Förordning (1999:1166) om prövning av vissa ärenden enligt revisionslagen (1999:1079)

SFS nr
1999:1166
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1999-12-02
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:548

1 § För handläggning och prövning av en ansökan om tillstånd
enligt 11 eller 15 § revisionslagen (1999:1079) skall avgifter
betalas med följande belopp:

a) undantag från bosättningskravet för revisor (11 §), 1 200
kronor,

b) undantag från kravet på auktoriserad revisor (15 §), 685
kronor.

Avgiften skall betalas när ansökan ges in. Avgiften återbetalas
inte om handläggningen av en ansökan har påbörjats.
Förordning (2014:548).

Övergångsbestämmelser

1999:1166

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000. Genom
förordningen upphävs förordningen (1981:112) om prövning av
vissa ärenden enligt lagen (1980:1103) om årsredovisning m.m. i
vissa företag. Förordningen skall dock fortfarande tillämpas i
fråga om räkenskapsår som har inletts före den 1 januari 2000.
I fråga om juridiska personer som avses i 2 kap. 2 § första
stycket bokföringslagen (1999:1078) skall förordningen
tillämpas även för räkenskapsår som inleds före utgången av år
2000.

2004:359

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004.

2. Tillståndsärenden som avses i 11 och 15 §§ revisionslagen
(1999:1079) som har kommit in till Patent- och
registreringsverket men i vilka verket inte har fattat beslut
före ikraftträdandet skall överlämnas till Bolagsverket för
fortsatt handläggning.