Förordning (1999:1135) om misstankeregister

SFS nr
1999:1135
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1999-12-02
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1159

1 § Med misstankeregister avses i denna förordning det register
som förs med stöd av lagen (1998:621) om misstankeregister.

Misstankeregistrets innehåll

2 § Om förutsättningarna för registrering enligt 3 § lagen
(1998:621) om misstankeregister är uppfyllda, ska registret
innehålla uppgifter om

1. namn, personnummer eller samordningsnummer och andra

identitetsuppgifter,

2. de brott som misstanken avser,

3. ärendenummer och vid vilken myndighet som ärendet
handläggs,

samt

4. beslut om strafförelägganden, beslut att väcka åtal eller
talan om förvandling av böter.

Detta gäller dock inte om ärendet förs i diarium som avses i
3 § offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641).
Förordning (2009:644).

Rätt att få uppgifter ur registret

Myndigheter som har rätt att få fullständiga uppgifter

3 § Uppgifter ur misstankeregistret ska lämnas ut om det
begärs av

1. det statsråd som är föredragande i ärenden enligt lagen
(1991:572) om särskild utlänningskontroll, i ärenden om
utlämning för brott, i ärenden om nåd i brottmål eller i
andra ärenden enligt 12 kap. 9 § regeringsformen eller i
ärenden om överförande av straffverkställighet enligt lagen
(1972:260) om internationellt samarbete rörande
verkställighet av brottmålsdom, eller den statsrådet
bemyndigar, för utredning i ett sådant ärende och i fråga om
den som ärendet gäller,

2. en åklagarmyndighet, i ärenden där en prövning ska göras,
i fråga om den som prövningen gäller,

3. Säkerhetspolisen, i ärenden om anställning eller uppdrag
vid myndigheten,

4. Tullverket i tillståndsärenden och andra ärenden där en
lämplighetsprövning ska göras, i fråga om den som prövningen
gäller,

5. en länsstyrelse, i fråga om den som ärendet gäller, om
inte annat anges, i ärenden

a) där länsstyrelsen enligt lag eller förordning ska hämta in
sådana uppgifter,

b) där länsstyrelsen ska göra en lämplighetsprövning,

c) om godkännande och tillsyn enligt förordningen (1989:149)
om bevakningsföretag m.m.,

d) om godkännande av skyddsvakt enligt skyddsförordningen
(2010:523),

e) om godkännande och tillsyn enligt förordningen (2011:155)
om auktorisation av delgivningsföretag, och

f) om auktorisation enligt förordningen om auktorisation av
delgivningsföretag, i fråga om personer som anges i 4 §
första stycket 1 och 2 i den förordningen,

6. Transportstyrelsen, i fråga om den som myndigheten vid
lämplighetsprövning enligt lagen (1998:493) om trafikskolor
och förordningen (1998:978) om trafikskolor överväger att ge
tillstånd eller godkänna samt i ärenden om körkortstillstånd,
körkort, traktorkort, taxiförarlegitimation, tillstånd till
yrkesmässig trafik eller taxitrafik, biluthyrning och
transporttillstånd, i fråga om den som ärendet gäller,

7. det statsråd som är föredragande i ärenden enligt lagen
(2001:82) om svenskt medborgarskap, eller den statsrådet
bemyndigar, för utredning i ett sådant ärende, i fråga om den
som ärendet gäller,

8. Migrationsverket, i ärenden enligt lagen om svenskt
medborgarskap eller utlänningslagen (2005:716), dels i fråga
om den som ärendet gäller, dels för utredning i ärenden som
avses i 5 kap. 3 a § första stycket 1 utlänningslagen i fråga
om någon annan än den som utredningen gäller,

9. en passmyndighet utom riket i passärenden, i fråga om den
som ärendet gäller, och

10. en migrationsdomstol eller Migrationsöverdomstolen, i mål
om upphävande av allmän domstols beslut om utvisning på grund
av brott enligt utlänningslagen, i fråga om den som ärendet
gäller.

Uppgifter om någon annan person än den som prövningen gäller
enligt första stycket 8 ska begränsas till uppgifter om
misstanke som avser brott enligt 3, 4 eller 6 kap. eller 16
kap. 10 a § brottsbalken. Förordning (2014:1159).

