Lag (1999:1230) om ikraftträdande av inkomstskattelagen (1999:1229)

SFS nr
1999:1230
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1999-12-16
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1278

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 § Inkomstskattelagen (1999:1229) och denna lag träder i kraft
den 1 januari 2000 och tillämpas första gången vid 2002 års
taxering om inte annat följer av 3 §. Lag (2000:79).

2 § Genom denna lag upphävs

1. kommunalskattelagen (1928:370),

2. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt,

3. kungörelsen (1950:674) angående grunder för sådan uppdelning
av pensionsstyrelsens frivilliga försäkring, som avses i punkt
1 tionde stycket anvisningarna till 31 § kommunalskattelagen,

4. kungörelsen (1951:723) angående grunder för uppdelning av
vissa försäkringar på en pensionsförsäkring och en
kapitalförsäkring,

5. lagen (1951:763) om statlig inkomstskatt på ackumulerad
inkomst,

6. skogskontolagen (1954:142),

7. förordningen (1962:42) om skattefrihet för belopp, som utgår
på grund av vissa riskgarantier,

8. lagen (1963:173) om avdrag för avgifter till stiftelsen
Svenska Filminstitutet, m.m.,

9. lagen (1969:739) om avdrag vid inkomsttaxeringen för bidrag
till Oljeprospektering Aktiebolag, m.m.,

10. lagen (1972:78) om skatt för gemensamt kommunalt ändamål,

11. lagen (1974:990) om den skattemässiga behandlingen med
anledning av övergång från aktiebolag till annan företagsform,
m.m.,

12. lagen (1979:611) om upphovsmannakonto,

13. lagen (1982:60) om beräkning av avdrag på grund av
avyttring av skog i vissa fall,

14. lagen (1990:663) om ersättningsfonder,

15. lagen (1990:696) om avdrag för bidrag till Stiftelsen
Sveriges Tekniska Museum,

16. lagen (1992:702) om inkomstskatteregler med anledning av
vissa omstruktureringar inom den finansiella sektorn, m.m.,

17. lagen (1992:1061) om inkomstskatteregler vid ombildning av
föreningsbank till bankaktiebolag,

18. lagen (1992:1091) om inkomstskatteregler vid utskiftning av
aktier i vissa fall,

19. lagen (1992:1643) om särskilda regler för beskattning av
inkomst från handelsbolag i vissa fall,

20. lagen (1993:5) om inkomstskatteregler vid statligt stöd
till vissa kreditinstitut,

21. lagen (1993:541) om inkomstbeskattning vid ombildning av
värdepappersfond,

22. lagen (1993:1469) om uppskovsavdrag vid byte av bostad,

23. lagen (1993:1536) om räntefördelning vid beskattning,

24. lagen (1993:1537) om expansionsmedel,

25. lagen (1993:1538) om periodiseringsfonder,

26. lagen (1993:1539) om avdrag för underskott av
näringsverksamhet,

27. lagen (1994:775) om beräkning av kapitalunderlaget vid
beskattning av ägare i fåmansföretag,

28. lagen (1994:1850) om direktavdrag för byggnader m.m.,

29. lagen (1994:1853) om beskattning av europeiska ekonomiska
intressegrupperingar,

30. lagen (1996:161) med vissa bestämmelser om tillämpningen av
dubbelbeskattningsavtal,

31. lagen (1998:1600) om beskattningen vid överlåtelser till
underpris,

32. lagen (1998:1601) om uppskov med beskattningen vid
andelsbyten,

33. lagen (1998:1602) om uppskov med beskattningen vid
andelsöverlåtelser inom koncerner,

34. lagen (1998:1603) om beskattningen vid fusioner, fissioner
och verksamhetsöverlåtelser, och

35. lagen (1999:199) om skatteregler för ersättning från
insättningsgaranti och investerarskydd.

3 § De upphävda lagarna tillämpas alltjämt såvitt avser 2001
och tidigare års taxeringar samt vid senare taxeringar i fråga
om skattskyldiga som taxeras för beskattningsår som påbörjats
före ikraftträdandet till den del detta leder till lägre skatt.

Ytterligare bestämmelser om att äldre bestämmelser skall
tillämpas finns i 2-4 kap.

I 5 kap. finns särskilda bestämmelser om hur de upphävda
lagarna i vissa fall skall tillämpas. Lag (2000:79).

4 § Om någon bestämmelse i de upphävda lagarna har tillämpats
och den motsvaras av en bestämmelse i inkomstskattelagen
(1999:1229), skall bestämmelsen i inkomstskattelagen anses ha
tillämpats.

5 § Om det i lag eller annan författning finns en hänvisning
till en bestämmelse i någon av de upphävda lagarna som
motsvaras av en bestämmelse i inkomstskattelagen (1999:1229)
eller denna lag, skall hänvisningen i stället avse den nya
bestämmelsen.

6 § Termer och uttryck som används i denna lag har samma
betydelse och tillämpningsområde som i inkomstskattelagen
(1999:1229).

2 kap. Övergångsbestämmelser om personförsäkringar

Personförsäkringar meddelade före år 1951

1 § I fråga om personförsäkringar meddelade före år 1951
tillämpas de bestämmelser om försäkringstagares beskattning som
gällde före ikraftträdandet den 1 januari 1951 av lagen
(1950:308) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370) med
följande undantag:

1. Avdrag skall inte göras för premier för sådana försäkringar
som avses i punkt 5 av anvisningarna till 28 § i den upphävda
kommunalskattelagen i dess lydelse före ikraftträdandet (s.k.
ledareförsäkringar). Belopp som utfaller på grund av sådan
försäkring skall tas upp som intäkt bara till den del det
enligt en försäkringsteknisk beräkning motsvarar de premier som
betalats före år 1951.

2. Sådant avdrag från livränta på grund av pupillförsäkring som
avses i 32 § 2 mom. första stycket a i den upphävda
kommunalskattelagen i dess lydelse före år 1951 skall inte
göras, om livräntan utbetalas på grund av dödsfall som
inträffat efter år 1950.

3. Avdrag skall inte göras enligt 46 § 2 mom. första stycket 3
i den upphävda kommunalskattelagen i dess lydelse före
ikraftträdandet.

Förmånstagarförordnanden före år 1959

2 § I fråga om belopp som uppburits på grund av ett
förmånstagarförordnande som gjorts före år 1959 tillämpas de
bestämmelser som gällde före ikraftträdandet den 27 maj 1959 av
lagen (1959:171) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
och lagen (1959:172) om ändring i lagen (1947:576) om statlig
inkomstskatt, om det visas att förordnandet inte kunnat
återkallas efter år 1958.

Personförsäkringar meddelade före år 1960

3 § Om en försäkring som meddelats före den 1 juli 1960 var att
anse som en pensionsförsäkring enligt de bestämmelser som
gällde före den 31 mars 1960 av lagen (1960:43) om ändring i
kommunalskattelagen (1928:370), skall den anses som en sådan
försäkring även efter den 30 mars 1960. Om en försäkring som
meddelats före den 31 mars 1960 var att anse som en
kapitalförsäkring enligt dessa bestämmelser, skall den anses
som en sådan försäkring även efter den 30 mars 1960.

Försäkringsfall före år 1962

4 § I fråga om livräntebelopp på grund av försäkringsfall som
inträffat före år 1962 tillämpas de bestämmelser som gällde
före ikraftträdandet den 1 januari 1962 av lagen (1961:42) om
ändring i kommunalskattelagen (1928:370).

Försäkringsfall före år 1963

5 § I fråga om försäkringsfall som inträffat före år 1963
tillämpas de bestämmelser i punkt 1 av anvisningarna till 31 §
i den upphävda kommunalskattelagen (1928:370) som gällde före
ikraftträdandet den 9 april 1963 av lagen (1963:50) om ändring
i nämnda lag.

Försäkringar meddelade utomlands före år 1969

6 § Försäkring som meddelats före år 1969 i en
försäkringsrörelse som bedrevs utomlands och som enligt de
bestämmelser som gällde före ikraftträdandet den 1 januari 1970
av lagen (1969:754) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
var att anse som en pensionsförsäkring skall även efter
ikraftträdandet anses som en pensionsförsäkring om hela premien
för försäkringen i enlighet med försäkringsavtalet i dess
lydelse den 31 december 1968 betalats senast den dagen.

Skulle premie enligt avtalets lydelse den 31 december 1968
betalas även efter utgången av år 1968 anses försäkringen den 1
januari 1969 ha delats upp på en pensionsförsäkring och en
kapitalförsäkring. Som pensionsförsäkring anses sådan del av
försäkringen som motsvarar premie som i enlighet med
försäkringsavtalet i dess lydelse den 31 december 1968 hade
betalats eller skulle ha betalats före år 1969.

Överlåtelser av pensionsförsäkringar före år 1973

7 § I fråga om överlåtelser av pensionsförsäkringar före år
1973 tillämpas de bestämmelser som gällde före ikraftträdandet
den 16 juni 1973 av lagen (1973:374) om ändring i
kommunalskattelagen (1928:370) och lagen (1973:375) om ändring
i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt.

Oåterkalleliga förmånstagarförordnanden före den 9 november
1973

8 § I fråga om belopp som uppburits på grund av ett
oåterkalleligt förmånstagarförordnande som gjorts före den 9
november 1973 tillämpas de bestämmelser som gällde före
ikraftträdandet den 1 januari 1974 av lagen (1973:1113) om
ändring i kommunalskattelagen (1928:370) och lagen (1973:1114)
om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt.

Överlåtelser av pensionsförsäkring mellan makar före år 1974

9 § Den som genom överlåtelse från sin make förvärvat
äganderätten till en pensionsförsäkring före år 1974 och vid
taxering åren 1971-1973 gjort avdrag helt eller till
övervägande del för de premier som betalats under åren 1970-
1972 anses som ägare till försäkringen utan hinder av
bestämmelserna i 53 § 4 mom. andra stycket i den upphävda
kommunalskattelagen (1928:370) och 6 § 4 mom. andra stycket i
den upphävda lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, i de
båda lagrummens lydelse enligt lagen (1973:374) om ändring i
kommunalskattelagen och lagen (1973:375) om ändring i lagen om
statlig inkomstskatt.

Om den som förvärvat en försäkring enligt första stycket
återförde denna till den tidigare innehavaren under år 1976,
skall detta ha skatterättslig verkan.

Pensionsförsäkringar på ansökan före den 21 januari 1975

10 § I fråga om pensionsförsäkringar som meddelats på grund av
ansökan som kom in till försäkringsgivarens huvudkontor före
den 21 januari 1975 skall det högsta belopp för avdrag som
gäller enligt 59 kap. 5 och 6 §§ inkomstskattelagen (1999:1229)
anses uppgå till minst 25 000 kronor.

Pensionsförsäkringar på ansökan före år 1976

11 § I fråga om pensionsförsäkringar som meddelats i
överensstämmelse med ansökan som kom in till
försäkringsgivarens huvudkontor före år 1976 tillämpas punkt 1
av anvisningarna till 31 § i den upphävda kommunalskattelagen
(1928:370) i dess lydelse före ikraftträdandet den 1 januari
1976 av lagen (1975:1347) om ändring i nämnda lag.

Överenskommelse som medför ökad premieförpliktelse totalt sett
eller tidigareläggning av premiebetalning, skall vid tillämp-
ning av denna paragraf anses som ett nytt försäkringsavtal.

12 § Om försäkringsavtalet för pensionsförsäkring som avses i
11 § ändras eller förmånstagare sätts in efter år 1976 i strid
mot punkt 1 av anvisningarna till 31 § i den upphävda
kommunalskattelagen (1928:370) i dess lydelse enligt lagen
(1975:1347) om ändring i nämnda lag, skall den mot försäkringen
svarande premiereserven och övriga tillgodohavanden vid
tidpunkten för ändringen anses som belopp som på grund av
försäkringen utbetalats under det beskattningsår då ändringen
sker.

