätt att få ut enligt lagen
(1998:620) om belastningsregister eller denna förordning.
Förordning (2015:46).

20 § Transportstyrelsen får ha direktåtkomst till uppgifter
ur belastningsregistret i ärenden som rör körkortstillstånd,
körkort, traktorkort, taxiförarlegitimation, tillstånd till
yrkesmässig trafik eller taxitrafik, biluthyrning och
transporttillstånd. Transportstyrelsen får vidare ha
direktåtkomst till uppgifter ur belastningsregistret för det
ändamål som anges i 16 d §.

Socialstyrelsen får ha direktåtkomst till uppgifter ur
belastningsregistret i ärenden enligt 16 c § första stycket
1. Inspektionen för vård och omsorg får ha direktåtkomst till
uppgifter ur belastningsregistret i ärenden enligt 16 c §
första stycket 2.

En länsstyrelse får ha direktåtkomst till uppgifter ur
belastningsregistret i ärenden om godkännande och tillsyn av
personal vid bevakningsföretag, i ärenden enligt förordningen
(2011:155) om auktorisation av delgivningsföretag, i ärenden
om godkännande av skyddsvakt enligt skyddsförordningen
(2010:523) samt i ärenden enligt lagen (2001:82) om svenskt
medborgarskap.

Direktåtkomsten ska begränsas till att endast gälla sådana
uppgifter som myndigheterna har rätt att få ut enligt denna
förordning. Förordning (2013:245).

Enskildas rätt att få uppgifter

21 § Uppgift om brott som föranlett någon annan påföljd än
penningböter, skall lämnas ut om det begärs av

1. ett sådant larminstallationsföretag som avses i lagen
(1983:1097) med vissa bestämmelser om larmanläggningar m.m., i
fråga om den som företaget avser att anställa eller anlita som
uppdragstagare för larminstallationer, samt

2. en enskild sammanslutning eller en person som beslutar om
anställning av personal inom psykiatrisk sjukvård, vård av
utvecklingsstörda eller vård av barn och ungdom, i fråga om den
som den enskilde avser att anställa eller anlita som
uppdragstagare.

Sådana uppgifter som avses i 3 § 3-5 lagen (1998:620) om
belastningsregister skall dock inte lämnas ut.
Förordning (2003:1183).

22 § Ett registerutdrag enligt 9 § andra stycket 1 lagen
(1998:620) om belastningsregister ska endast innehålla
uppgifter om domar, beslut eller strafförelägganden där

1. någon annan påföljd än böter har dömts ut,

2. dagsböter har dömts ut för brott mot 3 kap. 5 §, 4 kap.
4 och 5 §§, 8, 9 och 14 kap. samt 17 kap. 1, 2 och 4 §§
brottsbalken eller lagen (2014:307) om straff för
penningtvättsbrott, eller

3. böter har dömts ut för brott som avses i 6 kap. 8 och
10 §§ samt 16 kap. 11 § brottsbalken, narkotikastrafflagen
(1968:64), lagen (1991:1969) om förbud mot vissa
dopningsmedel, vapenlagen (1996:67), vapenförordningen
(1996:70) och äldre vapenlagstiftning.

Om påföljden även avser något annat brott än de som anges i
första stycket 2 och 3, ska också uppgifter om det brottet
lämnas ut.

Ett registerutdrag enligt 9 § andra stycket 2 lagen om
belastningsregister som den enskilde begär med hänvisning
till bestämmelser i skollagen (2010:800) ska endast innehålla
uppgifter om domar, beslut eller strafförelägganden där
påföljd har dömts ut för brott mot 3 kap. 1, 2 och 6 §§,
4 kap. 1 §, 6 kap., 8 kap. 6 § och 16 kap. 10 a § brottsbalken.
Om påföljden även avser något annat brott, ska också
uppgifter om det brottet lämnas ut.

Ett registerutdrag enligt 9 § andra stycket 4 lagen om
belastningsregister som den enskilde begär med hänvisning
till bestämmelser i lagen (2007:171) om registerkontroll av
personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot
barn ska endast innehålla uppgifter om domar, beslut eller
strafförelägganden där påföljd har dömts ut för brott mot
3 kap. 1, 2, 5 och 6 §§, 4 kap. 1–2 och 4–5 §§, 6 kap., 8 kap.
5 och 6 §§, 16 kap. 8, 9 och 10 a §§ brottsbalken,
narkotikastrafflagen, lagen om förbud mot vissa
dopningsmedel, lagen (1999:42) om förbud mot vissa
hälsofarliga varor, 6 § lagen (2000:1225) om straff för
smuggling och 11 kap. 4 § alkohollagen (2010:1622) samt
medverkan och försök till sådana brott. I fråga om brott som
avses i 6 kap. brottsbalken, narkotikastrafflagen och lagen
om förbud mot vissa dopningsmedel ska utdraget också
innehålla uppgifter om domar, beslut och strafförelägganden
där påföljd har dömts ut för förberedelse, stämpling och
underlåtenhet att avslöja brott. Om påföljden även avser
något annat brott, ska också uppgifter om det brottet lämnas
ut.

