Förordning (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter

SFS nr
1999:1148
Departement/myndighet
Landsbygdsdepartementet
Utfärdad
1999-12-02
Författningen har upphävts genom
SFS 2011:926
Upphävd
2011-08-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:170

Allmänna bestämmelser

1 § I denna förordning ges föreskrifter för att den pris- och
marknadsreglering som ingår i EG:s gemensamma jordbrukspolitik
skall kunna genomföras i Sverige.

Föreskrifter för reglering av mjölkproduktionen meddelas i
förordningen (1999:1319) om mjölkkvoter.
Förordning (1999:1318).

2 § Uttrycket EG:s förordningar om jordbruksprodukter har i
denna förordning samma betydelse som i lagen (1994:1710) om
EG:s förordningar om jordbruksprodukter.

Nationell föreskrift om minsta kvantitet för intervention

3 § Minsta kvantitet spannmål som får lämnas för intervention
är 200 ton.

Nationella föreskrifter om arealersättning till jordbrukare

4 § I Sverige finns

1. en basareal för spannmål, proteingrödor, oljelin,
oljeväxter, spånadslin och hampa, och

2. en basareal för gräsensilage.

I båda basarealerna ingår jordbruksmark som tagits ur
livsmedelsproduktion.

Basarealerna är indelade i produktionsregioner.
Förordning (2003:73).

5 § Indelningen i produktionsregioner anges i föreskrifter som
meddelas av Statens jordbruksverk.

Vid beräkning av arealersättningen skall produktionsregionerna
delas in i sex olika grupper med hänsyn till den tillämpade
avkastningen som anges i tabellen.

Produktionsregion Historisk avkastning Tillämpad avkastning
(kg/ha) (kg/ha)

I 5 703 5 197

II 4 797 4 563

III 4 094 4 071

IV 3 224 3 462

V 2 497 2 953

VI 2 085 2 664

6 § För att ersättning skall lämnas måste en och samma gröda
odlas på ett jordbruksskifte som är minst 0,1 hektar.

7 § De områden som avses i artikel 4.4 i rådets förordning (EG)
nr 1251/1999 av den 17 maj 1999 om upprättande av ett
stödsystem för producenter av vissa jordbruksgrödor1 skall vara
områdena 1-3 enligt förordningen (1996:93) om nationellt stöd
till jordbruket i norra Sverige.

8 § Utöver vad som följer av artikel 19.1 i kommissionens
förordning (EG) nr 2316/1999 av den 22 oktober 1999 om
tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr
1251/1999 om upprättande av ett stödsystem för producenter av
vissa jordbruksgrödor2 får följande områden tas ur produktion.

1. Skiften som är minst 0,1 hektar och minst 10 meter breda,

2. skiften som är minst 0,1 hektar och mindre än 10 meter breda
i regioner där sådana skiften utgör en traditionell form av
uppdelning, eller

3. skiften om minst 0,05 hektar som är minst 5 meter breda och
ligger utmed permanenta vattendrag eller sjöar.
Förordning (2004:641).

9 § En producent får, medräknat vad som krävs i artikel 6 i
rådets förordning (EG) nr 1251/1999, ta ur produktion upp till
50 procent av den areal som omfattas av ansökan om
arealersättning.

En producent som med mark har deltagit i omställningsprogrammet
och som därefter inte har återupptagit odlingen på den marken
får under en period om 60 månader efter utträdet ur programmet
fortsätta att ta den marken ur produktion även om producenten
därmed tar en större andel av arealen ur produktion än den som
anges i första stycket.

