Förordning (1999:1170) med instruktion för Nämnden för statens avtalsförsäkringar

SFS nr
1999:1170
Departement/myndighet
Finansdepartementet PP
Utfärdad
1999-12-09
Författningen har upphävts genom
SFS 2004:378
Upphävd
2004-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2000:749

Uppgifter

1 § Nämnden för statens avtalsförsäkringar har det övergripande
ansvaret för att försäkringstekniskt korrekta kostnader
beräknas för de åtaganden myndigheter och andra arbetsgivare
som är anslutna till de statliga avtalsförsäkringarna har
gentemot de anställda och att det totala försäkringsmässiga
värdet av sådana åtaganden beräknas.

2 § Nämnden skall besluta om

1. försäkringstekniska riktlinjer,

2. premier och

3. årlig redovisning över tjänstepensioner,
gruppliversättningar, personskadeersättningar och
pensionsersättningar.

Nämnden får besluta om anslutning till statliga
avtalsförsäkringar av icke-statliga arbetsgivare. Ett sådant
beslut förutsätter att arbetstagarna har anställningsvillkor
som i fråga om avtalsförsäkringarna i huvudsak stämmer överens
med villkoren för statligt anställda. Förordning (2000:584).

Sammansättning

3 § Nämnden består av fyra ledamöter. En av ledamöterna är
ordförande och en är vice ordförande. För varje ledamot finns
en personlig ersättare. Förordning (2000:749).

Organisation

4 § Kansligöromålen vid nämnden utförs av personal som är
anställd hos Statens pensionsverk.

Verksförordningens tillämpning

5 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall
tillämpas på nämnden:

18 § om myndighetens organisation,

26 § om ärendenas handläggning,

29 § om inhämtande av uppgifter m.m.,

30 § om ärendeförteckning,

31 § om myndighetens beslut.

6 § Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter
som anges i 6-9 §§ verksförordningen (1995:1322).

Ärendenas handläggning

7 § Nämnden är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden
och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.
Förordning (2000:749).

8 § Nämnden får i arbetsordning eller i särskilda beslut lämna
över till ordföranden att avgöra ärenden som är av det slaget
att de inte behöver prövas av nämnden.

Beslut som har fattats med stöd av första stycket skall anmälas
till nämnden.

9 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller
i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs
enligt 8 § inte behöver föredras.

Förordnanden

10 § Ledamöterna utses av regeringen för en bestämd tid.
Regeringen utser ordförande och vice ordförande.
Förordning (2000:749).

11 § Ordföranden och ytterligare en ledamot utses efter förslag
av Arbetsgivarverket.

Verksamhetsberättelse och årlig redovisning

12 § Nämnden undantas från förordningen (2000:605) om
årsredovisning och budgetunderlag. Förordning (2000:613).

13 § Nämnden skall senast den 15 maj varje år till
Regeringskansliet lämna

1. en årlig redovisning av förmånssystemens intäkter, kostnader
och förpliktelser enligt de riktlinjer som finns i ett av
regeringen särskilt fattat beslut och

2. en berättelse över verksamheten under det senaste
verksamhetsåret.

Överklagande

14 § Nämndens beslut får inte överklagas.