Förordning (1999:1177) om statsbidrag till idrottsverksamhet

SFS nr
1999:1177
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1999-12-09
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:116

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om sådant
statsbidrag till idrottsverksamhet som avses i lagen (1995:361)
om överlämnande av förvaltningsuppgifter till Sveriges
Riksidrottsförbund.

Definitioner

2 § Med idrottsverksamhet avses i denna förordning
prestationsinriktad tävlingsidrott och hälsoinriktad bredd-
och motionsidrott i vilken det ingår ett centralt moment av
fysisk aktivitet.

Med organisation avses i denna förordning föreningar och
förbund som är anknutna till Sveriges Riksidrottsförbund.
Förordning (2009:1589).

3 § Med barn och ungdomar avses i denna förordning personer
mellan 7 och 25 år.

Syftet med statsbidraget

4 § Statsbidraget ska stödja verksamhet som

1. bidrar till att utveckla barns och ungdomars intresse och
benägenhet för motion och idrott,

2. bedrivs ur ett barnrättsperspektiv, bland annat genom att
öka barns och ungdomars inflytande över och ansvar för sitt
idrottande,

3. gör det möjligt för alla människor att utöva idrott och
motion,

4. bidrar till att väcka ett livslångt intresse för motion och
därmed främjar en god hälsa hos alla människor,

5. syftar till att ge flickor och pojkar respektive kvinnor
och män lika förutsättningar att delta i idrottsverksamhet,

6. utvecklar samverkan mellan organisationer som arbetar med
idrottsverksamhet, skolan och andra som bedriver arbete för
att främja fysisk aktivitet och goda motionsvanor,

7. främjar integration och god etik, och

8. aktivt motverkar dopning inom idrotten.

Statsbidrag får även stödja verksamhet som stärker
idrottsutövares internationella konkurrenskraft. Vid prövning
av om statsbidrag i detta syfte ska beviljas ska i relevanta
delar de syften som anges i första stycket beaktas.
Förordning (2012:116).

Förutsättningar för statsbidrag

5 § I enlighet med de syften som anges i 4 § får statsbidrag
lämnas enligt denna förordning för att

1. utveckla intresse för idrott hos barn, ungdomar och
personer med funktionsnedsättning och främja möjligheterna
till allsidig träning efter vars och ens fysiska och
psykiska förutsättningar,

2. utveckla kvaliteten i idrottsrörelsens barn- och
ungdomsverksamhet utifrån ett barnrättsperspektiv och i
idrottsverksamhet i övrigt så att verksamheten främjar en
god etik, ökat deltagande, ideellt engagemang, jämställdhet
och integration,

3. möjliggöra förberedelser inför och deltagande i
internationell tävlingsverksamhet,

4. skapa bättre möjligheter för elitsatsande ungdomar att
kombinera sin idrottsutövning med utbildning vid
riksidrottsgymnasier, eller

5. aktivt motverka dopning inom idrotten.
Förordning (2009:1589).

6 § Statsbidrag får beviljas

1. organisationer på central, regional eller lokal nivå som
arbetar med idrottsverksamhet,

2. Sveriges Olympiska Kommitté för förberedelser inför och
deltagande i internationell tävlingsverksamhet, och

3. huvudmän som är ansvariga för utbildning vid
riksidrottsgymnasier. Förordning (2009:1589).

Beslut om statsbidrag

7 § Frågor om statsbidrag enligt denna förordning prövas av
Sveriges Riksidrottsförbund.

Ansökan om statsbidrag skall göras skriftligen och komma in
till Sveriges Riksidrottsförbund senast den dag
Riksidrottsförbundet bestämmer.

Redovisning

8 § En organisation eller annan som har tagit emot bidrag
enligt denna förordning ska lämna

1. Sveriges Riksidrottsförbund de redovisningshandlingar,
verksamhetsberättelser och andra uppgifter som
Riksidrottsförbundet bestämmer, och

2. Centrum för idrottsforskning vid Gymnastik- och
idrottshögskolan de uppgifter som centrumet behöver för att
genomföra en regelbunden och långsiktig uppföljning av
statens stöd till idrotten. Förordning (2009:1589).

9 § Sveriges Riksidrottsförbund ska i sin årsredovisning
lämna en samlad redovisning av vilka som har fått bidrag,
med vilka belopp och för vilka ändamål. Riksidrottsförbundet
ska dessutom till regeringen senast den 15 maj varje år
lämna en sammanfattande redogörelse för vad bidragen har
använts till och en bedömning av statsbidragets effekter i
förhållande till syftet med bidraget. Förordning (2009:1589).

Återbetalning och återkrav

10 § Har upphävts genom förordning (2012:116).

11 § Mottagaren av ett statsbidrag enligt denna förordning
är återbetalningsskyldig om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter har
förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt,

2. bidraget inte används för det ändamål det har beviljats
för, eller

3. mottagaren inte lämnar sådana handlingar och andra
uppgifter som avses i 8 § 1. Förordning (2009:1589).

12 § Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt
11 §, får Sveriges Riksidrottsförbund besluta att helt eller
delvis kräva tillbaka bidraget. Förordning (2009:1589).

Förvaltningslagens tillämpning

13 § Vid Sveriges Riksidrottsförbunds handläggning av
ärenden enligt denna förordning tillämpas följande
bestämmelser i förvaltningslagen (1986:223):

– 11 och 12 §§ om jäv,

– 16 och 17 §§ om en parts rätt att få del av uppgifter,

– 20 § om motivering av beslut, och

– 21 § om underrättelse av beslut.
Förordning (2009:1589).

Överklagande

14 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.
Förordning (2012:116).