En producent får ta en större andel av arealen ur produktion än
den som anges i första stycket om

1. det på uttagen areal odlas grödor som anges i bilagorna I
och II till kommissionens förordning (EG) nr 2461/1999 av den
19 november 1999 om tillämpningsföreskrifter för rådets
förordning (EG) nr 1251/1999 beträffande användningen av
jordbruksmark som tagits ur bruk till produktion av råvaror för
tillverkning inom gemenskapen av produkter som inte primärt är
avsedda till livsmedel eller foder2 och om uttagen areal utan
sådan odling motsvaras av en minst lika stor areal med odling
av jordbruksgrödor, och

2. odlingen enligt kommissionens förordning (EG) nr 2461/1999
uppfyller villkoren i den förordningen.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om att en större areal
än den som anges i första stycket får tas ur produktion av
miljöskäl eller andra särskilda skäl. Förordning (2001:135).

10 § Föreskrifter om hur jordbruksmark som tagits ur
livsmedelsproduktion skall skötas på ett miljöanpassat sätt
meddelas av Jordbruksverket.

11 § Enligt föreskrifter meddelade av Jordbruksverket skall
arealersättningen helt eller delvis sättas ned om den
stödberättigade inte har följt en föreskrift som har meddelats
med stöd av 10 §.

I en sådan föreskrift skall det anges hur stor nedsättningen
skall vara för olika slag av överträdelser, varvid hänsyn skall
tas till vilka konsekvenser överträdelsen kan antas få för
miljön.

12 § Frågor om arealersättning prövas av länsstyrelsen. Beslut
om ersättning eller underrättelse om ett sådant beslut skall
innehålla en upplysning om innehållet i 38 §.

Ersättningen betalas ut av Jordbruksverket.

13 § Föreskrifter i övrigt till komplettering och för
verkställighet av EG:s förordningar om arealersättning till
jordbrukare meddelas av Jordbruksverket.

Nationella föreskrifter om djurbidrag

14 § Har upphävts genom förordning (2011:170).

15 § Har upphävts genom förordning (2011:170).

16 § En ansökan om am- och dikobidrag skall omfatta minst tre
am- eller dikor eller två am- eller dikor och en kviga som är
minst åtta månader gammal.

En ansökan om bidrag för tackor skall omfatta minst tio tackor.
Förordning (2002:12).

17 § Har upphävts genom förordning (2002:12).

18 § Den gräns på 120 000 kg för en producents leveranser av
mjölk eller mjölkproduktion som avses i artikel 6.2 b i rådets
förordning (EG) nr 1254/1999 skall inte tillämpas.

18 a § Utbetalningar enligt artikel 96 i rådets förordning (EG)
nr 1782/2003 av den 29 september 2003 om upprättande av
gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den
gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa
stödsystem för jordbrukare1 skall göras som ett tillägg till
det mjölkbidrag som beviljas enligt artikel 95 i samma
förordning. Förordning (2004:44).

19 § Den nationella reserven för bidragsrätter för am- och
dikor samt för tackor handhas av Jordbruksverket.

20 § En överlåtelse av bidragsrätter utan samtidig överlåtelse
av producentens företag skall inte ske via den nationella
reserven utan direkt mellan producenterna.

Vid en sådan överlåtelse av bidragsrätter för am- och dikor och
för tackor skall 1 procent av bidragsrätterna, dock minst 0,1
bidragsrätter för am- och dikor och 1 bidragsrätt för tackor,
överföras till den nationella reserven. Förordning (2000:1468).

21 § En överlåtelse eller upplåtelse av bidragsrätter skall
anmälas till Jordbruksverket.

22 § Bidragsrätter för tackor fördelas inte ur den nationella
reserven till producenter som vid tidpunkten för ansökan om
bidragsrätter har färre än tio tackor. Förordning (2000:1468).

23 § Vid tilldelning ur den nationella reserven av
bidragsrätter för tackor får företräde ges till producenter som
inte tidigare har tilldelats bidragsrätter av Jordbruksverket.

24 § Vid tilldelning ur den nationella reserven av
bidragsrätter för am- och dikor får, utöver de grupper som
anges i artikel 9.3 i rådets förordning (EG) nr 1254/1999,
företräde ges till producenter som bedriver jordbruk inom
område 1-3 enligt förordningen (1996:93) om nationellt stöd
till jordbruket i norra Sverige.

