Förordning (1999:1222) med instruktion för Internationella programkontoret för utbildningsområdet

SFS nr
1999:1222
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1999-12-02
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:949
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2005:539

Uppgifter

1 § Internationella programkontoret för utbildningsområdet,
programkontoret, är det svenska programkontoret för de EU-
program och andra internationella program inom
utbildningsområdet som regeringen bestämmer.

2 § Programkontoret skall inom sitt verksamhetsområde enligt
1 §

– informera och ge råd,

– dokumentera och analysera,

– redovisa omfattningen och utvecklingen av programmen,

– följa upp, utvärdera, redovisa och sprida resultat,

– kontrollera användningen av EU-bidrag,

– handlägga projektansökningar och i förekommande fall besluta
om projektbidrag, och

– ha kontakt med Europeiska gemenskapernas kommission och
institutioner i andra länder.
Förordning (2004:110).

2 a § Programkontoret skall utöver vad som följer av 1 och 2 §§

– svara för information om övriga EU-program inom
utbildningsområdet, om inte regeringen bestämmer annat, och

– utgöra ett nationellt centrum för Europass enligt
Europaparlamentets och rådets beslut nr 2241/2004/EG av den 15
december 2004 om en enhetlig gemenskapsram för tydlighet i
kvalifikationer och meriter (Europass). Förordning (2005:539).

3 § Programkontoret skall inom sitt verksamhetsområde samverka
med Statens skolverk, Myndigheten för skolutveckling,
Högskoleverket, universitet och högskolor med offentlig
huvudman, Arbetsmarknadsstyrelsen samt övriga berörda
myndigheter. Förordning (2002:1168).

4 § Har upphävts genom förordning (2004:1313).

5 § Programkontoret får inom ramen för sin verksamhet ta emot
uppdrag från Europeiska gemenskapernas kommission under
förutsättning att kostnaderna för uppdragen kan täckas av
befintliga resurser eller genom bidrag från kommissionen.

Åtaganden gentemot kommissionen som påverkar inriktningen av
verksamheten eller innebär nya uppgifter skall underställas
regeringen för godkännande.

Verksförordningens tillämpning

6 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på
programkontoret med undantag av 2 §, 4 § andra stycket, 5, 30,
33 och 34 §§.

Myndighetens ledning

7 § Programkontorets generaldirektör är chef för myndigheten.

Vid programkontoret finns det också en styrelse som består av
en ordförande, generaldirektören och högst sju andra ledamöter.
Styrelsen skall utse en vice ordförande inom sig.

Styrelsen är beslutför när ordföranden, generaldirektören och
minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

8 § Styrelsen skall ha det ansvar och de uppgifter som anges i
11-13 och 15 §§ verksförordningen (1995:1322). Styrelsen skall
därutöver besluta om

– viktigare föreskrifter, och

– att inrätta organ inom myndigheten som skall biträda
programkontoret med råd och utlåtanden.

9 § När ärenden av större vikt handläggs av styrelsen skall om
möjligt samtliga ledamöter närvara.

10 § Om ett ärende i annat fall än som avses i 22 §
verksförordningen (1995:1322) är så brådskande att styrelsen
inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet
avgöras genom meddelanden mellan ordföranden, generaldirektören
och minst så många andra ledamöter som behövs för beslutförhet.

Personalföreträdare

11 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas
på programkontoret.

Bidrag

12 § Utöver de bidrag som programkontoret får genom avtal
mellan regeringen och Europeiska gemenskapernas kommission om
nationella programkontor kan programkontoret begära bidrag från
kommissionen för särskilda aktiviteter.

Förordnanden

13 § Ordföranden och andra styrelseledamöter än
generaldirektören utses av regeringen för en bestämd tid.

Delegationen för urval till utbildningsprogrammet Leonardo da
Vinci

13 a § Vid programkontoret skall det finnas en delegation med
uppgift att svara för urvalsförfarande B av ansökningar enligt
rådets beslut nr 382/1999/EG av den 26 april 1999 om att
upprätta den andra etappen av gemenskapens åtgärdsprogram för
yrkesutbildning “Leonardo da Vinci”.

Delegationen skall bestå av en ordförande och åtta övriga
ledamöter, som utses av regeringen för en tid av högst tre år.
Delegationen skall utse en vice ordförande inom sig.

Delegationen är beslutför när ordföranden och minst hälften av
de övriga ledamöterna är närvarande. Förordning (2005:539).

Överklagande

14 § Programkontorets beslut i administrativa ärenden får
överklagas enligt 35 § verksförordningen (1995:1322). Andra
beslut av programkontoret får inte överklagas.