Ett registerutdrag enligt 9 § andra stycket 5 lagen om
belastningsregister som den enskilde begär med hänvisning
till bestämmelser i lagen (2010:479) om registerkontroll av
personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder
ska endast innehålla uppgifter om domar, beslut eller
strafförelägganden där påföljd har dömts ut för brott mot
3 kap. 1, 2 och 6 §§, 4 kap. 1 §, 6 kap., 8 kap. 6 § och
16 kap. 10 a § brottsbalken. Om påföljden även avser något
annat brott, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut.

Ett registerutdrag enligt 9 § andra stycket 6 lagen om
belastningsregister som den enskilde begär med hänvisning
till bestämmelser i lagen (2013:852) om registerkontroll av
personer som ska arbeta med barn ska endast innehålla
uppgifter om domar, beslut eller strafförelägganden där
påföljd har dömts ut för brott mot 3 kap. 1, 2 och 6 §§,
4 kap. 1 §, 6 kap., 8 kap. 6 § och 16 kap. 10 a §
brottsbalken. Om påföljden även avser något annat brott,
ska också uppgifter om det brottet lämnas ut.
Förordning (2014:316).

22 a § Ett registerutdrag enligt 9 § andra stycket 3 lagen
(1998:620) om belastningsregister som den enskilde begär med
hänvisning till bestämmelser i lagen (2005:405) om
försäkringsförmedling skall endast innehålla upplysning om
huruvida den enskilde förekommer eller inte förekommer i
belastningsregistret för sådan brottslighet som anges i 3 kap.
1 § förordningen (2005:411) om försäkringsförmedling.
Förordning (2007:175).

22 b § En enskild som är eller har varit medborgare i en
annan medlemsstat inom Europeiska unionen har rätt att på
begäran få ta del av uppgifter som finns om honom eller henne
i kriminalregistret i den staten. Detsamma gäller den som har
varit stadigvarande bosatt i en annan medlemsstat. En begäran
om att få ut uppgifter görs hos Polismyndigheten.
Förordning (2014:1158).

22 c § Om en enskild som begär uppgifter om sig själv i
belastningsregistret med stöd av 9 § lagen (1998:620) om
belastningsregister är medborgare i en annan medlemsstat inom
Europeiska unionen, ska Polismyndigheten även inhämta
uppgifter som finns om honom eller henne i kriminalregistret
i den staten. Förordning (2014:1158).

Avgift

23 § Avgift skall tas ut

1. för att lämna ut uppgifter till enskilda enligt 21 § samt

2. för att lämna ut ett begränsat registerutdrag enligt 22 §
första stycket.

För avgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 20-24 §§
avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass A
tillämpas. Förordning (2000:1194).

Utländska myndigheters rätt att få uppgifter

24 § Uppgifter får lämnas ut med stöd av 11 § lagen (1998:620)
om belastningsregister när de behövs i sådan verksamhet som
avses i 2 § första stycket 1-3 i nämnda lag. Uppgifter får
lämnas ut i andra fall endast när det finns särskilda skäl.
Förordning (2000:720).

24 a § Uppgifter ur belastningsregistret får, i fråga om den
som begäran gäller, lämnas på begäran av en utländsk myndighet
i enlighet med artikel 27.3 i Europaparlamentets och rådets
direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares
och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och
uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring
av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven
64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG,
75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG.
Förordning (2012:252).

24 b § Med stöd av 11 § lagen (1998:620) om belastningsregister
får sådana uppgifter ur belastningsregistret som anges i 16 d §
lämnas ut till en utländsk myndighet i enlighet med artikel
16.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler
beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som
bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets
direktiv 96/26/EG. Förordning (2012:253).

24 c § Uppgifter om någon som är medborgare i en annan
medlemsstat inom Europeiska unionen och som förs in i
belastningsregistret ska, när domen har vunnit laga kraft,
snarast överföras till den eller de stater där den dömde är
medborgare, i enlighet med rådets rambeslut 2009/315/RIF av
den 26 februari 2009 om organisationen av medlemsstaternas
utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och uppgifternas
innehåll.

Om uppgifter som avses i första stycket ändras eller gallras,
ska den eller de stater som tagit emot uppgifterna underrättas
om detta. Förordning (2012:768).