Myndigheter som har rätt att få uppgifter om brott för vilket
åtal väckts

4 § Uppgift om misstanke om brott för vilket åtal har väckts,
ska lämnas om det begärs av

1. Justitiekanslern, i fråga om den som ansöker om ersättning
enligt lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden
och andra tvångsåtgärder,

2. Kriminalvården, i fråga om den som myndigheten avser att
anställa eller anlita som

a) övervakare,

b) förtroendeman enligt lagen (1991:2041) om särskild
personutredning i brottmål, m.m. eller fängelseförordningen
(2010:2010),

c) personutredare enligt lagen om särskild personutredning i
brottmål, m.m.,

d) biträde enligt 6 § andra stycket lagen (1994:451) om
intensivövervakning med elektronisk kontroll eller 33 §
fängelseförordningen, eller

e) kontrollör enligt 3 kap. 4 § förordningen (1998:642) om
verkställighet av frivårdspåföljder,

3. Kriminalvården, när uppgiften behövs för prövning av en
fråga enligt fängelselagen (2010:610), häkteslagen
(2010:611), lagen om intensivövervakning med elektronisk
kontroll eller lagen om särskild personutredning i brottmål,
m.m.,

4. en övervakningsnämnd eller Kriminalvården, i ärenden om
övervakning, i fråga om den som ärendet gäller,

5. Riksbanken, i fråga om den som banken avser att anställa
som bevaknings- eller transportpersonal,

6. en sådan statlig, kommunal eller landstingskommunal
myndighet som beslutar om anställning av personal inom
psykiatrisk sjukvård, vård av utvecklingsstörda, vård av barn
och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, i fråga om den
som myndigheten avser att anställa eller anlita som
uppdragstagare,

7. Lotteriinspektionen, i fråga om den som myndigheten

a) vid prövning enligt lotterilagen (1994:1000) överväger att
ge tillstånd att få anordna roulettspel, tärningsspel och
kortspel, eller

b) vid prövning enligt lagen (1982:636) om anordnande av
visst automatspel överväger att ge tillstånd,

8. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller en
kommun, i fråga om den som myndigheten eller kommunen enligt
lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor vid
lämplighetsprövning överväger att ge tillstånd eller godkänna
som föreståndare,

9. en socialnämnd, i ärenden om

a) utseende av kontaktperson eller kontaktfamilj enligt 3
kap. 6 b § socialtjänstlagen (2001:453) för en person som
inte har fyllt 21 år,

b) vårdnad om barn, barns boende, umgänge med barn,
medgivande att ta emot barn m.m. enligt 5 kap. 2 §, 6 kap.
6–6 a och 8–10 §§ socialtjänstlagen,

c) adoption enligt 6 kap. 12–16 §§ socialtjänstlagen, och

d) åtgärder enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser
om vård av unga eller lagen (1988:870) om vård av missbrukare
i vissa fall,

10. Transportstyrelsen, i fråga om den som myndigheten vid
lämplighetsprövning

a) enligt luftfartslagen (2010:500) och luftfartsförordningen
(2010:770) överväger att ge certifikat eller tillstånd,
eller

b) enligt 4 § lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana
och spårväg eller 3 kap. 2–4, 6 och 8 §§ järnvägslagen
(2004:519) överväger att ge tillstånd,

11. Finansinspektionen, i fråga om den som myndigheten vid
lämplighetsprövning av större ägare enligt
försäkringsrörelselagen (2010:2043), lagen (2011:755) om
elektroniska pengar, lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, lagen
(2007:528) om värdepappersmarknaden, lagen (2013:561) om
förvaltare av alternativa investeringsfonder eller lagen
(2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter överväger
att ge tillstånd,

12. Fastighetsmäklarinspektionen, i fråga om den som
myndigheten vid lämplighetsprövning enligt
fastighetsmäklarlagen (2011:666) överväger att registrera som
fastighetsmäklare,

13. Kammarkollegiet, i fråga om den som myndigheten vid
prövning enligt förordningen (1985:613) om auktorisation av
tolkar och översättare avser att auktorisera,

14. Revisorsnämnden, i fråga om den som myndigheten vid
lämplighetsprövning enligt revisorslagen (2001:883) överväger
att auktorisera eller godkänna,