Vad som sägs i första stycket tillämpas inte om
försäkringstagaren utan kännedom om bestämmelserna satt in
förmånstagare men återkallar förmånstagarförordnandet utan
dröjsmål sedan han underrättats om påföljden av förordnandet.

13 § Överlåts pensionsförsäkring som avses i 11 § efter den 31
december 1976 i strid mot bestämmelserna i punkt 1 femtonde
stycket av anvisningarna till 31 § i den upphävda
kommunalskattelagen (1928:370) i dess lydelse enligt lagen
(1975:1347) om ändring i nämnda lag, skall den mot försäkringen
svarande premiereserven och övriga tillgodohavanden vid
tidpunkten för överlåtelsen anses som belopp som på grund av
försäkringen utbetalats under det beskattningsår då
överlåtelsen sker. Återbetalning av försäkringstagarens
tillgodohavande enligt 13 kap. 4 § äktenskapsbalken skall inte
anses strida mot de angivna bestämmelserna.

14 § I fråga om pensionsförsäkringar som avses i 11 § tillämpas
53 § 4 mom. i den upphävda kommunalskattelagen (1928:370) och
6 § 4 mom. i den upphävda lagen (1947:576) om statlig
inkomstskatt, i de båda lagrummens lydelse före ikraftträdandet
den 1 januari 1976 av lagen (1975:1347) om ändring i
kommunalskattelagen och lagen (1975:1350) om ändring i lagen om
statlig inkomstskatt.

15 § Vid uppdelning av försäkring som avses i 11 § enligt punkt
1 tionde stycket av anvisningarna till 31 § i den upphävda
kommunalskattelagen (1928:370) i dess lydelse före
ikraftträdandet den 1 januari 1976 av lagen (1975:1347) om
ändring i nämnda lag gäller andra stycket i fråga om

1. försäkringar som avses i 1 § första stycket c i den upphävda
kungörelsen (1947:981) angående anordnandet av den frivilliga
statliga pensionsförsäkringen (pensionsstyrelsens frivilliga
försäkring), dock ej försäkringar på grund av avgift som
betalats före år 1951, och

2. livränteförsäkringar som meddelats av Ränte- och kapitalför-
säkringsanstalten i Stockholm, Ränte- och kapitalförsäkrings-
anstalten i Göteborg, Skånska livränte- och kapitalförsäk-
ringsanstalten samt Skaraborgs läns ränte- och kapitalförsäk-
ringsanstalt, för vilka utfästelse om försäkringsbeloppets
storlek inte har lämnats och som dessutom är förenade med
villkoret att betalda premier – utan ränta – skall betalas
tillbaka om den försäkrade dör innan livräntan börjat
utbetalas, dock ej försäkringar på grund av premie som betalats
före år 1952.

Försäkringen skall anses som en kapitalförsäkring till den del
den avser återbetalning av premier eller avgifter vid dödsfall
och i övrigt som en pensionsförsäkring. Inbetalade premier
eller avgifter skall anses betalda till 10 procent för
kapitalförsäkringen och till 90 procent för
pensionsförsäkringen.

Utländska försäkringar som meddelats före år 1976

16 § Om Riksskatteverket enligt punkt 3 av
övergångsbestämmelserna till lagen (1969:754) om ändring i den
upphävda kommunalskattelagen (1928:370) har förklarat att en
försäkring som meddelats i en försäkringsrörelse som bedrevs
utomlands skall anses som en pensionsförsäkring, tillämpas
10-14 §§ i fråga om försäkringen.

Livräntor fastställda före år 1976

17 § I fråga om livräntor som betalas ut på grund av
personskada och inte avser ersättning för förlorat underhåll
och som fastställts före år 1976 finns bestämmelser i 4 kap.
13 §.

Sjuk- eller olycksfallsförsäkringar tagna i samband med tjänst
före år 1988

18 § Avdrag medges i inkomstslaget tjänst för avgifter som en
arbetstagare betalat för sjuk- eller olycksfallsförsäkring som
tagits i samband med tjänst före år 1988. En sjuk- eller
olycksfallsförsäkring som tagits före år 1988 anses tagen i
samband med tjänst under förutsättning att det enligt
anställningsavtalet fanns en skyldighet för arbetstagaren att
ha en sådan försäkring eller – om sådan skyldighet inte fanns –
att premierna för försäkringen skulle betalas av arbetsgivaren
eller av denne och arbetstagaren samt att anmälan gjordes till
försäkringsanstalten om att försäkringen hade tagits i samband
med tjänst.

Gruppsjukförsäkringsfall före år 1991

19 § I fråga om ersättning på grund av gruppsjukförsäkring
tillämpas, om försäkringsfallet inträffade före år 1991, den
upphävda kommunalskattelagen (1928:370) i dess lydelse före
ikraftträdandet den 1 juli 1990 av lagen (1990:650) om ändring
i nämnda lag.

Överlåtelser av pensionsförsäkringar genom bodelning före år
1994

20 § I fråga om pensionsförsäkring som överlåtits före år 1994
genom bodelning under äktenskapet utan att mål om
äktenskapsskillnad pågått tillämpas punkt 6 första stycket av
anvisningarna till 46 § i den upphävda kommunalskattelagen
(1928:370) i dess lydelse före ikraftträdandet den 1 januari
1994 av lagen (1993:938) om ändring i nämnda lag i dess lydelse
enligt lagen (1993:1542) om ändring i sistnämnda lag.

Utländska försäkringar som tecknats före år 1997

21 § En försäkring som tecknats före år 1997 i en försäkrings-
rörelse som bedrevs utomlands anses som en pensionsförsäkring,
om den på den skattskyldiges begäran med stöd av ikraftträ-
dandebestämmelserna till lagen (1996:1240) om ändring i den
upphävda kommunalskattelagen (1928:370) ansetts som pensions-
försäkring. En försäkring anses också som pensionsförsäkring,
om en skattemyndighet eller Riksskatteverket enligt punkt 1
sjuttonde stycket av anvisningarna till 31 § i den upphävda
kommunalskattelagen i dess lydelse före ikraftträdandet den 1
januari 1997 av lagen (1996:1240) om ändring i nämnda lag har
lämnat en förklaring om detta. I fråga om andra personförsäk-
ringar som tecknats före år 1997 i en försäkringsrörelse som
bedrevs utomlands tillämpas vad som gällde enligt den upphävda
kommunalskattelagen i den nyss angivna lydelsen, om inte den
skattskyldige begär att nya bestämmelser skall tillämpas.

3 kap. Övriga övergångsbestämmelser som inte är samlade i

kapitelordning

Förvärv från vissa upplösta aktiebolag

1 § Om ett aktiebolag, vars aktiekapital inte uppgick till 50
000 kronor, upplöstes genom likvidation under åren 1975-1981
eller genom avregistrering enligt punkt 4 eller 5 av
övergångsbestämmelserna till lagen (1973:303) om ändring i
lagen (1944:705) om aktiebolag och om den upphävda lagen
(1974:990) om den skattemässiga behandlingen med anledning av
övergång från aktiebolag till annan företagsform, m.m. har
tillämpats på upplösningen, skall den som övertog tillgångar
vid upplösningen anses ha inträtt i aktiebolagets skattemässiga
situation i fråga om tillgångarna.

2 § Om ett aktiebolag, vars aktiekapital inte uppgick till 100
000 kronor, upplöstes genom avregistrering enligt punkt 5 eller
6 av övergångsbestämmelserna till lagen (1994:802) om ändring i
aktiebolagslagen (1975:1385) och om verksamheten togs över på
ett sådant sätt att lagen (1996:761) om inkomstskatteregler
m.m. med anledning av ändrade bestämmelser om aktiekapitalets
storlek är tillämplig, gäller följande.

Övertagaren skall ta upp de inkomster och göra de avdrag som
aktiebolaget skulle ha tagit upp eller dragit av.

Om byggnader, markanläggningar eller inventarier togs över,
skall övertagaren anses ha inträtt i aktiebolagets
skattemässiga situation i fråga om värdeminskningsavdrag och
liknande avdrag. Detsamma gäller patent och andra sådana
rättigheter som räknas upp i 18 kap. 1 § andra stycket 1
inkomstskattelagen (1999:1229) även om de inte förvärvats från
någon annan.

Det finns ytterligare bestämmelser som gäller efter sådana
övertaganden för tillgångar som är kapitaltillgångar hos
övertagaren

– i fråga om skattemässig kontinuitet i 4 kap. 71 §,

– i fråga om anskaffningsutgiften på fastigheter och
bostadsrätter i 4 kap. 74 §, och

– i fråga om den justerade anskaffningsutgiften på andelar i
handelsbolag i 4 kap. 91 §.

Övertagande av bankrörelse före den 1 juli 1987

3 § I fråga om övertagande av bankrörelse före den 1 juli 1987
finns bestämmelser i 4 kap. 57 §.

Likvidationer och fusioner före år 1991

4 § Har likvidation eller fusion föranlett utskiftning före år
1991 tillämpas i fråga om aktieägarna vad som gällde enligt den
upphävda kommunalskattelagen (1928:370) och den upphävda lagen
(1947:576) om statlig inkomstskatt före ikraftträdandet den 1
januari 1991 av lagen (1990:1421) om ändring i kommunalskatte-
lagen och lagen (1990:1422) om ändring i lagen om statlig
inkomstskatt.

Utländskt övertagande av bankrörelse

5 § Om ett utländskt bankföretag enligt 5 § i den upphävda
lagen (1992:702) om inkomstskatteregler med anledning av vissa
omstruktureringar inom den finansiella sektorn, m.m. har
övertagit hela den rörelse som bedrevs av ett svenskt
bankaktiebolag som hade bildats före den 1 augusti 1990 och som
ägdes direkt eller genom förmedling av ett helägt dotterbolag,
tillämpas 2 § 4 mom. andra-fjärde, sjunde, åttonde och elfte
styckena i den upphävda lagen (1947:576) om statlig
inkomstskatt i deras lydelse före ikraftträdandet den 1 januari
1999 av lagen (1998:1606) om ändring i nämnda lag och 12 § i
den upphävda lagen (1993:1539) om avdrag för underskott av
näringsverksamhet.

Mervärdesskatt

6 § I fråga om skatt och ränta enligt den upphävda lagen
(1968:430) om mervärdeskatt tillämpas de bestämmelser i den
upphävda kommunalskattelagen (1928:370) som gällde före
ikraftträdandet den 1 juli 1994 av lagen (1994:201) om ändring
i nämnda lag.

Direktavdrag för byggnader och markanläggningar

7 § Har direktavdrag gjorts för utgifter för anskaffning eller
förbättring av byggnader eller markanläggningar enligt den
upphävda lagen (1994:1850) om direktavdrag för byggnader m.m.
skall de utgifter som direktavdraget avser räknas in i
anskaffningsutgiften utom vid beräkning av
värdeminskningsavdrag. Direktavdraget skall anses som
värdeminskningsavdrag.

Vinstdelningsskatt

8 § Debiterad skatt enligt den upphävda lagen (1983:1086) om
vinstdelningsskatt skall dras av. Om skatten sätts ned, skall
motsvarande del av avdraget återföras. Efter fusion och då ett
försäkringsbolag övertar ett annat försäkringsbolags hela
försäkringsbestånd tillämpas 2 § 4 mom. åttonde stycket i den
upphävda lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt i dess
lydelse före ikraftträdandet den 1 juli 1990 av lagen
(1990:651) om ändring i nämnda lag.

En begränsat skattskyldig juridisk person är skattskyldig för
återfört avdrag för vinstdelningsskatt.

Tillgångar förvärvade genom skattefri utdelning

Utdelning före år 1986

9 § I fråga om tillgångar som förvärvats genom skattefri
utdelning beslutad före år 1986 gäller att tillgångarna anses
anskaffade mot en ersättning motsvarande marknadsvärdet då
utdelningen kunde disponeras.