24 d § Om en behörig centralmyndighet i en annan medlemsstat
inom Europeiska unionen begär uppgifter ur
belastningsregistret som ska användas i ett
brottmålsförfarande, ska uppgifterna lämnas ut i enlighet med
rådets rambeslut 2009/315/RIF av den 26 februari 2009 om
organisationen av medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur
kriminalregistret och uppgifternas innehåll.
Förordning (2012:768).

24 e § När uppgifter överförs med stöd av 24 c § ska
utlämnandet förenas med villkoret att uppgifterna inte får
vidarebefordras till en annan stat för något annat ändamål än
att användas i ett brottmålsförfarande. Förordning (2012:768).

24 f § När uppgifter om en dom som har förts in i
belastningsregistret med stöd av 4 a § lagen (1998:620) om
belastningsregister lämnas ut på begäran av en annan stat, ska
den mottagande staten underrättas om eventuella villkor som
begränsar möjligheten att använda uppgifterna och som har
angetts av den stat där domen meddelades. Om uppgifterna ska
användas i ett brottmålsförfarande, ska utlämnandet förenas
med villkoret att uppgifterna endast får vidareanvändas inom
ramen för ett sådant förfarande. Förordning (2012:768).

24 g § Utöver i fall som avses i 6 § tredje stycket, 8 § och 9 §
första stycket lagen (1998:620) om belastningsregister, får
följande uppgifter lämnas ut endast med stöd av 24 d § denna
förordning:

1. en gärning som inte motsvarar brott enligt svensk lag eller
en gärning som någon har begått innan han eller hon har fyllt
femton år och som har förts in i belastningsregistret med stöd
av 4 a § lagen om belastningsregister, och

2. namn på den registrerades föräldrar som har förts in i
belastningsregistret med stöd av 2 § första stycket 14 denna
förordning. Förordning (2012:768).

25 § Om den som är medborgare i eller har hemvist i Danmark,
Finland, Island eller Norge genom dom, beslut eller
strafföreläggande har ålagts någon annan påföljd än böter,
ska Polismyndigheten underrätta registreringsmyndigheten i
den staten. Förordning (2014:1158).

25 a § Ett svar på en begäran om utdrag ur belastningsregistret
enligt 24 a § ska överföras snarast, dock senast inom två
månader från den dag begäran kom in. Förordning (2012:252).

Vilka uppgifter som skall lämnas

Domstolar

26 § En domstol ska, i fråga om den som på grund av en dom
eller ett beslut ska registreras enligt 3 § 1–3 lagen
(1998:620) om belastningsregister, lämna sådana uppgifter
till Polismyndigheten som anges i 2 § 1–11 och 13, 3 § 4, 4 §
och 9 § 3 denna förordning. En domstol ska också lämna sådana
uppgifter till Polismyndigheten som krävs för gallring av
belastningsregistret enligt 16 § 1–4 lagen om
belastningsregister. Förordning (2014:1158).

27 § En domstol skall, i fråga om den som på grund av en dom
eller ett beslut skall registreras enligt 3 § 5 lagen
(1998:620) om belastningsregister, lämna sådana uppgifter till
åklagarmyndigheten som anges i 8 § denna förordning. En domstol
skall också lämna sådana uppgifter till åklagarmyndigheten som
krävs för gallring enligt 16 § 6 lagen om belastningsregister.
Förordning (2003:1183).

Departement och myndigheter

28 § Regeringskansliet (Justitiedepartementet) ska, i fråga
om den som på grund av en dom eller ett beslut ska
registreras enligt 3 § 1 lagen (1998:620) om
belastningsregister, lämna sådana uppgifter till
Polismyndigheten som avses i 2 § 12 och 7 § 2 och 3 denna
förordning. Förordning (2014:1158).

29 § Regeringskansliet (Justitiedepartementet) ska, i fråga
om den som ska registreras enligt 4 § 2 lagen (1998:620) om
belastningsregister, lämna sådana uppgifter till
Polismyndigheten som anges i 2 § 2 och 3 denna förordning.
Förordning (2014:1158).

30 § Kriminalvården ska, i fråga om den som på grund av en
dom eller ett beslut ska registreras enligt 3 § 1 och 2 lagen
(1998:620) om belastningsregister, lämna sådana uppgifter
till Polismyndigheten som anges i 3 §, 4 § 2 och 3 samt 9 §
denna förordning. Förordning (2014:1158).

31 § En åklagarmyndighet ska, i fråga om den som ska
registreras på grund av ett strafföreläggande enligt 3 § 1
eller ett beslut enligt 3 § 4 eller 5 lagen (1998:620) om
belastningsregister, lämna sådana uppgifter till
Polismyndigheten som anges i 2 § 2 och 3 samt 8 § denna
förordning. En åklagarmyndighet ska också lämna sådana
uppgifter till Polismyndigheten som krävs för gallring av
registret enligt 16 § 5 och 6 lagen om belastningsregister.
Förordning (2014:1158).