Vid tillämpning av rådets förordning (EG) nr 1254/1999 avses
med

1. nystartare producenter som inte tidigare har tilldelats
bidragsrätter av Jordbruksverket,

2. unga jordbrukare producenter som uppbär startstöd enligt
någon av EG:s förordningar om sådant stöd.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om ytterligare grupper
av jordbrukare som bör ges företräde vid tilldelning av
bidragsrätter ur den nationella reserven.

25 § En producent som har överlåtit sina bidragsrätter ges inte
någon tilldelning ur den nationella reserven under tre år
räknat från året för överlåtelsen.

26 § Ytterligare ersättning enligt artikel 14 i rådets
förordning (EG) nr 1254/1999 skall betalas som ett
tilläggsbelopp till slaktbidraget. Av det sammanlagda
ersättningsbeloppet skall upp till två tredjedelar tilldelas
dem som fått slaktbidrag för kvigor. Resterande andel skall
tilldelas dem som fått slaktbidrag för handjur.

26 a § Utbetalningar enligt artikel 11 i rådets förordning (EG)
nr 2529/2001 av den 19 december 2001 om den gemensamma
organisationen av marknaden för får- och getkött skall göras
som ett tillägg till det bidrag som beviljas enligt artikel 5 i
samma förordning. Förordning (2002:118).

27 § Frågor om bidrag, ersättning och bidragsrätter prövas av
Jordbruksverket. Frågor om bidrag för tackor prövas dock av
länsstyrelsen.

Ansökan om bidrag för am- och dikor och extensifieringsbidrag
skall göras hos länsstyrelsen, som efter föreskriven kontroll
av ansökan skall överlämna ärendet till Jordbruksverket för
prövning.

Länsstyrelsens beslut om bidrag eller underrättelse om ett
sådant beslut skall innehålla en upplysning om innehållet i
38 §.

Bidragen betalas ut av Jordbruksverket. Förordning (2002:707).

28 § Föreskrifter i övrigt till komplettering och för
verkställighet av EG:s förordningar om djurbidrag meddelas av
Jordbruksverket.

Nationella föreskrifter om stöd till vicker, kikärter och
linser

29 § Frågor om stöd till odling av vicker, kikärter och linser
prövas av länsstyrelsen.

Beslut om stöd eller underrättelse om ett sådant beslut skall
innehålla en upplysning om innehållet i 38 §. Stöden betalas ut
av Jordbruksverket. Förordning (2001:135).

Nationella föreskrifter om beredningsstöd för lin och hampa

29 a § Frågor om stöd till beredning av linstrå och hampstrå
för fiberproduktion prövas av Jordbruksverket.
Förordning (2003:73).

Nationella föreskrifter om agromonetärt kompensationsstöd

30 § Föreskrifter om agromonetärt kompensationsstöd meddelas av
Jordbruksverket. Förordning (2001:318).

Nationella föreskrifter i övrigt

31 § Jordbruksverket får till komplettering och för
verkställighet av EG:s förordningar om jordbruksprodukter
meddela föreskrifter om

1. intervention och försäljning från interventionslager,

2. exportbidrag, exportlicenser, importlicenser,

förutfastställelselicenser och säkerheter för
jordbruksprodukter,

3. sockerkvoter, produktionsavgifter för socker, handel med
sockerbetor samt om lagerersättning och lageravgift för socker,

4. stöd som avser

– försäljning av smör till sänkta priser och användning av
smör, koncentrerat smör (smörolja) och grädde vid framställning
av konditorivaror, glass och andra livsmedel,

– användning av skummjölk och skummjölkspulver vid beredning av
foderblandningar,