Utdelning före år 1999

10 § Om bestämmelsen om skattefri utdelning i 2 § 4 mom. sista
stycket i den upphävda lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
i dess lydelse innan momentet ändrades genom lagen (1998:1606)
om ändring i nämnda lag eller i tidigare lydelser har
tillämpats på tillgångar som har förvärvats genom skattefri
utdelning, tillämpas de bestämmelser som gällde före ändringen
alltjämt i fråga om anskaffningsutgift m.m.

Redovisningslagstiftning för räkenskapsår som har påbörjats
före år 2001

11 § Hänvisningarna till bokföringslagen (1999:1078) i
inkomstskattelagen (1999:1229) skall i fråga om den som är
skyldig att föra räkenskaper enligt den upphävda
bokföringslagen (1975:125) eller den upphävda
jordbruksbokföringslagen (1979:141) i stället avse motsvarande
bestämmelser i de nämnda upphävda lagarna.

4 kap. Övergångsbestämmelser som är samlade i kapitelordning

Till 6 kap.

Utländska bolag

1 § Bestämmelserna i 6 kap. 9 § inkomstskattelagen (1999:1229)
tillämpas när det gäller Albanien från och med den 1 januari
året efter det att skatteavtalet mellan Sverige och Albanien
träder i kraft.

Till 7 kap.

Förening som fått bestå som registrerad

2 § Det förhållandet att en ekonomisk förening med stöd av 14 §
lagen (1987:668) om införande av lagen (1987:669) om ekonomiska
föreningar fått bestå som registrerad förening hindrar inte att
föreningen vid tillämpning av inkomstskattelagen (1999:1229)
behandlas som en ideell förening.

Till 8 kap.

Ränta på skatter, tullar och avgifter

3 § Räntor på återbetalade skatter, tullar och avgifter enligt
den upphävda uppbördslagen (1953:272), den upphävda lagen
(1958:295) om sjömansskatt, den upphävda lagen (1982:1006) om
avdrags- och uppgiftsskyldighet beträffande vissa
uppdragsersättningar, den upphävda lagen (1984:668) om uppbörd
av socialavgifter från arbetsgivare, den upphävda tullagen
(1987:1065) samt mervärdesskattelagen (1994:200) är skattefria.

4 § I fråga om ersättning som betalas ut på grund av försäkring
som avses i 5 kap. 2 § lagen (1991:981) om värdepappersrörelse
och som avser skada som inträffat före den 1 maj 1999 tillämpas
19 § i den upphävda kommunalskattelagen (1928:370) i dess
lydelse före den 1 maj 1999.

Till 9 kap.

Ränta som är undantagen från beskattning

5 § I fråga om inkomst som utgörs av ränta på utlånade medel
och som är undantagen från beskattning på grund av skatteavtal
tillämpas – om lånet har beviljats före den 1 juli 1986 – 74 §
i den upphävda kommunalskattelagen (1928:370) och 22 § i den
upphävda lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt i deras
lydelse före ikraftträdandet den 1 juli 1986 av lagen
(1986:465) om ändring i kommunalskattelagen och lagen
(1986:466) om ändring i lagen om statlig inkomstskatt.

Avgifter avseende studiemedel

6 § Avgifter enligt 8 kap. den upphävda studiestödslagen
(1973:349) i dess lydelse före den 1 januari 1989 får inte dras
av. Lag (2001:360).

Ränta på skatt m.m. för tid före år 1993

7 § Bestämmelserna i 9 kap. 8 § inkomstskattelagen (1999:1229)
om avdragsförbud för ränta på skatter, tullar och avgifter
tillämpas inte på ränta som belöper sig på tid före år 1993.

Ränta på skatter, tullar och avgifter

8 § Räntor på skatter, tullar och avgifter enligt den upphävda
uppbördslagen (1953:272), den upphävda lagen (1984:668) om
uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare, den upphävda
tullagen (1987:1065) eller mervärdesskattelagen (1994:200) får
inte dras av till den del de belöper sig på tid efter år 1992.

Arbetsgivaransvar

9 § Avdrag får inte göras för belopp som en arbetsgivare är
skyldig att betala enligt 75 § i den upphävda uppbördslagen
(1953:272).

Till 10 kap.

Rätt att förvärva värdepapper i framtiden på förmånliga villkor

10 § I fråga om en sådan rätt att i framtiden få förvärva
värdepapper som avses i 10 kap. 11 § andra stycket
inkomstskattelagen (1999:1229) och som hade kunnat utnyttjas
före den 1 juli 1998 tillämpas bestämmelserna i den upphävda
kommunalskattelagen (1928:370) i deras lydelse före
ikraftträdandet den 1 juli 1998 av lagen (1998:337) om ändring
i nämnda lag.

Till 11 kap.

Ersättningar på grund av arbetsgivares självrisk enligt 1916
års lag om

olycksfall i arbete

11 § I fråga om ersättning vid sjukdom eller olycksfall i
arbete från arbetsgivare på grund av att denne stått självrisk
enligt den upphävda lagen (1916:235) om försäkring för
olycksfall i arbete tillämpas de bestämmelser som gällde före
ikraftträdandet den 1 januari 1955 av lagen (1954:204) om
ändring i kommunalskattelagen (1928:370).

Ersättningar vid sjukdom och olycksfall enligt lagstiftningen
före år 1955

12 § I fråga om sådana livräntor enligt lag eller annan
författning på grund av sjukdom eller olycksfall i arbete eller
under militärtjänstgöring som fastställts enligt de
bestämmelser som gällde före den 1 januari 1955 tillämpas de
bestämmelser som gällde före ikraftträdandet den 1 juni 1955 av
lagen (1955:245) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370).

Livräntor fastställda före år 1976 eller på grund av skada före
juli 1977

13 § I fråga om livräntor som utbetalas på grund av personskada
och inte avser ersättning för förlorat underhåll och som
fastställts före år 1976 gäller vad som sägs i andra och tredje
styckena. I fråga om livräntor enligt den upphävda lagen
(1954:243) om yrkesskadeförsäkring eller motsvarande ersättning
som utbetalas enligt annan författning eller på grund av
regeringens förordnande och som bestäms av eller utbetalas från
Försäkringskassan gäller vad som sägs i andra och tredje
styckena även beträffande livränta som har fastställts senare
på grund av skadefall som har inträffat före den 1 juli 1977.

Vid tillämpning av 11 kap. 37 § inkomstskattelagen (1999:1229)
skall hälften av det livräntebelopp som hänför sig till ett
beskattningsår, till den del detta inte överstiger ett
basbelopp, anses avse ersättning för annat än förlorad inkomst
av skattepliktig natur (skattefri del av livräntan). Om den
skattskyldige under beskattningsåret fått flera sådana
livräntor, skall för totalbeloppet på motsvarande sätt beräknas
en skattefri del som skall hänföras till de olika livräntorna i
förhållande till deras storlek.

Om en sådan livränta helt eller delvis byts ut mot ett
engångsbelopp, skall vid tillämpningen av 11 kap. 39 §
inkomstskattelagen så stor del av engångsbeloppet anses utgöra
ersättning för annat än förlorad inkomst av skattepliktig natur
som motsvarar förhållandet mellan den skattefria delen av det
livräntebelopp som hänför sig till året för utbytet och hela
detta livräntebelopp, beräknat som om livräntan utbetalats hela
året på oförändrade villkor. Lag (2004:791).

Skadestånd fastställda före år 1977

14 § I fråga om periodisk utbetalning av skadestånd som har
fastställts före år 1977 tillämpas punkt 5 av anvisningarna
till 46 § i den upphävda kommunalskattelagen (1928:370) i dess
lydelse före ikraftträdandet den 2 mars 1977 av lagen (1977:41)
om ändring i nämnda lag.

Avgångsbidrag när anställningen upphört före år 1991

15 § I fråga om avgångsbidrag tillämpas, om anställningen
upphörde före år 1991, 32 § 1 mom. tredje stycket och punkt 11
av anvisningarna till 32 § i den upphävda kommunalskattelagen
(1928:370) i deras lydelse före ikraftträdandet den 1 juli 1990
av lagen (1990:650) om ändring i nämnda lag.

Marie Curie-stipendier beviljade före år 1998

16 § Bestämmelsen i 11 kap. 46 § inkomstskattelagen (1999:1229)
tillämpas inte i fråga om stipendier som har beviljats före år
1998 och vars storlek bestämts med utgångspunkt i att de inte
skall tas upp.

Till 12 kap.

Egenavgifter

17 § I fråga om personer födda 1937 eller tidigare ska
hänvisningarna i 12 kap. 36 § inkomstskattelagen
(1999:1229) till 59 kap. 14 och 20 §§ respektive 59 kap.
14 § 4 socialförsäkringsbalken i stället avse 11 kap. 3 §
respektive 11 kap. 3 § första stycket d lagen (1962:381)
om allmän försäkring i deras lydelse före ikraftträdandet
av lagen (1998:677) om ändring i nämnda lag.
Lag (2010:1278).

Till 14 kap.

Juridisk persons underskott i kommanditbolag

18 § Vid tillämpning av 14 kap. 14 § inkomstskattelagen
(1999:1229) skall för juridiska personer inte beaktas
underskott som har dragits av ett beskattningsår som påbörjats
före år 1989.

Lån med uppskjuten ränta

19 § Avdrag för ränta på lån ur statens lånefond för lån med
uppskjuten ränta skall göras det beskattningsår då räntan
betalas.

Till 16 kap.

Egenavgifter

20 § I fråga om personer födda 1937 eller tidigare ska
hänvisningen i 16 kap. 30 § inkomstskattelagen (1999:1229)
till 59 kap. 8–13, 23 och 25 §§ socialförsäkringsbalken i
stället avse 11 kap. 2 § första stycket lagen (1962:381)
om allmän försäkring i dess lydelse före ikraftträdandet
av lagen (1998:677) om ändring i nämnda lag. Lag (2010:1278).

Allmännyttiga bostadsföretag

21 § I fråga om ett sådant bostadsföretag som avses i 2 § 7
mom. fjärde stycket i den upphävda lagen (1947:576) om statlig
inkomstskatt i dess lydelse före ikraftträdandet den 1 januari
1994 av lagen (1993:670) om ändring i nämnda lag gäller
följande. Om ett sådant företag i sin balansräkning för det
sista beskattningsår för vilket taxering skedde enligt de äldre
bestämmelserna redovisade en särskild tillgångspost enligt
lagen (1972:175) med vissa bestämmelser om bokföring av
bostadslån m.m., skall företaget göra avdrag med tre procent om
året av tillgångspostens belopp.

Till 17 kap.

Aktier som förvärvats genom vissa utdelningar före år 1999

22 § Bestämmelserna i 17 kap. 6 § inkomstskattelagen
(1999:1229) skall också tillämpas när aktier har delats ut före
år 1999 genom sådan utdelning som avses i 3 § 7 mom. fjärde
stycket i den upphävda lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
i dess lydelse före ikraftträdandet den 1 januari 1999 av lagen
(1998:1671) om ändring i nämnda lag.

Vissa aktier och andelar

23 § Det finns särskilda bestämmelser om

– aktier som erhållits genom skifte av föreningsbank i 81 §,

– aktier som skiftats ut från löntagarfond i 82 §, och

– andelar som har erhållits vid ombildning av
landshypoteksorganisationen i 84 §.

Vad som sägs om anskaffningsutgift i dessa bestämmelser, skall
när det gäller lagertillgångar i stället avse
anskaffningsvärde.

Till 18 kap.

Anslutningsavgifter och anläggningsbidrag före mars 1991

24 § I fråga om utgifter för anslutningsavgifter och
anläggningsbidrag som avses i 18 kap. 1 § inkomstskattelagen
(1999:1229) och som uppkommit före den 1 juli 1990 men under
ett beskattningsår för vilket taxering skedde år 1991 tillämpas
bestämmelserna i den upphävda kommunalskattelagen (1928:370) i
deras lydelse före ikraftträdandet den 1 juli 1990 av lagen
(1990:650) om ändring i nämnda lag.

