Lag (1999:1209) om stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen

SFS nr
1999:1209
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1999-12-09
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1558

Inledande bestämmelser

1 § Till partigrupperna i riksdagen lämnas enligt denna lag
basstöd, stöd till kostnader för politiska sekreterare åt
riksdagens ledamöter samt stöd till kostnader för
riksdagsledamöters utrikes resor.

I 17 § finns bestämmelser om stöd i vissa fall till enskild
riksdagsledamot som inte tillhör partigrupp.

2 § Som partigrupp räknas varje grupp av riksdagsledamöter för
ett parti som har fått minst fyra procent av rösterna i hela
riket vid ett riksdagsval.

3 § Stöd enligt denna lag betalas ut förskottsvis per kvartal.

Basstöd till partigrupper

4 § Basstödet består av grundbelopp och tilläggsbelopp.
Grundbelopp utgör 1 700 000 kronor per år och tilläggsbelopp
57 000 kronor per år. Lag (2000:1195).

5 § Partigrupp som företräder ett regeringsparti är berättigad
till ett grundbelopp. Var och en av övriga partigrupper är
berättigad till två grundbelopp. Lag (2011:781).

6 § En partigrupp är berättigad till ett tilläggsbelopp för
varje riksdagsmandat som har tillfallit partiet vid det senaste
riksdagsvalet.

7 § En partigrupp är berättigad till basstöd från och med den
månad då riksdagsval hålls till och med den månad då riksdagen
samlas efter nästa riksdagsval.

Är en partigrupp berättigad till stöd med skilda belopp före
och efter ett riksdagsval, lämnas stödet med det högre beloppet
för den månad då riksdagsval hålls och för den månad då en
nyvald riksdag samlas.

För den månad då en partigrupp blir eller upphör att vara
företrädd i regeringen är gruppen berättigad till det
grundbelopp som gäller för en partigrupp som inte företräder
ett regeringsparti.

8 § Partigruppen för ett parti som inte återkommer till
riksdagen efter ett val är, sedan rätt till stöd enligt 7 § har
upphört, berättigad till stöd (avvecklingsstöd) under
ytterligare sex månader, uppgående per månad till det belopp
som gällde för gruppen närmast före valet.

9 § Till partigruppen för ett parti som efter ett val till
riksdagen återkommer med färre ledamöter än tidigare och som
varken före eller efter valet är ett regeringsparti lämnas stöd
enligt följande. Partigruppen får

a) dels det stöd som tillkommer gruppen enligt 5-7 §§,

b) dels under tolv månader räknat från utgången av den månad då
den nyvalda riksdagen samlas stöd med 50 procent av skillnaden
mellan det nya stödet och det stöd som partigruppen var
berättigad till närmast före valet.

Stöd till kostnader för politiska sekreterare åt riksdagens
ledamöter

10 § Stöd är avsett att bekosta handläggarhjälp åt riksdagens
ledamöter. Stödet beräknas efter normen att det ska motsvara
kostnaden för en politisk sekreterare per riksdagsledamot.

Vid bestämmandet av stödets storlek ska beloppet 57 900 kr
per politisk sekreterare och månad ligga till grund för
beräkningen. Lag (2014:1558).

11 § En partigrupp är berättigad till stöd från och med den
månad då riksdagsval hålls till och med den månad då riksdagen
samlas efter nästa riksdagsval. Stödet beräknas efter hur många
ledamöter som tillhör gruppen vid kvartalets ingång.

Är en partigrupp före och efter ett riksdagsval berättigad till
stöd med skilda belopp, lämnas stödet med det högre beloppet
för den månad då riksdagsval hålls och den månad då en nyvald
riksdag samlas.

12 § Partigruppen för ett parti som inte återkommer efter ett
val till riksdagen är, sedan rätten till stöd enligt 11 § har
upphört, berättigad till stöd (avvecklingsstöd) för ytterligare
fyra månader, uppgående per månad till det belopp som gällde
för partigruppen närmast före valet.

13 § Partigruppen för ett parti som efter ett val till
riksdagen återkommer med färre mandat än tidigare får, under
ytterligare fyra månader räknat från utgången av den månad då
den nyvalda riksdagen samlas, stöd med det belopp per månad som
partigruppen var berättigad till närmast före valet.

Stöd till kostnader för riksdagsledamöters utrikes resor

14 § Stöd till resekostnader för riksdagsledamöternas
deltagande i samarbetet inom Europeiska unionen lämnas till
partigrupperna med 2 500 kr per år för en ledamot som tillhör
partigruppen.

Om ett parti inte återkommer till riksdagen efter ett val skall
de medel som inte förbrukats betalas tillbaka till
riksdagsförvaltningen. Lag (2006:997).

15 § Stöd till kostnader för riksdagsledamöternas resor lämnas
för deltagande i internationella konferenser utomlands och
andra utrikesresor. Stödet lämnas till varje partigrupp med
5 000 kr per år för de första 20 mandaten som har tillfallit
partiet i det senaste valet till riksdagen och med 2 500 kr per
år för varje ytterligare mandat som tillfallit partiet i valet.
Lag (2006:997).

16 § En partigrupp får inte bevilja en ledamot större stöd till
kostnader för en utrikesresa än vad en tjänsteman i riksdagen
skulle ha erhållit för att i tjänsten delta i en motsvarande
resa.

Partigrupperna skall varje år till riksdagsförvaltningen
redovisa hur utbetalade resestöd har använts under det
föregående budgetåret. Lag (2006:997).

Stöd till en enskild ledamot som inte tillhör en partigrupp

17 § Till en ledamot som har blivit invald i riksdagen genom
att partiet fått minst tolv procent av rösterna i den egna
valkretsen lämnas stöd, med tillämpning i övrigt av
bestämmelserna i denna lag, i form av

a) basstöd till partigrupp med en niondel av vad som
tillkommer ett parti som inte är regeringsparti,

b) stöd enligt 10 §, och

c) stöd enligt 15 § för ett mandat. Lag (2013:1047).

Övergångsbestämmelser

1999:1209

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000. Genom lagen
upphävs lagen (1994:1066) om statligt bidrag till
partigrupperna i riksdagen.

2006:997

Denna lag träder i kraft den 2 oktober 2006 och tillämpas
första gången för valperioden 2006-2010.