– denaturering av skummjölkspulver som används som foder till
kalvar,

– användning av skummjölk till foder,

– odling av potatis för stärkelseproduktion,

– produktion av potatisstärkelse,

– tillverkning av kasein och kaseinater,

– produktion av torkat foder,

– teknisk användning av spannmål och ris,

– denaturering av socker för foderändamål,

– användning av socker i den kemiska industrin,

– utsäde,

– produktion av proteingrödor,

– produktion av energigrödor,

5. stöd som avser

– smör som avsätts till icke vinstdrivande institutioner och
organisationer,

– mjölk och vissa mjölkprodukter till skolelever,

– koncentrerat smör (smörolja) för direkt konsumtion,

– konsumtion av olivolja,

6. stöd till privat lagring av nötkött, kalvkött, fårkött,
getkött, griskött, grädde, smör, ost och skummjölkspulver,

7. stöd till marknadsföring av nötkött, mjölk, mjölkprodukter,
äpplen, citrusfrukter, levande växter och blomsterprodukter,

8. stöd till informationsåtgärder om märkning av nötkött,

9. godkännande av producentorganisationer för färska frukter
och grönsaker och stöd till sådana organisationer,

10. återköp (återtagande) av färska frukter och grönsaker genom
producentorganisationer,

11. kvalitetskontroll av färska frukter och grönsaker,

12. kvotering av stärkelse,

13. stöd till odling av vicker, kikärter och linser,

14. stöd till beredning av linstrå och hampstrå för
fiberproduktion,

15. klassificering av druvsorter,

16. import av hampfrö,

17. avgifter för att täcka de kostnader som är förenade med
systemet för identifiering och registrering av nötkreatur
enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1760/2000 av den 17 juli 2000 om upprättande av ett system för
identifiering och registrering av nötkreatur och om märkning av
nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets
förordning (EG) nr 820/97.

Jordbruksverket får även i övrigt meddela föreskrifter till
komplettering och för verkställighet av avdelning 1 i
förordning (EG) nr 1760/2000. Förordning (2004:44).

Föreskrifter om handläggning

32 § Jordbruksverket får efter samråd med länsstyrelsen meddela
föreskrifter om länsstyrelsens handläggning av stödärenden och
om det underlag som krävs för utbetalning av stöd.

Länsstyrelsen skall underrätta polismyndigheten om ansökningar
som avser arealersättning för odling av hampa.
Förordning (2003:73).

Behörig myndighet för uppgifter enligt EG:s förordningar

33 § Regeringen ansöker om tillstånd att få bevilja
agromonetära kompensationsstöd.

34 § Frågor om godkännande av branschorganisationer och om
återkallelse av ett sådant godkännande enligt artikel 19.2 och
19.4 i rådets förordning (EG) nr 2200/96 av den 28 oktober 1996
om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och
grönsaker6 prövas av regeringen.

Regeringen får enligt artikel 18.1 i rådets förordning (EG) nr
2200/96 besluta att en producent som inte är medlem i en
producentorganisation eller en sammanslutning av
producentorganisationer skall omfattas av en sådan
organisations regler.

Regeringen får enligt artikel 21.1 i rådets förordning (EG) nr
2200/96 besluta att den som inte är medlem i en
branschorganisation skall omfattas av en sådan organisations
avtal, beslut eller samordnade förfaranden.

35 § Om inte något annat följer av 12, 27, 29, 33, 34 eller 37§,
skall Jordbruksverket utföra de uppgifter som enligt EG:s
förordningar om jordbruksprodukter ankommer på en behörig
myndighet eller en medlemsstat.

Uppgiftsskyldighet

36 § Jordbruksverket får, om inte något annat följer av andra-
fjärde styckena, meddela föreskrifter om skyldighet för
näringsidkare som tar befattning med produkter som omfattas av
EG:s förordningar om jordbruksprodukter att lämna uppgifter om

1. produktion, inköp, försäljning, import och export,

2. andra förhållanden av betydelse för tillämpningen av
förordningarna.