För stora avskrivningar före taxeringsåret 1991

25 § I fråga om sådan avskrivning för överskjutande belopp som
avses i 18 kap. 19 § inkomstskattelagen (1999:1229) gäller att
avdrag medges först sedan taxeringen i fråga blivit slutligt
avgjord, om det överskjutande beloppet hänför sig till 1990
eller tidigare års taxering.

Till 19 kap.

Värmepannor, hissmaskineri o.d. anskaffade före mars 1991

26 § I fråga om värmepannor, hissmaskinerier och jämförlig
maskinell utrustning som har anskaffats före den 1 juli 1990
men under ett beskattningsår för vilket taxering skedde år 1991
tillämpas bestämmelserna om avdrag för värdeminskning i punkt 2
b av anvisningarna till 25 § i den upphävda kommunalskattelagen
(1928:370) i dess lydelse före ikraftträdandet den 1 juli 1990
av lagen (1990:650) om ändring i nämnda lag. Om utrustningen
byts ut och den skattskyldige på grund av detta har rätt till
avdrag för reparation av byggnad, medges dock inte avdrag för
utrangering. I sådant fall skall ett belopp motsvarande vad som
återstår oavskrivet av anskaffningsvärdet för utrustningen
läggas till anskaffningsvärdet för byggnaden till den del
beloppet överstiger vad som inflyter genom avyttring av
material eller dylikt i samband med utbytet.

Nyttjanderättshavares förbättringar före mars 1991

27 § I fråga om utgifter som avses i 19 kap. 26 eller 27 §
inkomstskattelagen (1999:1229) och som en arrendator eller
annan nyttjanderättshavare haft före den 1 juli 1990 men under
ett beskattningsår för vilket taxering skedde år 1991 tillämpas
bestämmelserna i den upphävda kommunalskattelagen (1928:370) i
deras lydelse före ikraftträdandet den 1 juli 1990 av lagen
(1990:650) om ändring i nämnda lag.

Reparation och underhåll med statligt stöd beslutat före år
1992

28 § I fråga om avdrag för reparation och underhåll i samband
med statliga lån och bidrag tillämpas punkt 4 andra-fjärde
styckena av anvisningarna till 23 § i den upphävda
kommunalskattelagen (1928:370) i deras lydelse före
ikraftträdandet den 1 januari 1992 av lagen (1991:1832) om
ändring i nämnda lag, om det ursprungliga beslutet fattats före
år 1992.

Till 20 kap.

Utvinning av naturtillgång påbörjad före april 1981

29 § Har utvinning av naturtillgång påbörjats före den 1 april
1981 tillämpas i stället för bestämmelserna i 20 kap. 20-28 §§
inkomstskattelagen (1999:1229) vad som gällde enligt den
upphävda kommunalskattelagen (1928:370) före ikraftträdandet
den 1 april 1981 av lagen (1981:256) om ändring i nämnda lag.
Detta gäller dock inte om den skattskyldige vid 1982 års
taxering eller – om han då inte gjorde avdrag för
substansminskning avseende fyndigheten – vid den första
taxering därefter då han gjorde sådant avdrag begärde att
bestämmelserna i sin lydelse efter ikraftträdandet skulle
tillämpas. I sådana fall skall beräkningen göras som om en ny
utvinning hade påbörjats vid ingången av det beskattningsår då
avdrag första gången gjordes enligt de nya bestämmelserna. Om
tillstånd enligt lag har getts för utvinning vid skilda
tillfällen och för skilda områden, skall tidpunkten för
utvinningens början bestämmas särskilt för varje område.

Diken och skogsvägar färdiga före mars 1983

30 § I fråga om avdrag för diken och skogsvägar som har
färdigställts under ett beskattningsår för vilket taxering har
skett senast år 1983 tillämpas vad som gällde enligt den
upphävda kommunalskattelagen (1928:370) före ikraftträdandet
den 1 juli 1982 av lagen (1982:323) om ändring i nämnda lag.

Markanläggningar anskaffade före mars 1991

31 § I fråga om markanläggning som har anskaffats före den 1
juli 1990 men under ett beskattningsår för vilket taxering
skedde år 1991 tillämpas bestämmelserna i den upphävda
kommunalskattelagen (1928:370) i deras lydelse före
ikraftträdandet den 1 juli 1990 av lagen (1990:650) om ändring
i nämnda lag.

Till 21 kap.

Äldre skogsinnehav

32 § I fråga om skog som fanns på fastigheten vid ingången av
det beskattningsår för vilket taxering skedde år 1981 eller, om
taxering inte skedde då, år 1982, (övergångstillfället) skall
anskaffningsvärdet och avdragsutrymmet bestämmas med
utgångspunkt i skogens ingångsvärde enligt vad som gällde
enligt den upphävda kommunalskattelagen (1928:370) i dess
lydelse före ikraftträdandet den 23 juli 1979 av lagen
(1979:500) om ändring i nämnda lag.

Som anskaffningsvärde anses ingångsvärdet vid
övergångstillfället till den del sistnämnda värde grundade sig
på ersättning vid köp, byte eller liknande förvärv efter år
1951 och i fråga om annat förvärv på taxeringsvärdet för år
1952 eller senare år. Anskaffningsvärdet eller del av detta får
inte beräknas med stöd av bestämmelserna i punkt 7 andra
stycket sista meningen av anvisningarna till 22 § i den
upphävda kommunalskattelagen i dess lydelse före
ikraftträdandet den 23 juli 1979 av lagen (1979:500) om ändring
i nämnda lag (20-årsregeln).

Vid beräkning av det återstående avdragsutrymmet beaktas avdrag
som den skattskyldige vid 1952 eller senare års taxering har
gjort för minskning av skogens ingångsvärde o.d. Är enligt
punkt 7 andra stycket av anvisningarna till 22 § i den upphävda
kommunalskattelagen i dess lydelse före ikraftträdandet den 23
juli 1979 av lagen (1979:500) om ändring i nämnda lag makes
eller skyldemans förvärv avgörande för beräkningen av
ingångsvärdet, skall avdrag som förvärvaren, eller i
förekommande fall senare ägare, har gjort anses som avdrag som
den skattskyldige själv har gjort. Avdragsutrymmet skall dock
inte tas upp till lägre belopp än 50 procent av anskaffnings-
värdet eller, i fråga om juridisk person som avses i punkt 7
femte stycket av anvisningarna till 22 § i den upphävda
kommunalskattelagen i dess lydelse efter ikraftträdandet den 23
juli 1979 av lagen (1979:500) om ändring i nämnda lag, 25
procent av anskaffningsvärdet. Kan den skattskyldige göra
sannolikt att belopp, varmed avdrag har gjorts, hänför sig till
en fastighet för vilken något anskaffningsvärde inte skall
beräknas enligt denna paragraf, skall hänsyn inte tas till
beloppet vid tillämpning av detta stycke.

Förvärv av skogsfastighet under år 1981

33 § Vid tillämpning av bestämmelserna om skogsavdrag i 21 kap.
4-19 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) skall en skattskyldig,
om han begär det, anses ha förvärvat en fastighet genom köp,
byte eller på liknande sätt om

1. fastigheten förvärvades under år 1981,

2. fastigheten då var taxerad som jordbruksfastighet,

3. överlåtelsen var betecknad som köp, byte eller liknande, och

4. den avtalade ersättningen inte understeg fastighetens
taxeringsvärde för år 1980.

Om den överlåtna fastigheten utgjorde en del av en
taxeringsenhet vid 1980 års fastighetstaxering, skall den del
av taxeringsvärdet som belöpte sig på fastigheten anses som
dess taxeringsvärde vid tillämpning av första stycket 4.

Till 25 kap.

Koncerninterna andelsavyttringar före år 1999

34 § Om andelar har avyttrats till ett företag inom samma
koncern före den 21 januari 1998 och bestämmelserna i 2 § 4
mom. i den upphävda lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
eller i motsvarande äldre bestämmelser i 35 § 3 mom. i den
upphävda kommunalskattelagen (1928:370) innan lagen ändrades
genom lag (1984:1060) om ändring i nämnda lag har tillämpats på
avyttringen, skall bestämmelserna i deras lydelse vid
avyttringen tillämpas i fråga om det övertagande företaget, om
det inte framgår något annat av 35 §.

35 § Om andelar har avyttrats till ett svenskt aktiebolag inom
samma koncern under tiden den 1 januari 1997-den 20 januari
1998 mot ersättning i form av nyemitterade aktier i det köpande
företaget och bestämmelserna i 2 § 4 mom. tionde stycket i den
upphävda lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt i dess
lydelse före ikraftträdandet den 30 december 1998 av lagen
(1998:1605) om ändring i nämnda lag har tillämpats på
avyttringen, gäller följande. Vid avyttring av en aktie som
erhållits i ersättning skall kapitalvinsten eller
kapitalförlusten beräknas med utgångspunkt i det säljande
företagets anskaffningsutgift för de avyttrade andelarna. En
förutsättning är dock att det köpande företaget vid tidpunkten
för denna avyttring fortfarande äger de avyttrade andelarna.
Det köpande företagets anskaffningsutgift för de avyttrade
andelarna skall justeras till marknadsvärdet vid tidpunkten för
förvärvet.

Vad som sägs i första stycket om beräkning av kapitalvinst när
det säljande företaget avyttrar en aktie som erhållits som
ersättning gäller också om det köpande företaget överlåtit de
avyttrade andelarna vidare mot en ersättning som understiger
marknadsvärdet för andelarna vid tidpunkten för
vidareöverlåtelsen. I sådant fall skall anskaffningsutgiften
för de avyttrade andelarna hos det företag som då innehar dessa
justeras till marknadsvärdet vid tidpunkten för det
ursprungligen köpande företagets förvärv, om detta värde är
högre än anskaffningsutgiften för andelarna hos det företag som
då innehar dessa.

36 § Om andelar har avyttrats till ett företag inom samma
koncern under tiden den 21 januari-den 31 december 1998 och
uppskov har medgetts med beskattningen av vinsten enligt 2 § 4
mom. tionde stycket första meningen i den upphävda lagen
(1947:576) om statlig inkomstskatt i dess lydelse före
ikraftträdandet den 1 januari 1999 av lagen (1998:1606) om
ändring i nämnda lag, skall vinsten tas upp enligt
bestämmelserna i 25 kap. 17-27 §§ inkomstskattelagen
(1999:1229).

Det avyttrade företaget går upp i ett koncernföretag genom
fusion under

tiden 1 januari-19 mars 1999

37 § Om det avyttrade företaget gått upp i ett annat företag
genom fusion som genomförts under tiden den 1 januari-den 19
mars 1999 tillämpas – i stället för bestämmelserna i 25 kap. 24
och 25 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) – bestämmelserna i 14
och 15 §§ i den upphävda lagen (1998:1602) om uppskov med
beskattningen vid andelsöverlåtelser inom koncerner i
lagrummens lydelse före ikraftträdandet den 5 juli 1999 av
lagen (1999:646) om ändring i nämnda lag.

Avyttringar med kapitalförlust till närstående företag före år
1999

38 § Om tillgångar har avyttrats med kapitalförlust till ett
närstående företag före år 1999 och bestämmelserna som fanns om
sådana avyttringar i 2 § 4 mom. nionde stycket i den upphävda
lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt innan momentet
ändrades genom lag (1998:1606) om ändring i nämnda lag har
tillämpats på avyttringen, skall bestämmelserna i deras lydelse
vid avyttringen tillämpas i fråga om det övertagande företaget.

Till 27 kap.