15. Skatteverket, för prövning av upplagshavare, skatteupplag
och registrerade varumottagare enligt lagen (1994:1563) om
tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller lagen
(1994:1776) om skatt på energi, skattebefriade förbrukare
enligt lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi
samt lagerhållare enligt lagen om tobaksskatt eller lagen om
skatt på energi,

16. Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och Försvarsmakten,
i fråga om dels totalförsvarspliktiga som skrivs in eller är
inskrivna för värnplikt enligt lagen (1994:1809) om
totalförsvarsplikt, dels de som Försvarsmakten avser att anta
eller som är antagna till militär utbildning inom
myndigheten,

17. Försvarsmakten, i fråga om den som myndigheten avser att
anställa för tjänstgöring i internationella militära
insatser,

18. Läkemedelsverket, i fråga om den som myndigheten
överväger att ge tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen (2009:366)
om handel med läkemedel eller lagen (1992:860) om kontroll av
narkotika,

19. Kronofogdemyndigheten, för utredning i ärenden enligt
skuldsaneringslagen (1994:334), i fråga om den som ärendet
gäller, och

20. Riksgäldskontoret, i fråga om den som myndigheten
överväger att betala ut ersättning till enligt lagen
(1999:158) om investerarskydd. Förordning (2014:399).

Uppgifter för prövning av ett meddelat tillstånd

5 § En myndighet som enligt 3 eller 4 § har rätt att få
uppgifter ur misstankeregistret vid tillståndsgivning eller
godkännandet har rätt att få motsvarande uppgifter för prövning
av ett meddelat tillstånd, godkännande, certifikat eller en
beslutad auktorisation.

5 a § Uppgifter ur misstankeregistret ska lämnas ut om det
begärs av Tullverket i ärenden där en prövning av ett
meddelat tillstånd, godkännande eller certifikat ska göras
enligt kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2
juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning
(EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för
gemenskapen. Förordning (2010:113).

Direktåtkomst

6 § Säkerhetspolisen, Skatteverket, Tullverket,
Kustbevakningen, åklagarmyndigheter, Kriminalvården och
Migrationsverket får ha direktåtkomst till uppgifter i
misstankeregistret. Direktåtkomsten ska begränsas till att
endast gälla sådana uppgifter som myndigheterna har rätt att
få ut enligt lagen (1998:621) om misstankeregister eller
denna förordning. Förordning (2014:1159).

7 § Transportstyrelsen får ha direktåtkomst till uppgifter ur
misstankeregistret i ärenden som rör körkortstillstånd,
körkort, traktorkort, taxiförarlegitimation, tillstånd till
yrkesmässig trafik eller taxitrafik, biluthyrning och
transporttillstånd.

En länsstyrelse får ha direktåtkomst till uppgifter ur
misstankeregistret i ärenden om godkännande och tillsyn av
personal vid bevakningsföretag, i ärenden enligt förordningen
(2011:155) om auktorisation av delgivningsföretag och i
ärenden om godkännande av skyddsvakt enligt skyddsförordningen
(2010:523).

Direktåtkomsten ska begränsas till att endast gälla sådana
uppgifter som myndigheterna har rätt att få ut enligt denna
förordning. Åtkomsten får endast omfatta uppgifter om
misstanke om brott för vilket åtal har väckts och uppgifter om
misstanke om brott i övrigt förekommer. Förordning (2012:254).

Enskildas rätt att få uppgifter

8 § Uppgift om misstanke om brott för vilket åtal har väckts
skall på begäran lämnas ut om det begärs av

1. ett sådant larminstallationsföretag som avses i lagen
(1983:1097) med vissa bestämmelser om larmanläggningar m.m., i
fråga om den som företaget avser att anställa eller anlita som
uppdragstagare för larminstallationer samt

2. en enskild sammanslutning eller person som beslutar om
anställning av personal inom psykiatrisk sjukvård, vård av
utvecklingsstörda eller vård av barn och ungdom, i fråga om den
som den enskilde avser att anställa eller anlita som
uppdragstagare.