Statens folkhälsoinstitut får efter samråd med Jordbruksverket
meddela sådana föreskrifter i fråga om näringsidkare som tar
befattning med sådana vinprodukter som avses i artikel 1.2 i
rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om den
gemensamma organisationen av marknaden för vin.

Statens folkhälsoinstitut får efter samråd med Jordbruksverket
meddela föreskrifter om skyldighet för näringsidkare som tar
befattning med sådana produkter som avses i artikel 3 och 4 i
kommissionens förordning (EG) nr 2336/2003 av den 30 december
2003 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning
(EG) nr 670/2003 om inrättande av särskilda åtgärder för
marknaden för etanol som framställts av jordbruksprodukter att
lämna uppgifter om produktion och befintliga lager hos
etanolproducenterna.

Läkemedelsverket får efter samråd med Jordbruksverket meddela
föreskrifter om skyldighet för näringsidkare som tar befattning
med sådana produkter som avses i artikel 3 och 4 i
kommissionens förordning (EG) nr 2336/2003 att lämna uppgifter
om avsättning. Förordning (2004:138).

Tillsyn och kontroll

37 § Tillsyn och annan kontroll över efterlevnaden av reglerna
i EG:s förordningar om jordbruksprodukter och av föreskrifter
meddelade med stöd av lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om
jordbruksprodukter utövas av Jordbruksverket, om inte något
annat följer av andra-femte stycket.

Jordbruksverket får efter samråd med Tullverket överlåta åt
Tullverket att fullgöra viss tillsyn utöver den
kontrollverksamhet som utövas enligt tullagstiftningen.

Läkemedelsverket utövar tillsyn och annan kontroll över

1. hanteringen av den vinetanol som används för de ändamål som
anges i lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit m.m.,

2. de uppgifter om avsättning som skall lämnas enligt
kommissionens förordning (EG) nr 2336/2003.

Statens folkhälsoinstitut utövar tillsyn och annan kontroll
över

1. de åtgärder som föreskrivs i kommissionens förordning (EG)
nr 884/2001 av den 24 april 2001 om tillämpningsföreskrifter
för följedokument vid transport av vinprodukter och för
register som skall föras inom vinsektorn,

2. de lager- och produktionsdeklarationer som skall lämnas till
behörig myndighet enligt kommissionens förordning (EG) nr
1282/2001 av den 28 juni 2001 om tillämpningsföreskrifter för
rådets förordning (EG) nr 1493/1999 om framtagning av uppgifter
för produktinformation och marknadsuppföljning inom vinsektorn
och om ändring av förordning (EG) nr 1623/2000,

3. de uppgifter om produktion och befintliga lager hos
etanolproducenterna som skall lämnas enligt kommissionens
förordning (EG) nr 2336/2003.

Länsstyrelsen kontrollerar att

1. uppgifter som läggs till grund för arealersättning och
djurbidrag stämmer överens med de faktiska förhållandena,

2. uppgifter som en djurhållare rapporterar till den centrala
djurdatabasen för nötkreatur enligt rådets förordning (EG) nr
1760/2000 stämmer överens med de faktiska förhållandena,

3. villkoren för stöden uppfylls,

4. villkoren för mjölkbidrag uppfylls,

5. villkoren för stöd till odling av potatis för
stärkelseproduktion och av energigrödor uppfylls,

6. villkoren för stöd till produktion av proteingrödor
uppfylls.

Länsstyrelsens kontroll omfattar inte slakterier.
Förordning (2004:138).

37 a § Om arealersättning sökts för odling av hampa skall
länsstyrelsen vid kontroll enligt 37 § femte stycket 1 ta och
låta analysera nödvändiga prover av odlingen.
Förordning (2003:73).

38 § Före utbetalning av stöd som länsstyrelsen beslutat om,
skall Jordbruksverket kontrollera att utbetalningen är förenlig
med gemenskapsreglerna.