Fastigheter förvärvade före mars 1983

39 § I fråga om fastigheter som förvärvats före det
beskattningsår för vilket taxering skedde år 1984 och som inte
är privatbostadsfastigheter gäller – om inte annat följer av
40 § – i stället för bestämmelserna i 27 kap. 4, 5 och 18 §§
inkomstskattelagen (1999:1229) att de är lagertillgångar om de
var att anse som sådana vid 1983 års taxering eller, om
taxering inte skedde då, vid 1982 års taxering, enligt vad som
gällde enligt den upphävda kommunalskattelagen (1928:370) före
ikraftträdandet den 1 juli 1981 av lagen (1981:295) om ändring
i nämnda lag.

En- och tvåfamiljsfastigheter förvärvade före år 1983

40 § En en- eller tvåfamiljsfastighet som en fysisk person
innehade den 1 januari 1983, som var lagertillgång i rörelse
och som den fysiska personen var bosatt på under hela åren 1981
och 1982 är inte lagertillgång om

1. fastigheten inte var nedskriven vid utgången av år 1982,
eller

2. den fysiska personen tog upp det belopp varmed fastigheten
var nedskriven vid utgången av år 1982 som intäkt vid 1984 års
taxering.

Första stycket gäller inte om fastigheten under år 1981 eller
1982 var föremål för annat byggnadsarbete än normalt underhåll
i byggnadsrörelse som bedrevs av den skattskyldige, dennes make
eller av ett fåmansföretag där den skattskyldige eller dennes
make var företagsledare. Med fåmansföretag avses här
fåmansföretag enligt punkt 14 av anvisningarna till 32 §
kommunalskattelagen (1928:370) i dess lydelse före
ikraftträdandet av lagen (1999:1149) om ändring i nämnda lag.

Andelar i fastighetsförvaltande företag förvärvade före år 1983

41 § I fråga om sådana andelar i fastighetsförvaltande företag
som förvärvats före år 1983 tillämpas i stället för
bestämmelserna i 27 kap. 6, 7 och 18 §§ inkomstskattelagen
(1999:1229) vad som gällde enligt den upphävda
kommunalskattelagen (1928:370) före ikraftträdandet den 1 juli
1981 av lagen (1981:295) om ändring i nämnda lag.

Lagerfastigheter förvärvade före år 1991

42 § Om en fastighet är lagertillgång i en sådan tomtrörelse,
byggnadsrörelse eller handel med fastigheter som har påbörjats
före år 1991 och fastigheten har förvärvats innan verksamheten
påbörjades, skall fastighetens värde vid tiden för
verksamhetens början beräknas enligt bestämmelserna om
beräkning av kapitalvinst i punkterna 1 och 2 a av
anvisningarna till 36 § i den upphävda kommunalskattelagen
(1928:370) i deras lydelse före ikraftträdandet den 1 juli 1990
av lagen (1990:650) om ändring i nämnda lag. Detta värde utgör
därefter fastighetens anskaffningsvärde.

Till 28 kap.

Pensionsutfästelser före år 1967

43 § Vid beräkning enligt 44 § av avdrag för avsättning till
pensionsstiftelse och för ökning av posten Avsatt till
pensioner enligt punkt 2 av anvisningarna till 29 § i den
upphävda kommunalskattelagen (1928:370) och av disponibla
pensionsmedel som skall tas upp som intäkt enligt 28 § 1 mom.
samma lag, i de båda lagrummens lydelse enligt lagen (1967:546)
om ändring i nämnda lag, skall utöver vad som sägs i de nämnda
lagrummen följande gälla.

Har utfästelse om pension som inte är förenad med fribrev
lämnats före år 1967, skall – vid beräkning av arbetsgivares
pensionsreserv enligt lagen (1967:531) om tryggande av
pensionsutfästelse m.m. och vid beräkning av upplupen del av
utfäst pension som tryggas av pensionsstiftelse – hänsyn tas
även till sådant utfäst tillägg som föranleds av
levnadskostnadernas ökning fram till den tidpunkt beräkningen
avser. Vid beräkningen anses pension som börjat utbetalas före
den 5 juni 1955 utbetalad på grund av utfästelse.

Pensionsutfästelser före år 1976

44 § I fråga om utfästelse om pension som lämnats skriftligen
före år 1976 av arbetsgivaren eller den anställdes tidigare
arbetsgivare får arbetsgivaren tillämpa 19 §, 28 § 1 mom.,
punkt 1 av anvisningarna till 22 §, punkt 6 av anvisningarna
till 25 § och punkt 2 av anvisningarna till 29 § i den upphävda
kommunalskattelagen (1928:370) i bestämmelsernas lydelse före
ikraftträdandet den 1 januari 1976 av lagen (1975:1347) om
ändring i nämnda lag i den omfattning som anges i 8 § lagen
(1976:1100) om ändring i lagen (1975:1348) om ikraftträdande av
lagen (1975:1347) om ändring i kommunalskattelagen.

Till 29 kap.

Näringsbidrag m.m. före mars 1984

45 § I fråga om stöd till näringsidkare för deras
näringsverksamhet som lämnats före den 1 juli 1983 men under
ett beskattningsår för vilket taxering har skett år 1984,
tillämpas vad som gällde enligt den upphävda
kommunalskattelagen (1928:370) i dess lydelse före
ikraftträdandet av lagen (1983:311) om ändring i nämnda lag.

Räntebidrag före år 1992

46 § Vid återbetalning av sådant statligt räntebidrag för
bostadsändamål som uppburits före år 1992 tillämpas punkt 4
första stycket av anvisningarna till 23 § den upphävda
kommunalskattelagen (1928:370) och 3 § 4 mom. första stycket
den upphävda lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt i deras
lydelse före ikraftträdandet av lagen (1991:1832) om ändring i
kommunalskattelagen och lagen (1991:1833) om ändring i lagen om
statlig inkomstskatt.

Stöd till kreditinstitut

47 § Återbetalas stöd som avses i den upphävda lagen (1993:765)
om statligt stöd till banker och andra kreditinstitut skall det
återbetalade beloppet dras av.

Bidrag från Stiftelsen Svenska Filminstitutet före år 1994

48 § I fråga om bidrag som betalats ut från Stiftelsen Svenska
Filminstitutet före år 1994 tillämpas 3 § i den upphävda lagen
(1963:173) om avdrag för avgifter till Stiftelsen Svenska
Filminstitutet, m.m. i dess lydelse före ikraftträdandet den 1
januari 1994 av lagen (1993:1552) om ändring i nämnda lag.

Näringsbidrag m.m. från Europeiska gemenskaperna före år 1997

49 § I fråga om stöd från Europeiska gemenskaperna som en
näringsidkare mottagit för sin näringsverksamhet före år 1997
tillämpas vad som gällde enligt den upphävda
kommunalskattelagen (1928:370) före ikraftträdandet den 1
januari 1997 av lagen (1996:1399) om ändring i nämnda lag.

Till 30 kap.

Periodiseringsfonder som övertagits av ett aktiebolag

50 § I fråga om periodiseringsfonder som har övertagits av ett
aktiebolag före den 17 mars 1998 gäller 6 § den upphävda lagen
(1993:1538) om periodiseringsfonder i dess lydelse före
ikraftträdandet av lagen (1998:643) om ändring i nämnda lag.

Reservfond hos landshypoteksinstitutionen

51 § Vid beräkning enligt 30 kap. 5 § inkomstskattelagen
(1999:1229) av högsta avdrag för avsättning till
periodiseringsfond skall överskottet av näringsverksamheten
minskas med belopp som återförs enligt 2 § i den upphävda lagen
(1994:760) om inkomstskatteregler vid ombildning av
landshypoteksinstitutionen.

Äldre övertaganden av periodiseringsfond

52 § Har periodiseringsfonder övertagits enligt 5 § i den
upphävda lagen (1992:702) om inkomstskatteregler med anledning
av vissa omstruktureringar inom den finansiella sektorn, m.m.
anses den som övertar fonden själv ha gjort avsättningarna och
avdragen för avsättningarna vid de taxeringar som avdragen
faktiskt hänför sig till.

Till 33 kap.

Återfört avdrag för avsättning till skatteutjämningsreserv

53 § Vid beräkning av det för räntefördelning justerade
resultatet enligt 33 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229)
skall resultatet minskas med avdrag för avsättning till
skatteutjämningsreserv som återförs enligt den upphävda lagen
(1993:1540) om återföring av skatteutjämningsreserv.

Till 33 och 34 kap.

Fastighetsförvärv före år 1996

54 § Bestämmelserna i 33 kap. 15-17 §§ och 34 kap. 8-10 §§
inkomstskattelagen (1999:1229) tillämpas inte, om fastigheten
förvärvats före år 1996.

Till 37 kap.

Fusioner mellan ekonomiska föreningar före mars 1956

55 § I fråga om fusioner mellan ekonomiska föreningar som
genomförts före den 1 mars 1956 tillämpas vad som gällde enligt
den upphävda kommunalskattelagen (1928:370) före ikraftträdan-
det den 5 april 1957 av lagen (1957:72) om ändring i nämnda
lag.

Fusioner mellan jordbrukskassor enligt äldre lag

56 § I fråga om fusioner enligt 87 § 1 mom. i den upphävda
lagen (1956:216) om jordbrukskasserörelsen tillämpas 2 § 4 mom.
i den upphävda lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt i dess
lydelse efter ikraftträdandet den 1 juli 1987 av lagen
(1987:657) om ändring i nämnda lag.

Fusioner mellan sparbanker enligt äldre lag och övertagande av

bankrörelse före juli 1987

57 § I fråga om fusioner enligt 78 § i den upphävda lagen
(1955:416) om sparbanker och i de fall då ett bankaktiebolag
före den 1 juli 1987 övertagit ett annat bankaktiebolags hela
bankrörelse, tillämpas 2 § 4 mom. i den upphävda lagen
(1947:576) om statlig inkomstskatt i dess lydelse före
ikraftträdandet den 1 juli 1987 av lagen (1987:657) om ändring
i nämnda lag.

Fusioner mellan ekonomiska föreningar enligt äldre lag

58 § I fråga om fusioner enligt 96 § i den upphävda lagen
(1951:308) om ekonomiska föreningar tillämpas vad som gällde
enligt 2 § 4 mom. i den upphävda lagen (1947:576) om statlig
inkomstskatt före ikraftträdandet den 1 januari 1988 av lagen
(1987:1149) om ändring i nämnda lag.

Internationella fusioner och fissioner under åren 1995-1998

59 § I fråga om sådana internationella fusioner och fissioner
som avses i den upphävda lagen (1994:1854) om
inkomstbeskattningen vid gränsöverskridande omstruktureringar
inom EG och som har genomförts under åren 1995-1998, tillämpas
den upphävda lagen.

Fusioner före år 1999

60 § I fråga om fusioner som har genomförts före år 1999 – i
andra fall än sådana som avses i 55-59 §§ – tillämpas de
bestämmelser som gällde före ikraftträdandet av den upphävda
lagen (1998:1603) om beskattningen vid fusioner, fissioner och
verksamhetsöverlåtelser.

Till 38 kap.

Internationella verksamhetsöverlåtelser under åren 1995-1998

61 § I fråga om sådana internationella verksamhetsöverlåtelser
som avses i den upphävda lagen (1994:1854) om
inkomstbeskattningen vid gränsöverskridande omstruktureringar
inom EG och som har genomförts under åren 1995-1998, tillämpas
den upphävda lagen.

Till 39 kap.

Reserv hos skadeförsäkringsföretag före år 1983

62 § I fråga om sådan reserv hos skadeförsäkringsföretag som
avses i 17 § lagen (1982:728) om införande av
försäkringsrörelselagen (1982:713) tilllämpas bestämmelserna om
säkerhetsfond i punkt 2 av anvisningarna till 30 § i den
upphävda kommunalskattelagen (1928:370) i dess lydelse före
ikraftträdandet den 1 januari 1983 av lagen (1982:1087) om
ändring i sistnämnda lag.