32 § Tullverket ska, i fråga om den som på grund av ett
föreläggande av ordningsbot ska registreras enligt 3 § 1
lagen (1998:620) om belastningsregister, lämna sådana
uppgifter till Polismyndigheten som anges i 2 § 2 och 3 denna
förordning.

Tullverket ska vidare, i fråga om den som på grund av ett
strafföreläggande ska registreras enligt 3 § 1 lagen
(1998:620) om belastningsregister, lämna sådana uppgifter
till Åklagarmyndigheten som anges i 2 § 2 och 3 denna
förordning. Förordning (2014:1158).

33 § Har upphävts genom förordning (2014:1158).

34 § Statens institutionsstyrelse ska, i fråga om den som på
grund av en dom ska registreras enligt 3 § 1 lagen (1998:620)
om belastningsregister, lämna sådana uppgifter till
Polismyndigheten som anges i 5 § denna förordning.
Förordning (2014:1158).

35 § En chefsöverläkare eller en annan läkare som har
förordnats att fullgöra viss del av chefsöverläkarens
åligganden eller en verksamhetschef ska, i fråga om den som
på grund av en dom ska registreras enligt 3 § 1 lagen
(1998:620) om belastningsregister, lämna sådana uppgifter
till Polismyndigheten som anges i 6 § denna förordning.
Förordning (2014:1158).

Ansvar för lämnade uppgifter

36 § Den myndighet som har lämnat uppgifter till
Polismyndigheten enligt denna förordning ansvarar för att
uppgifterna är riktiga.

Felaktigheter eller ofullständigheter i uppgifter som avses i
26–32, 34 och 35 §§ ska rättas på det sätt som
Polismyndigheten bestämmer efter samråd med den berörda
myndigheten. Förordning (2014:1158).

37 § Den som i offentlig anställning tar del av uppgifter ur
belastningsregistret och misstänker att registrets innehåll
är oriktigt, ska genast anmäla det till Polismyndigheten.
Förordning (2014:1158).

Rätt att meddela föreskrifter

38 § Polismyndigheten får, efter samråd med berörda
myndigheter, meddela de föreskrifter som behövs för
verkställigheten av denna förordning.
Förordning (2014:1158).

39 § Domstolsverket får, i samråd med Polismyndigheten och
Åklagarmyndigheten, meddela föreskrifter om hur uppgifter
enligt 26 och 27 §§ ska lämnas. Förordning (2014:1158).

Skyldighet att hämta in uppgifter ur belastningsregistret

40 § Uppgifter ur belastningsregistret skall inhämtas innan
någon

1. döms till fängelse, villkorlig dom, skyddstillsyn eller
sluten ungdomsvård samt

2. överlämnas till rättspsykiatrisk vård eller, om fängelse är
föreskrivet för brottet, till vård enligt lagen (1988:870) om
vård av missbrukare i vissa fall, eller

3. åläggs förvandlingsstraff.

Inhämtande av uppgifter med stöd av rådets rambeslut
2009/315/RIF

41 § En svensk myndighet som har rätt att få uppgifter ur
belastningsregistret enligt lagen (1998:620) om
belastningsregister eller denna förordning får begära
uppgifter ur en annan medlemsstats kriminalregister med stöd
av rådets rambeslut 2009/315/RIF av den 26 februari 2009 om
organisationen av medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur
kriminalregistret och uppgifternas innehåll. En sådan begäran
ska göras till Polismyndigheten och innehålla uppgift om för
vilket ändamål uppgifterna begärs.

Polismyndigheten ska vidarebefordra begäran till den eller de
medlemsstater inom Europeiska unionen där den som begäran
gäller är eller har varit medborgare. Inkomna uppgifter ska
vidarebefordras till den myndighet som har begärt
uppgifterna. Förordning (2014:1158).

Övergångsbestämmelser

2000:683

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2000. För uppgift
som har antecknats före ikraftträdandet gäller äldre
bestämmelser.

2000:1280

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

2. I fråga om brott mot tullagen (1994:1550) och mot lagen
(1960:418) om straff för varusmuggling gäller 14 § i sin äldre
lydelse.

2013:657

1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2013.

2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om ärenden som avser
upphävande av allmän domstols beslut om utvisning på grund av
brott och som har kommit in till regeringen före
ikraftträdandet.

2014:193

1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2014.

2. Vid tillämpning av 2 § 6 ska med beslut som där nämns
likställas motsvarande beslut enligt äldre bestämmelser.