Lag (1999:1305) om Forskarskattenämnden

SFS nr
1999:1305
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1999-12-16
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1284

Uppgifter m.m.

1 § Forskarskattenämnden prövar om de förutsättningar för
skattelättnader som anges i 11 kap. 22 § inkomstskattelagen
(1999:1229) är uppfyllda.

Vid tillämpningen av denna lag är arbetstagare den som tar emot
ersättning och arbetsgivare den som betalar ut ersättning.
Lag (2000:1162).

Sammansättning m.m.

2 § Forskarskattenämnden består av sex ledamöter och fem
personliga ersättare. Ledamöterna och ersättarna förordnas av
regeringen för högst fyra år i taget.

Regeringen utser bland ledamöterna en ordförande och en vice
ordförande samt bland ersättarna en ersättare för vice
ordföranden. Dessa tre skall ha särskild insikt i
beskattningsfrågor. Övriga ledamöter och ersättare skall ha
särskild insikt i företagslednings-, forsknings- eller
produktutvecklingsfrågor.

Föreningen Svenskt Näringsliv skall ges möjlighet att lämna
förslag till en ledamot och en ersättare. Vetenskapsrådet skall
ges möjlighet att lämna förslag till två ledamöter och två
ersättare. Verket för innovationssystem skall ges möjlighet att
lämna förslag till en ledamot och en ersättare. Lag (2001:530).

3 § Om ersättaren har särskild sakkunskap inom det område som
ärendet avser får han kallas att delta i behandlingen av ett
ärende i stället för ledamoten. Lag (2000:1162).

4 § Forskarskattenämnden är beslutför när ordföranden och
minst tre andra ledamöter är närvarande vid sammanträdet.
Nämnden är dock beslutför med tre ledamöter, bland dem
ordföranden, om samtliga är ense om beslutet.

Vid beslut som gäller skattelättnader för sådan arbetstagare
som avses i 11 kap. 22 § tredje stycket inkomstskattelagen
(1999:1229), är nämnden beslutför med ordföranden eller vice
ordföranden ensam. Lag (2011:1284).

5 § Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning,
tillämpas föreskrifterna i 16 kap. rättegångsbalken om
omröstning i tvistemål. Lag (2000:1162).

Ansökan

6 § En ansökan till Forskarskattenämnden skall vara skriftlig
och avse en viss person. Ansökan får göras av arbetsgivaren
eller arbetstagaren.

Ansökan skall ha kommit in till nämnden senast tre månader
efter det att arbetstagaren påbörjat arbetet i Sverige. Ansökan
skall innehålla de uppgifter som behövs för att nämnden skall
kunna pröva ansökan. Lag (2000:1162).

Beslut

7 § Beslut om skattelättnader skall innehålla uppgift om den
tid beslutet avser. Lag (2000:1162).

8 § Arbetsgivaren, arbetstagaren och Skatteverket skall
underrättas om Forskarskattenämndens beslut. Lag (2003:729).

Överklagande

9 § Beslut av Forskarskattenämnden får överklagas till allmän
förvaltningsdomstol av arbetsgivaren, arbetstagaren och
Skatteverket.

Om arbetsgivaren eller arbetstagaren överklagar beslutet skall
Skatteverket föra det allmännas talan i allmän
förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (2003:729).

Övergångsbestämmelser

1999:1305

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas
första gången vid 2002 års taxering.

2000:1162

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001 och tillämpas
första gången vid 2002 års taxering.

2. I fall då arbetet påbörjas före den 1 april 2001 skall, i
stället för 6 § andra stycket första meningen, gälla att
ansökan skall ha kommit in till Forskarskattenämnden senast den
1 juli 2001.