Försäkringstekniska avsättningar för egen räkning före år 2002

63 § För att avgöra vad som avses med försäkringstekniska
avsättningar för egen räkning tillämpas för försäkringsbolag
som tillämpar punkten 2 av övergångsbestämmelserna till lagen
(1999:600) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
bestämmelserna i 2 § 6 mom. sjunde stycket i den upphävda lagen
(1947:576) om statlig inkomstskatt i dess lydelse före
ikraftträdandet den 1 januari 2000 av lagen (1999:1128) om
ändring i nämnda lag.

Anskaffningsutgift för delägarrätter som innehas av
investmentföretag

64 § Bestämmelsen i 39 kap. 19 § inkomstskattelagen (1999:1229)
om anskaffningsutgift för delägarrätter som innehas av
investmentföretag vid karaktärsbyte gäller inte om
karaktärsbytet skedde före år 1999.

Till 41 och 42 kap.

Räntekompensation åren 1991-1993

65 § Har förvärvare av skuldebrev eller av andel i
värdepappersfond som avses i 48 kap. 22 § andra stycket
inkomstskattelagen (1999:1229) under åren 1991-1993 lämnat
överlåtaren kompensation för upplupen men inte förfallen
avkastning, tillämpas 3 § 6 mom. i den upphävda lagen
(1947:576) om statlig inkomstskatt i dess lydelse före
ikraftträdandet den 1 januari 1994 av lagen (1993:1543) om
ändring i nämnda lag.

Till 42 kap.

Räntebidrag före år 1992

66 § Bestämmelser om återbetalning av räntebidrag som uppburits
före år 1992 finns i 46 §.

Till 43 kap.

Marknadsnotering före år 1997

67 § Har upphävts genom lag (2005:1134).

Till 44 kap.

Periodisk ersättning på grund av avyttring före den 1 juli 1984

68 § I fråga om periodisk ersättning på grund av avyttringar
före den 1 juli 1984 tillämpas vad som gällde enligt den
upphävda kommunalskattelagen (1928:370) före ikraftträdandet
den 1 juli 1984 av lagen (1984:498) om ändring i nämnda lag.

Avyttringar före år 1991 som ej beskattats senast år 1991

69 § Om en tillgång har avyttrats före år 1991 och vinst på
grund av avyttringen skulle tas upp som intäkt enligt 35 § i
den upphävda kommunalskattelagen (1928:370) i dess lydelse före
ikraftträdandet den 1 juli 1990 av lagen (1990:650) om ändring
i nämnda lag men beskattning på grund av bestämmelserna i 41 §
den förstnämnda lagen i den angivna lydelsen inte skedde senast
vid 1991 års taxering, gäller följande. Vinsten på grund av
avyttringen skall tas upp som intäkt det första beskattningsår
då någon del av ersättningen kan disponeras. Om ersättningens
storlek är beroende av viss framtida händelse och intäktens
totala belopp därför inte kan fastställas då, skall
tillkommande belopp beaktas det beskattningsår då beloppet kan
disponeras.

Tillkommande ersättningar vid avyttringar före år 1991

70 § Om beskattning på grund av en avyttring skedde vid 1991
eller tidigare års taxering men en viss del av ersättningen
inte kunde beaktas då, skall tillkommande ersättning beaktas
när den kan disponeras. Beräkningen av kapitalvinst eller
kapitalförlust skall då göras enligt de regler som tillämpades
när den första delen av ersättningen togs upp till beskattning
med undantag av 35 § 3 mom. andra stycket i den upphävda
kommunalskattelagen (1928:370) i dess lydelse före
ikraftträdandet den 1 juli 1990 av lagen (1990:650) om ändring
i nämnda lag. Bestämmelserna i 57 kap. inkomstskattelagen
(1999:1229) tillämpas inte i de fall som avses i denna
paragraf.

Förvärv från vissa upplösta aktiebolag

71 § Om kapitaltillgångar togs över i samband med ett sådant
övertagande av verksamheten i ett bolag som avses i 3 kap. 2 §
och uttagsbeskattning inte skedde vid övertagandet, skall
övertagaren anses ha inträtt i aktiebolagets skattemässiga
situation i fråga om anskaffningsutgift och annat som påverkar
kapitalvinstberäkningen.

Till 45 kap.

Fastighetsförvärv från närstående m.fl. före år 1968

72 § Har en fastighet förvärvats genom köp, byte eller på
liknande sätt före år 1968 och har lagfart på förvärvet sökts
efter den 8 november 1967, skall fastigheten vid beräkningen av
kapitalvinst eller kapitalförlust anses förvärvad genom det
köp, byte eller liknande förvärv som skett närmast innan dess
från någon annan än en sådan person som nämns nedan om

– den skattskyldige förvärvade fastigheten från föräldrar, far-
eller morföräldrar, make, avkomling eller avkomlings make eller
från aktiebolag, handelsbolag eller ekonomisk förening, som den
skattskyldige ensam eller tillsammans med sådana personer,
direkt eller indirekt, på grund av det samlade innehavet av
andelar hade ett bestämmande inflytande i, eller

– fastigheten genom förvärvet övergick på aktiebolag,
handelsbolag eller ekonomisk förening, som säljaren ensam eller
tillsammans med nämnda personer, direkt eller indirekt, hade
ett sådant inflytande i, eller på dödsbo, som säljaren eller
sådan person var delägare i.

Med lagfartsansökan likställs annan ansökan hos en myndighet om
en viss åtgärd med åberopande av fångeshandlingen.

Reparation och underhåll vid statligt stöd

73 § Bestämmelserna i 45 kap. 14 § första stycket
inkomstskattelagen (1999:1229) om utgifter för reparation och
underhåll i samband med statligt räntebidrag tillämpas också i
fråga om utgifter för reparation och underhåll med statligt
stöd som inte kunnat dras av på grund av motsvarande äldre
bestämmelser.

Till 45 och 46 kap.

Förvärv från vissa upplösta aktiebolag

74 § Om en näringsfastighet eller näringsbostadsrätt togs över
i samband med ett sådant övertagande av verksamheten i ett
bolag som avses i 3 kap. 2 § och ändrade karaktär till
privatbostadsfastighet respektive privatbostadsrätt vid
övertagandet, skall bestämmelserna i andra-fjärde styckena
tillämpas för att bestämma anskaffningsutgiften hos
övertagaren. De skall dock tillämpas bara om marknadsvärdet vid
övertagandet översteg bolagets omkostnadsbelopp i fråga om
kapitaltillgångar eller bokförda värde i fråga om
lagertillgångar.

Var fastigheten eller bostadsrätten en kapitaltillgång hos
aktiebolaget, skall anskaffningsutgiften minskas med 0,8 gånger
skillnaden mellan marknadsvärdet och omkostnadsbeloppet.

Var fastigheten eller bostadsrätten en lagertillgång hos
aktiebolaget, är anskaffningsutgiften det bokförda värdet i
aktiebolaget minskat med 2,307 gånger skillnaden mellan
marknadsvärdet och det bokförda värdet.

Om annat inte visas, skall marknadsvärdet vid övergången i
fråga om fastigheter anses ha varit 133 procent av
taxeringsvärdet och i fråga om bostadsrätter 150 procent av
bostadsrättens andel av privatbostadsföretagets behållna
förmögenhet, beräknad med utgångspunkt i taxeringsvärdet för år
1994 och med hänsyn till privatbostadsföretagets övriga
tillgångar och skulder enligt bokslut för det räkenskapsår som
avslutades närmast före ingången av år 1994.

Till 46 kap.

Bostadsrätter förvärvade från närstående år 1983

75 § Avyttras en bostadsrätt som den skattskyldige har
förvärvat under år 1983 från en närstående person genom köp,
byte eller på liknande sätt, skall kapitalvinst eller
kapitalförlust beräknas som om han hade förvärvat bostadsrätten
genom närmast föregående förvärv av nämnda slag som har skett
från någon annan än en närstående person under år 1983 eller
som har skett före år 1983.

Första stycket tillämpas inte om det visas

1. att det uppkom en skattepliktig kapitalvinst för den
närstående personen på grund av överlåtelsen till den
skattskyldige, eller

2. att den närstående personens bosättning i lägenheten
upphörde eller den skattskyldige bosatte sig i lägenheten i
nära anslutning till nämnda överlåtelse.

Som närstående personer räknas vid tillämpning av denna
paragraf den skattskyldiges make, barn och föräldrar.

Till 48 kap.

Ej marknadsnoterade värdepapper förvärvade före den 2 april
1971

76 § För sådana andelar i aktiebolag, ekonomiska föreningar och
svenska värdepappersfonder som förvärvats före den 2 april 1971
och som inte är marknadsnoterade får anskaffningsutgiften vid
beräkningen av kapitalvinst eller kapitalförlust bestämmas till
tre fjärdedelar av det värde till vilket andelen skulle tas upp
vid taxeringen till statlig förmögenhetsskatt år 1976 eller, i
fråga om aktie som var noterad på börs eller föremål för
liknande notering den 31 december 1975 och andelar i
värdepappersfonder, till två tredjedelar av detta värde.

Vissa andelsförsäljningar och återköp under åren 1973 och 1974

77 § Om skattepliktig kapitalvinst uppkom vid avyttring av
andelar under år 1973 enligt 35 § 3 mom. nionde stycket i den
upphävda kommunalskattelagen (1928:370) i dess lydelse efter
ikraftträdandet den 26 december 1973 av lagen (1973:1057) om
ändring i nämnda lag men vinsten enligt övergångsbestämmelserna
till den sistnämnda lagen undantogs från skatteplikt på grund
av att återköp skedde senast den 30 september 1974 till samma
köpeskilling och på i övrigt oförändrade villkor, skall
beskattningen vid senare avyttring av andelarna ske som om den
tidigare avyttringen och återköpet inte hade ägt rum.

Konvertibla skuldebrev förvärvade före den 2 juli 1980

78 § För konvertibla skuldebrev som förvärvats före den 2 juli
1980 får anskaffningsutgiften vid beräkningen av kapitalvinst
och kapitalförlust bestämmas till marknadsvärdet den 1 juli
1985.

Andelar i aktiesparfonder förvärvade före april 1984

79 § Om en andel i en sådan aktiesparfond som avses i den
upphävda lagen (1978:423) om skattelättnader för vissa
sparformer har förvärvats genom insättningar före år 1984,
skall, om den skattskyldige begär det, som anskaffningsutgift
vid beräkningen av kapitalvinst eller kapitalförlust anses

– andelens marknadsvärde vid utgången av det femte kalenderåret
efter det år för vilket sparskattereduktion medgavs, eller

– värdet på andelen vid utgången av det år för vilket
sparskattereduktion medgavs ökat med avkastningen under de
därpå följande fem åren.

Om andelen förvärvades under första kvartalet 1984, skall, om
den skattskyldige begär det, som anskaffningsutgift vid
beräkningen av kapitalvinst eller kapitalförlust anses

– andelens marknadsvärde vid utgången av år 1988, eller

– värdet på andelen vid utgången av mars 1984 ökat med
avkastningen till och med år 1988.

Optionsskuldebrev förvärvade före den 1 juli 1985

80 § I fråga om kapitalförlust vid avyttring av ett skuldebrev
utgivet i förening med optionsrätt utan att optionsrätten
avyttras tillämpas – om beslut om utgivning av skuldebrevet
fattats av bolagsstämma eller bolagets styrelse efter den 5
december 1984 och skuldebrevet förvärvats före den 1 juli 1985
– punkt 4 fjärde stycket av anvisningarna till 36 § i den
upphävda kommunalskattelagen (1928:370) i dess lydelse före
ikraftträdandet den 1 juli 1985 av lagen (1985:307) om ändring
i nämnda lag.

Aktier förvärvade år 1993 genom skifte av föreningsbank

81 § För aktier som erhållits genom skifte av den centrala
föreningsbankens tillgångar enligt 11 kap. 10 § i den upphävda
föreningsbankslagen (1987:620) skall som anskaffningsutgift
anses anskaffningsutgiften för andelarna i den centrala
föreningsbanken.