Om Jordbruksverket finner att en utbetalning skulle strida mot
gemenskapsreglerna, skall verket besluta att inte betala ut
stödet och sända tillbaka stödärendet till länsstyrelsen.
Jordbruksverkets beslut innebär att länsstyrelsens beslut
förfaller.

39 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur

1. sådan tillsyn och annan kontroll som avses i 37 § andra och
tredje styckena skall bedrivas, och

2. sådan kontroll som avses i 37 § femte stycket skall
bedrivas.

Jordbruksverkets föreskrifter om Tullverkets tillsyn skall
meddelas efter samråd med det verket.

Läkemedelsverket får meddela föreskrifter om att den som
hanterar vinetanol som används för de ändamål som anges i lagen
(1961:181) om försäljning av teknisk sprit m.m. skall utöva
kontroll av verksamheten. Verket får också meddela föreskrifter
om hur kontrollen skall utövas.

Statens folkhälsoinstitut får meddela föreskrifter om hantering
av sådana följedokument och om sådana register som avses i 37 §
fjärde stycket 1 samt om hantering av sådana lager- och
produktionsdeklarationer som avses i 37 § fjärde stycket 2.
Förordning (2002:118).

40 § Jordbruksverket, Läkemedelsverket och Statens folkhälsoinstitut
får meddela föreskrifter om avgifter för tillsynen.
Förordning (2001:318).

41 § Jordbruksverket får föreskriva att

1. den som tar emot stöd eller betalar avgifter enligt EG:s
förordningar om jordbruksprodukter skall föra anteckningar om
mottaget stöd och betalda avgifter,

2. anteckningar som avses under 1 och andra handlingar av
betydelse för kontroll av mottaget stöd och betalda avgifter
skall bevaras under en viss tid.

Återbetalningsskyldighet

42 § Den myndighet som fattar beslut om ett stöd får besluta
att belopp som stödmottagaren inte är berättigad till skall
betalas tillbaka. Om det kan anses oskäligt att återkräva hela
beloppet, får detta sättas ned.

Jordbruksverket får föreskriva hur beloppet skall betalas
tillbaka och att små belopp inte skall återkrävas.

Upphävande av beslut

43 § Om beslut om stöd har meddelats på grund av oriktig eller
vilseledande uppgift av stödmottagaren eller om denne brutit
mot villkor som gäller för stödet, får den myndighet som har
fattat beslut om stödet omedelbart häva beslutet och helt eller
delvis kräva tillbaka lämnat stöd inom tio år från det att
beloppet betalades ut.

Ränta

44 § Ränta skall betalas till staten på belopp enligt EG:s
förordningar om jordbruksprodukter, om

1. beloppet betalas efter förfallodagen,

2. mottagaren inte är berättigad till beloppet och detta skall
betalas tillbaka.

Jordbruksverket får föreskriva

1. hur räntan skall beräknas,

2. hur räntan skall betalas, och

3. att små räntebelopp inte skall tas ut.

Jordbruksverket och länsstyrelsen får besluta att ränta inte
skall betalas eller att räntekravet skall sättas ned, om det
kan anses oskäligt att kräva ränta enligt föreskrifter som
avses i andra stycket 1.

Verkställighet av beslut

45 § Jordbruksverkets och länsstyrelsens beslut enligt denna
förordning eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd
av förordningen får verkställas enligt utsökningsbalken.

Jordbruksverket och länsstyrelsen får bestämma att ett beslut
enligt denna förordning eller enligt föreskrifter som har
meddelats med stöd av förordningen skall gälla omedelbart även
om det överklagas.

Överklagande

46 § Länsstyrelsens beslut om stöd får överklagas hos
Jordbruksverket.

47 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1999:1148

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (1994:1715) om EG:s
förordningar om jordbruksprodukter.

3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i ärenden som
anhängiggjorts före ikraftträdandet.