Lag (1999:1176) om rätt att använda finska och meänkieli hos förvaltningsdomstolar och domstolar

SFS nr
1999:1176
Departement/myndighet
Integrations- och jämställdhetsdepartementet DISK
Utfärdad
1999-12-09
Författningen har upphävts genom
SFS 2009:724
Upphävd
2010-01-01

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag tillämpas hos kommunala samt statliga regionala
och lokala förvaltningsmyndigheter med ett geografiskt verk-
samhetsområde som helt eller delvis omfattar förvaltnings-
området för finska och meänkieli.

Med förvaltningsområdet för finska och meänkieli
(förvaltningsområdet) avses Gällivare, Haparanda, Kiruna,
Pajala och Övertorneå kommuner.

Lagen tillämpas även hos en länsrätt, en tingsrätt, en
fastighetsdomstol, en miljödomstol eller en sjörättsdomstol med
en domkrets som helt eller delvis omfattar förvaltningsområdet.

Rätt att använda finska och meänkieli hos förvaltnings-
myndigheterna

2 § En enskild har rätt att använda finska och meänkieli vid
sina muntliga och skriftliga kontakter med en
förvaltningsmyndighet i ärenden som avser myndighetsutövning i
förhållande till honom eller henne, om ärendet har anknytning
till förvaltningsområdet.

Om den enskilde använder finska eller meänkieli i ett sådant
ärende, är myndigheten skyldig att ge muntligt svar på finska
respektive meänkieli. Ett skriftligt beslut i ett sådant ärende
skall innehålla en upplysning på finska eller meänkieli om att
beslutet kan översättas muntligen till finska respektive
meänkieli av myndigheten på begäran av den enskilde.

Myndigheten skall även i övrigt sträva efter att bemöta
finsktalande och meänkielitalande på finska respektive
meänkieli.

3 § Förvaltningsmyndigheterna får bestämma särskilda tider och
särskild plats för finsktalandes respektive meänkielitalandes
besök och telefonsamtal.

Rätt att använda finska och meänkieli hos domstolarna

4 § Den som är part eller ställföreträdare för part i ett mål
eller ett ärende hos domstol har rätt att använda finska eller
meänkieli under målets eller ärendets handläggning, om målet
eller ärendet har anknytning till förvaltningsområdet.

Rätten att använda finska och meänkieli omfattar också de
domstolar dit en dom eller ett beslut i ett mål eller ärende
som avses i första stycket överklagas.

5 § Rätten att använda finska eller meänkieli i mål eller
ärende hos domstolar enligt 4 § omfattar rätt att ge in
handlingar och skriftlig bevisning på finska eller meänkieli,
rätt att få de handlingar som hör till målet eller ärendet
muntligen översatta till finska respektive meänkieli och rätt
att vid muntlig förhandling inför domstolen tala finska eller
meänkieli. Domstolen skall översätta handlingar och skriftlig
bevisning till svenska, om det inte är uppenbart onödigt.

Även i övrigt skall domstolen i sina kontakter sträva efter att
bemöta finsktalande och meänkielitalande part eller
ställföreträdare för part på finska respektive meänkieli.

6 § Den som vill använda finska eller meänkieli under ett måls
eller ett ärendes handläggning i domstol enligt 4 § skall
begära detta i samband med att målet eller ärendet inleds eller
första gången parten skall yttra sig i målet eller ärendet. Om
en begäran att använda finska eller meänkieli framställs senare
får den avslås.

En begäran att använda finska eller meänkieli får även avslås
om det är uppenbart att den har ett otillbörligt syfte.

7 § Om en part eller ställföreträdare för part skall få använda
finska eller meänkieli i rättegång, skall tolk anlitas i
enlighet med bestämmelserna i 5 kap. 6-8 §§ och 33 kap. 9 §
rättegångsbalken och 50-52 §§ förvaltningsprocesslagen
(1971:291).

Finska och meänkieli i förskoleverksamhet och äldreomsorg

8 § När en kommun i förvaltningsområdet erbjuder plats i
förskoleverksamhet enligt 2 a kap. 1 och 7 §§ skollagen
(1985:1100), skall kommunen ge barn vars vårdnadshavare begär
det möjlighet till plats i förskoleverksamhet där hela eller
delar av verksamheten bedrivs på finska respektive meänkieli.

9 § En kommun i förvaltningsområdet skall erbjuda den som begär
det möjlighet att få hela eller delar av den service och
omvårdnad som erbjuds inom ramen för äldreomsorgen av personal
som behärskar finska respektive meänkieli.

Undantag

10 § Om det finns särskilda skäl får regeringen föreskriva att
en viss myndighet som lyder under regeringen skall undantas
från tillämpningen av 2 §. Motsvarande gäller efter regeringens
bemyndigande för landstingsfullmäktige och för
kommunfullmäktige i fråga om kommunala myndigheter.

Övergångsbestämmelser

1999:1176

Denna lag träder i kraft den 1 april 2000. Den tillämpas på mål
och ärenden i domstol som anhängiggörs efter lagens
ikraftträdande.