Aktier som skiftats ut från löntagarfond

82 § För aktier som erhållits från Delegationen för utskiftning
av vissa medel ur förutvarande löntagarfonderna skall
anskaffningsutgiften anses vara noll. Detsamma gäller aktier
som erhållits genom sådan överföring som avses i den upphävda
lagen (1992:1091) om inkomstskatteregler vid utskiftning av
aktier i vissa fall.

Fusioner mellan ekonomiska föreningar före år 1993

83 § I fråga om fusioner mellan ekonomiska föreningar som skett
före år 1993 tillämpas i stället för bestämmelserna i 48 kap.
10 § inkomstskattelagen (1999:1229) vad som gällde om
anskaffningsutgift för andelar i den övertagande föreningen
före ikraftträdandet den 1 januari 1993 av lagen (1992:1344) om
ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt.

Andelar förvärvade vid landshypoteksinstitutionens ombildning
1994/1995

84 § För andelar som låntagare erhållit till följd av
ombildning enligt den upphävda lagen (1994:758) om ombildning
av landshypoteksinstitutionen i den ekonomiska förening som
avses i 2 § samma lag, skall anskaffningsutgiften anses vara
noll.

Aktier som erhållits genom utdelning i vissa fall före år 1999

85 § Bestämmelserna i 48 kap. 8 § inkomstskattelagen
(1999:1229) skall tillämpas också när aktier har delats ut före
år 1999 genom sådan utdelning som avses i 3 § 7 mom. fjärde
stycket i den upphävda lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
i dess lydelse före ikraftträdandet den 1 januari 1999 av lagen
(1998:1606) om ändring i nämnda lag.

Till 49 kap.

Internationella andelsbyten under åren 1995-1998

86 § I fråga om sådana internationella andelsbyten som avses i
den upphävda lagen (1994:1854) om inkomstbeskattningen vid
gränsöverskridande omstruktureringar inom EG och som har skett
under åren 1995-1998, tilllämpas den upphävda lagen och
bestämmelsen i 6 § 1 mom. i den upphävda lagen (1947:576) om
statlig inkomstskatt i dess lydelse före ikraftträdandet den 1
januari 1999 av lagen (1998:1606) om ändring i sistnämnda lag.

Om det av bestämmelsen i första stycket följer att vid en
avyttring av en andel ett belopp som avser realisationsvinst på
grund av avyttring av andelar i det förvärvade bolaget vid ett
internationellt andelsbyte skall tas upp, gäller följande.
Beloppet skall inte tas upp som intäkt vid en avyttring av
andelen om den är näringsbetingad och, om andelen är
marknadsnoterad, villkoren i 25 a kap. 6 § inkomstskattelagen
(1999:1229) är uppfyllda. Detta gäller dock inte om den
mottagna andelen i det förvärvande bolaget erhållits som
ersättning för andelar som var lagertillgångar. Lag (2003:225).

Aktier förvärvade enligt strukturregeln och koncernregeln eller
förlustregeln före år 1997

87 § Om nyemitterade aktier har förvärvats före år 1997 vid ett
byte av aktier och både 2 § 4 mom. nionde eller tionde stycket
och 27 § 4 mom. i den upphävda lagen (1947:576) om statlig
inkomstskatt i deras lydelse före ikraftträdandet den 1 januari
1997 av lagen (1996:1227) om ändring i nämnda lag var
tillämpliga på avyttringen, gäller följande. Som
anskaffningsutgift för aktierna anses marknadsvärdet på de
avyttrade aktierna vid nyemissionen ökat med eventuell kontant
ersättning vid avyttringen som har tagits upp som intäkt.

Aktier förvärvade enligt strukturregeln före år 1999

88 § Om nyemitterade aktier har förvärvats före år 1999 vid ett
sådant byte av aktier på vilket bestämmelserna i 27 § 4 mom. i
den upphävda lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt har
tillämpats, skall, om inte 87 § är tilllämplig, bestämmelserna
i deras lydelse vid bytet tillämpas i fråga om
anskaffningsutgift för aktierna.

Efterföljande koncernintern andelsavyttring genom fusion under
tiden 1 januari-19 mars 1999

89 § I fråga om mottagna andelar som avyttrats genom en
koncernintern andelsavyttring vid en fusion som genomförts
under tiden den 1 januari-den 19 mars 1999 tillämpas – i
stället för bestämmelserna i 49 kap. 22 § inkomstskattelagen
(1999:1229) – bestämmelsen i 19 § i den upphävda lagen
(1998:1601) om uppskov med beskattningen vid andelsbyten i dess
lydelse före ikraftträdandet den 5 juli 1999 av lagen
(1999:645) om ändring i nämnda lag.

Till 50 kap.

Skatteutjämningsreserv i handelsbolag

90 § Vid justering av anskaffningsutgiften för andel i
handelsbolag enligt 50 kap. 5 och 6 §§ inkomstskattelagen
(1999:1229) samt enligt 92 och 93 §§, skall anskaffningsutgif-
ten ökas med ett belopp motsvarande den del av en avsättning
till skatteutjämningsreserv som enligt den upphävda lagen
(1993:1540) om återföring av skatteutjämningsreserv inte skall
återföras till beskattning.

Förvärv från vissa upplösta aktiebolag

91 § Om ett handelsbolag har tagit över verksamheten i ett
aktiebolag på ett sådant sätt som anges i 3 kap. 2 § och
aktierna i aktiebolaget har tillskjutits till handelsbolaget
från delägarna, skall vid beräkning av en delägares justerade
anskaffningsutgift för andelen i handelsbolaget enligt 50 kap.
inkomstskattelagen (1999:1229) tillskottet bestämmas med
utgångspunkt i delägarens omkostnadsbelopp för de tillskjutna
aktierna.

Vissa äldre förvärv

92 § Om en andel i ett handelsbolag har förvärvats före
utgången av det räkenskapsår för handelsbolaget som avslutades
närmast före den 1 mars år 1988, skall den justerade
anskaffningsutgiften beräknas vid utgången av det
räkenskapsåret (bokslutsdagen). Beräkningen skall göras med
utgångspunkt i andelens anskaffningsutgift och den ökning eller
minskning i den skattskyldiges kapitalbehållning i bolaget som
hade inträffat fram till bokslutsdagen. Om saldot blir
negativt, skall den justerade anskaffningsutgiften på
bokslutsdagen anses vara noll. Den justerade
anskaffningsutgiften på bokslutsdagen skall sedan läggas till
grund för justeringar enligt 50 kap. 5 och 6 §§
inkomstskattelagen (1999:1229) för tiden därefter.

När kapitalbehållningen på bokslutsdagen bestäms skall lager,
pågående arbeten, fordringar och skulder tas upp till de
skattemässiga värdena. Om inkomstberäkningen vid beskattningen
inte skedde enligt bokföringsmässiga grunder, skall
förutbetalda kostnader och intäkter samt upplupna intäkter och
kostnader inte räknas med.

Avyttrade handelsbolaget före utgången av år 1989 sådana
tillgångar som avses i 93 §, gäller dessutom vad som sägs där.

93 § Om handelsbolaget före utgången av år 1989 har avyttrat
tillgångar som har anskaffats före den 19 augusti 1988, om
bestämmelserna i 35 § 2-4 mom. i den upphävda kommunalskatte-
lagen (1928:370) i deras lydelse före den 1 juli 1990 var
tillämpliga på avyttringen och om beskattning på grund av
avyttringen av tillgångarna har skett senast vid 1990 års
taxering, skall andelens anskaffningsutgift justeras på
grundval av det bokföringsmässiga resultatet av avyttringen,
även om detta inte följer av 92 §. Från resultatet skall ett
belopp som motsvarar den avskrivning eller nedskrivning av
tillgången som gjorts i räkenskaperna efter bokslutsdagen dras
av.

94 § Om den skattskyldige begär det, skall 92 och 93 §§ inte
tillämpas.

Till 51 kap.

Avyttringar av andelar i svenska handelsbolag före den 21
september 1999

95 § I fråga om avyttringar av andelar i svenska handelsbolag
före den 21 september 1999 tillämpas vad som gällde enligt 2 §
den upphävda lagen (1992:1643) om särskilda regler för
beskattning av inkomst från handelsbolag i vissa fall.

Till 53 kap.

Överlåtelser av tillgångar före år 1999

96 § Bestämmelserna i 53 kap. inkomstskattelagen (1999:1229)
gäller inte för överlåtelser av tillgångar före år 1999.

Överlåtelser av tillgångar under tiden 1 januari-19 mars 1999

97 § I fråga om överlåtelser av tillgångar under tiden den 1
januari-den 19 mars 1999 till ett sådant svenskt aktiebolag, en
sådan svensk ekonomisk förening eller ett sådant svenskt
handelsbolag som en utländsk juridisk person, direkt eller
indirekt, äger andelar i gäller bestämmelserna i 53 kap. 3-5
och 10 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) i stället för
bestämmelserna i 53 kap. 8 och 11 §§ inkomstskattelagen, om
överlåtaren eller någon närstående till överlåtaren, direkt
eller indirekt, äger andelar i den utländska juridiska
personen.

Till 55 kap.

Ersättning för skada som inträffat före maj 1999

98 § I fråga om ersättning från försäkring som ett
värdepappersbolag tecknat i enlighet med bestämmelsen i 55 kap.
5 § inkomstskattelagen (1999:1229) tillämpas inte
bestämmelserna i 55 kap. 5-10 §§ inkomstskattelagen på sådan
ersättning som avser skada som inträffat före maj 1999.
Detsamma gäller ersättning som avses i 55 kap. 11 §
inkomstskattelagen.

Till 57 kap.

Aktier som förvärvats genom skattefri utdelning före år 1999

99 § Bestämmelsen i 57 kap. 4 § andra stycket
inkomstskattelagen (1999:1229) tillämpas inte på aktier som har
förvärvats genom utdelning före år 1999.

Sparat utdelningsutrymme till och med år 1993

100 § Vid beräkning av sparat utdelningsutrymme enligt 57 kap.
10 § inkomstskattelagen (1999:1229) för tiden till och med år
1993 får den skattskyldige tillämpa 3 § 12 mom. fjärde stycket
1 i den upphävda lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt i
dess lydelse före ikraftträdandet den 1 juli 1994 av lagen
(1994:778) om ändring i nämnda lag.

Sparat utdelningsutrymme till och med år 1994

101 § Vid beräkning av sparat utdelningsutrymme enligt 57 kap.
10 § inkomstskattelagen (1999:1229) för tiden till och med år
1994 får den skattskyldige tillämpa bestämmelserna i 9 § i den
upphävda lagen (1994:775) om beräkning av kapitalunderlaget vid
beskattning av ägare i fåmansföretag i dess lydelse före
ikraftträdandet den 1 januari 1995 av lagen (1994:1859) om
ändring i nämnda lag.

Delavyttring före år 1997

102 § Om den skattskyldige eller någon närstående har avyttrat
en del av andelarna i ett företag under beskattningsåret 1996
och någon del av en kapitalvinst togs upp som intäkt av tjänst
på grund av bestämmelserna i 3 § 12 mom. i den upphävda lagen
(1947:576) om statlig inkomstskatt, skall vid avyttring av
återstående andelar i stället för perioden på fem år i 57 kap.
22 § inkomstskattelagen (1999:1229) gälla en period på tio år.

Första stycket tillämpas under beskattningsåret 2006.
Lag (2005:1134).

Till 58 kap.

Försäkringsavtalet och försäkringstekniska riktlinjer

103 § Vad som sägs i 58 kap. 18 § inkomstskattelagen
(1999:1229) om försäkringsavtalet och försäkringstekniska
riktlinjer gäller under åren 2000 och 2001 i stället
försäkringstekniska grunder, när försäkringsgivaren tillämpar
punkten 2 av övergångsbestämmelserna till lagen (1999:1123) om
ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713).