8 a § Uppgift om misstanke om brott för vilket åtal har väckts
ska lämnas ut om det begärs av en enskild som behöver ett
registerutdrag om sig själv enligt bestämmelser i lagen
(2007:171) om registerkontroll av personal vid sådana hem för
vård eller boende som tar emot barn. Registerutdraget ska
endast innehålla uppgifter om brott som avses i 3 kap. 1, 2, 5
och 6 §§, 4 kap. 1–2 och 4–5 §§, 6 kap., 8 kap. 5 och 6 §§,
16 kap. 8, 9 och 10 a §§ brottsbalken, narkotikastrafflagen
(1968:64), lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel,
lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor, 6 §
lagen (2000:1225) om straff för smuggling och 11 kap. 4 §
alkohollagen (2010:1622) samt medverkan och försök till sådana
brott. I fråga om brott som avses i 6 kap. brottsbalken,
narkotikastrafflagen och lagen om förbud mot vissa
dopningsmedel ska utdraget också innehålla uppgifter om
förberedelse, stämpling och underlåtenhet att avslöja brott.
Förordning (2010:1638).

Avgift

9 § Avgift skall tas ut för att lämna ut uppgifter till
enskilda enligt 8 §.

För avgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 20-24 §§
avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass A
tillämpas.

Vilka uppgifter som skall lämnas

Domstolar

10 § En domstol skall tillhandahålla åklagarmyndigheten
uppgifter om en dom eller ett beslut som vunnit laga kraft i
den del som rör den utdömda påföljden eller avser sådan
särskild rättsverkan av brott som innefattar
betalningsskyldighet.

Myndigheter

11 § Har upphävts genom förordning (2014:1159).

12 § Tullverket ska i fråga om den som ska registreras enligt
3 § första stycket lagen (1998:621) om misstankeregister,
lämna sådana uppgifter till Polismyndigheten som anges i 2 §
1–3 denna förordning. Tullverket ska också lämna sådana
uppgifter till Polismyndigheten som krävs för gallring av
registret enligt 13 § 1 lagen om misstankeregister.
Förordning (2014:1159).

13 § En åklagarmyndighet ska i fråga om den som ska
registreras enligt 3 § lagen (1998:621) om misstankeregister,
lämna sådana uppgifter till Polismyndigheten som anges i 2 §
denna förordning. En åklagarmyndighet ska också lämna sådana
uppgifter till Polismyndigheten som krävs för gallring av
registret enligt 13 § lagen om misstankeregister.
Förordning (2014:1159).

Ansvar för lämnade uppgifter

14 § Den myndighet som har lämnat uppgifter till
Polismyndigheten enligt denna förordning ansvarar för att
uppgifterna är riktiga.

Felaktigheter eller ofullständigheter i uppgifter som avses i
12 och 13 §§ ska rättas på det sätt som Polismyndigheten
bestämmer efter samråd med den berörda myndigheten.
Förordning (2014:1159).

15 § Den som i offentlig tjänst tar del av uppgifter ur
misstankeregistret och misstänker att registrets innehåll är
oriktigt, ska genast anmäla det till Polismyndigheten.
Förordning (2014:1159).

Rätt att meddela föreskrifter

16 § Polismyndigheten får, efter samråd med
Åklagarmyndigheten och Tullverket, föreskriva att
registrering enligt 3 § lagen (1998:621) om misstankeregister
ska begränsas utöver vad som följer av denna förordning.
Förordning (2014:1159).

17 § Polismyndigheten får, efter samråd med berörda
myndigheter, meddela de föreskrifter som behövs för
verkställigheten av denna förordning. Förordning (2014:1159).

18 § Domstolsverket får, i samråd med Polismyndigheten och
Åklagarmyndigheten, meddela föreskrifter om hur uppgifterna
enligt 10 § ska lämnas. Förordning (2014:1159).

Övergångsbestämmelser

1999:1135

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.

2. Fram till den 1 januari 2009 skall endast tingsrätterna och
hovrätterna tillhandahålla åklagarmyndigheten sådana uppgifter
som anges i 10 §. Högsta domstolen skall under denna tid i
stället tillhandahålla Rikspolisstyrelsen dessa uppgifter.
Förordning (2006:1227).

2013:658

1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2013.

2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om ärenden som avser
upphävande av allmän domstols beslut om utvisning på grund av
brott och som har kommit in till regeringen före
ikraftträdandet.