Till 61 kap.

Äldre ränteförmånliga lån

104 § Vid värdering av ränteförmån som avses i 61 kap. 15 §
inkomstskattelagen (1999:1229) skall i fråga om lån som tagits
upp före den 5 december 1986 i stället för statslåneräntan vid
lånetillfället användas närmast motsvarande ränta.

Förmånsbil av 1996 års modell

105 § Vid värdering av bilförmån skall nybilspriset för bilar
av 1996 års modell justeras med hänsyn till de förändringar av
försäljningsskatten som skedde genom lagen (1996:833) om
ändring i lagen (1996:537) om ändring i lagen (1978:69) om
försäljningsskatt på motorfordon.

Till 62 kap.

Periodiska understöd utfästa före den 9 november 1973

106 § I fråga om periodiska utbetalningar på grund av bindande
förpliktelse som uppkommit före den 9 november 1973 tillämpas
vad som gällde enligt den upphävda kommunalskattelagen
(1928:370) och den upphävda lagen (1947:576) om statlig
inkomstskatt i deras lydelse före ikraftträdandet av lagen
(1973:1113) om ändring i kommunalskattelagen och lagen
(1973:1114) om ändring i lagen om statlig inkomstskatt.

Till 63 kap.

Särskilt grundavdrag

107 § Har upphävts genom lag (2000:805).

5 kap. Bestämmelser om hur de upphävda lagarna i vissa fall
skall tillämpas

Förvärv av egna aktier

1 § Vid tillämpningen av punkt 1 a av anvisningarna till 22 § i
den upphävda kommunalskattelagen (1928:370) skall
uttagsbeskattning inte ske om ett aktiebolag som avses 7 kap. 3 §
första stycket aktiebolagslagen (1975:1385) eller 6 a kap. 3 §
första stycket försäkringsrörelselagen (1982:713) avyttrar
egna aktier. Detsamma skall gälla då bolaget överlåter
optioner, terminer eller liknande instrument vars underliggande
tillgångar består av sådana aktier. Lag (2000:79).

2 § Om en aktieägare överlåter en kvalificerad aktie som avses
i 3 § 12 a mom. i den upphävda lagen (1947:576) om statlig
inkomstskatt till aktiebolaget och bolaget därefter överlåter
en egen aktie till honom, skall den från bolaget förvärvade
aktien anses som kvalificerad aktie hos aktieägaren i det fall
den till bolaget överlåtna aktien skulle ha varit kvalificerad
om han fortfarande innehaft den. Lag (2000:79).

3 § Utöver vad som anges i 3 § 12 b mom. andra stycket andra
meningen i den upphävda lagen (1947:576) om statlig
inkomstskatt skall vinst som uppkommer vid överlåtelse av en
kvalificerad aktie till aktiebolaget av dess egna aktier
behandlas som utdelning. Lag (2000:79).

4 § Vid tillämpningen av 24 § 2 mom. i den upphävda lagen
(1947:576) om statlig inkomstskatt skall avyttring inte anses
föreligga när ett aktiebolag som avses i 7 kap. 3 § första
stycket aktiebolagslagen (1975:1385) eller 6 a kap. 3 § första
stycket försäkringsrörelselagen (1982:713) överlåter egna
aktier. Detsamma gäller då bolaget överlåter optioner, terminer
eller liknande instrument vars underliggande tillgångar består
av sådana aktier. Lag (2000:79).

5 § Vid tillämpning av bestämmelserna i 24 § 4 mom. tredje
stycket i den upphävda lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
skall skattskyldighet inte föreligga för premie som
aktiebolaget erhåller vid utfärdandet av en option vars
underliggande tillgång består av det utfärdande aktiebolagets
egna aktier. Lag (2000:79).

6 § Om ett aktiebolag som avses i 7 kap. 3 § första stycket
aktiebolagslagen (1975:1385) eller 6 a kap. 3 § första stycket
försäkringsrörelselagen (1982:713) avyttrar egna aktier, skall
den upphävda lagen (1998:1600) om beskattningen vid
överlåtelser till underpris inte anses tillämplig på
överlåtelsen. Detsamma skall gälla då bolaget överlåter
optioner, terminer eller liknande instrument vars underliggande
tillgångar består av sådana aktier. Lag (2000:79).

Överlåtelse till underpris av en fastighet som är lagertillgång

7 § Om en fastighet som är lagertillgång överlåts den 7
december 1999 eller senare till underpris enligt bestämmelserna
i den upphävda lagen (1998:1600) om beskattningen vid
överlåtelser till underpris skall, i stället för vad som sägs i
17 § nämnda lag, värdeminskningsavdrag som har gjorts vid
beskattningen men inte i räkenskaperna återföras till
beskattning. Motsvarande gäller i fråga om
värdeminskningsavdrag som inte har gjorts i räkenskaperna
enligt 23 § i den upphävda lagen (1998:1603) om beskattningen
vid fusioner, fissioner och verksamhetsöverlåtelser om en sådan
fastighet överlåts genom en verksamhetsöverlåtelse efter nämnda
tidpunkt. Lag (2000:79).

Tillämpning av 3 § 8 mom. i den upphävda lagen (1947:576) om
statlig inkomstskatt

8 § Vid tillämpningen av 3 § 8 mom. tredje stycket i den
upphävda lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt skall med
fåmansföretag förstås sådant företag som avses i 3 § 12 a mom.
fjärde stycket i den upphävda lagen om statlig inkomstskatt.
Lag (2000:79).

Avdrag för kapitalförluster

9 § I stället för vad som sägs i 27 § 5 mom. första och andra
styckena i den upphävda lagen (1947:576) om statlig
inkomstskatt skall följande gälla. Förlust på marknadsnoterad
tillgång som avses i 27 § 1 mom. samma lag samt förlust på
aktie i svenskt aktiebolag som inte är marknadsnoterad
respektive på andel i utländsk juridisk person som inte är
marknadsnoterad får dras av mot realisationsvinst på sådana
tillgångar. Detta gäller dock inte sådan tillgång som avses i
27 § 6 mom. samma lag. Lag (2000:541).

Avdrag för vissa ändringar

10 § Vid tillämpning av punkt 3 av anvisningarna till 23 § i
den upphävda kommunalskattelagen (1928:370) skall med den
bedrivna verksamheten förstås den skattskyldiges
näringsverksamhet. Lag (2000:541).

Tillämpning av lagen (1998:1601) om uppskov med beskattningen
vid andelsbyten och lagen (1998:1602) om uppskov med beskatttningen
vid andelsöverlåtelser inom koncerner

11 § Vid tillämpning av 13 § lagen (1998:1602) om uppskov med
beskattningen vid andelsöverlåtelser inom koncerner gäller, i
stället för vad som står i paragrafens tredje stycket,
följande.

En förutsättning för att ett yrkande som avses i paragrafens
andra stycke skall medges är att det under beskattningsåret
närmast före det beskattningsår då andelarna delas ut inte har
uppkommit underskott i förvärvskälla hos det köpande företaget
eller hos ett företag till vilket det köpande företaget kan
lämna koncernbidrag med avdragsrätt avseende det beskattningsår
då utdelningen sker. Lag (2000:541).

12 § Vid tillämpning av 10 § andra stycket den upphävda lagen
(1998:1602) om uppskov med beskattningen vid andelsöverlåtelser
inom koncerner skall, om den skattskyldige begär det, vad som
sägs om fusioner också gälla om det säljande företaget upphör
att existera genom en sådan fission som anges i 5 § den
upphävda lagen (1998:1603) om beskattningen vid fusioner,
fissioner och verksamhetsöverlåtelser. Detta gäller bara om de
övertagande företagen omedelbart efter fissionen tillhör samma
koncern som det säljande företaget.

Det säljande företagets vinst fördelas på de övertagande
företagen i förhållande till det kapital som förs över till
varje företag.

Vad som sägs om det övertagande företaget vid en fusion gäller
vart och ett av de övertagande företagen vid en fission.
Lag (2000:1342).

13 § Vid tillämpning av 14 § den upphävda lagen (1998:1602) om
uppskov med beskattningen vid andelsöverlåtelser inom koncerner
skall, om den skattskyldige begär det, vad som sägs om fusioner
också gälla om det avyttrade företaget upphör att existera
genom en sådan fission som anges i 5 § den upphävda lagen
(1998:1603) om beskattningen vid fusioner, fissioner och
verksamhetsöverlåtelser. Detta gäller bara om vart och ett av
de övertagande företagen ingår i samma koncern som det säljande
företaget. Vad som sägs om det övertagande företaget vid en
fusion gäller vart och ett av de övertagande företagen vid en
fission.

Kapitalvinsten på de faktiskt avyttrade andelarna fördelas på
de övertagande företagen i förhållande till det kapital som
förs över till varje företag. Lag (2000:1342).

14 § Om den skattskyldige begär att bestämmelserna i 13 § skall
tillämpas, gäller vad som sägs i fråga om turordning i 15 §
tredje stycket 2 den upphävda lagen (1998:1602) om uppskov med
beskattningen vid andelsöverlåtelser inom koncerner också i
fråga om andelar som innehas i ett övertagande företag efter en
fission. Lag (2000:1342).

15 § Om den skattskyldige begär att bestämmelserna i 13 § skall
tillämpas, gäller vad som sägs i fråga om vinst vid fusion i
19 § andra stycket den upphävda lagen (1998:1601) om uppskov
med beskattningen vid andelsbyten också vinst vid fission till
den del koncernmoderföretaget är övertagande företag.
Lag (2000:1342).

Ersättningar vid utbildning och arbetslöshet

16 § Vid tillämpning av 19 § den upphävda kommunalskattelagen
(1928:370) skall till skattepliktig inkomst inte räknas
särskilt stöd till deltagare i

1. arbetslivsinriktad rehabilitering,

2. arbetsmarknadsutbildning,

3. annan utbildning inom ramen för ett arbetsmarknadspolitiskt
program,

4. arbetspraktik, eller

5. datorteksverksamhet.

Detta gäller även sådant särskilt stöd som lämnas till
deltagarens ledsagare eller till elever med funktionshinder vid
utbildning i grundskola, gymnasieskola eller motsvarande
utbildning.

Till skattepliktig inkomst skall inte heller räknas
utvecklingsersättning som betalas ut enligt lagen (2000:625) om
arbetsmarknadspolitiska program. Lag (2000:1342).

Övergångsbestämmelser

2000:79

Denna lag träder i kraft den 10 mars 2000. De nya
bestämmelserna, utom 5 kap. 7 §, tillämpas på omständigheter
som inträffat efter ikraftträdandet.

2000:541

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.

2. De nya bestämmelserna i 5 kap. 9 och 10 §§ tillämpas vid
2001 års taxering på avyttringar som skett respektive
ändringsarbeten som påbörjats från och med den 1 januari 2000.

3. Den nya bestämmelsen i 5 kap. 11 § tillämpas vid 2001 och
tidigare års taxeringar. Om inte det säljande och det köpande
företaget begär annat, skall den nya bestämmelsen bara
tillämpas om andelarna i det köpande företaget delas ut efter
ikraftträdandet.

2000:805

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003 och tillämpas
första gången vid 2004 års taxering.

2000:1342

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

2. Bestämmelserna i 5 kap. 12-15 §§ tillämpas på fusioner och
fissioner som genomförts efter utgången av år 1998.

3. Bestämmelserna i 5 kap. 16 § tillämpas på ersättningar som
betalas ut efter den 1 augusti 2000.

2001:360

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001 och tillämpas första
gången vid 2002 års taxering.

2003:225

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003 och tillämpas på
avyttringar efter ikraftträdandet.

2004:791

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005 och tillämpas
första gången vid 2006 års taxering.

2005:1134

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006 och tillämpas
första gången vid 2007 års taxering.