Lag (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden

SFS nr
1999:1309
Departement/myndighet
Finansdepartementet V
Utfärdad
1999-12-16
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:483

Tillämpningsområde och definitioner

1 § Denna lag gäller för anmälan och godkännande av system
för clearing och avveckling av förpliktelser att betala eller
att leverera finansiella instrument (avvecklingssystem) på
finansmarknaden.

I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012
av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och
transaktionsregister finns särskilda regler om clearing och
centrala motparter. Lag (2014:483).

2 § I denna lag avses med

administratör: ett företag som är ansvarigt för verksamheten i
ett avvecklingssystem; företaget anses som deltagare i
systemet,

anmält avvecklingssystem: ett avvecklingssystem som en stat
inom EES har anmält till Europeiska värdepappers- och
marknadsmyndigheten eller till Eftas övervakningsmyndighet,

central värdepappersförvarare: ett företag som har
auktorisation att kontoföra finansiella instrument i
avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av
finansiella instrument,

clearingorganisation: ett företag som har tillstånd att driva
clearingverksamhet enligt lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden,

EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

kollektivt obeståndsförfarande: konkurs, företagsrekonstruktion
eller annat därmed jämförbart förfarande,

samverkande system: två eller flera anmälda avvecklingssystem
vars administratörer har ingått ett ömsesidigt arrangemang som
innebär att överföringsuppdrag verkställs mellan systemen.
Lag (2012:190).

Godkännande av avvecklingssystem

3 § På ansökan av administratören får Finansinspektionen efter
samråd med Riksbanken godkänna avvecklingssystem enligt denna
lag. Riksbanken får driva avvecklingssystem utan
Finansinspektionens godkännande.

4 § Ett avvecklingssystem ska ha en administratör.

Administratör i ett avvecklingssystem får vara:

1. clearingorganisation,

2. central värdepappersförvarare,

3. företag med tillstånd att driva bank- eller
finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse, samt

4. företag med tillstånd enligt 2 kap. 1 § 1, 2, 4 eller 8
lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Lag (2011:733).

5 § Ett avvecklingssystem skall ha tre eller flera deltagare
förutom administratören. Det skall ha tillfredsställande
gemensamma regler och standardiserade arrangemang för att
utföra överföringsuppdrag samt regler som anger att svensk lag
skall vara tillämplig på systemet.

6 § Ett avvecklingssystem som uppfyller kraven i 5 och 8 §§
samt administreras av en clearingorganisation eller en central
värdepappersförvarare skall godkännas.

7 § Ett avvecklingssystem som uppfyller kraven i 5 och 8 §§
samt administreras av ett företag med tillstånd att driva bank-
eller finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse eller tillstånd enligt 2 kap. 1 § 1, 2, 4
eller 8 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska endast
godkännas om det finns särskilda skäl och systemet tillgodoser
de säkerhetskrav som är förenade med verksamheten samt är
organiserat på ett sådant sätt att deltagarnas ekonomiska
ställning i systemet kan överblickas. Vid bedömningen av om det
finns särskilda skäl ska systemets betydelse för den
finansiella stabiliteten beaktas.

För godkännande enligt första stycket krävs vidare att
administratören redovisar en plan för verksamheten. I planen
ska de huvudsakliga risker som är förenade med verksamheten
beskrivas liksom hur dessa risker ska hanteras
(riskhanteringsplan). Lag (2011:733).

Deltagare i avvecklingssystem

8 § Deltagare i ett avvecklingssystem får vara:

1. Riksbanken och andra centralbanker,

2. Riksgäldskontoret och utländska offentliga institutioner som
i sitt hemland driver verksamhet som är jämförbar med
kontorets,

3. clearingorganisationer,

4. centrala värdepappersförvarare,

5. företag som har tillstånd att driva bank- eller
finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse,

6. företag som har tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen (2007:528)
om värdepappersmarknaden,

7. utländska företag som i hemlandet driver sådan verksamhet
som avses i 3–6, samt

8. annan juridisk person som för egen räkning avvecklar
förpliktelser att leverera finansiella instrument i systemet.

Utländska företag som avses i första stycket 7 ska i hemlandet
stå under betryggande tillsyn av en myndighet eller något annat
behörigt organ. Lag (2011:733).

Anmälan av avvecklingssystem till Europeiska värdepappers-
och marknadsmyndigheten

9 § Finansinspektionen ska anmäla godkända avvecklingssystem
till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, liksom
vem som är administratör för dem. På begäran av Riksbanken ska
inspektionen även anmäla avvecklingssystem som drivs av banken.
Lag (2012:190).

Upplysning om deltagande i avvecklingssystem

10 § En deltagare i ett anmält avvecklingssystem är skyldig att
till var och en som har ett berättigat affärsmässigt intresse
lämna upplysningar om i vilka system deltagaren deltar och de
huvudsakliga bestämmelserna för dessa systems verksamhet.

Underrättelse om konkurs eller företagsrekonstruktion

11 § När Finansinspektionen har fått underrättelse om ett
konkursbeslut eller ett beslut om företagsrekonstruktion
avseende en deltagare i ett anmält avvecklingssystem, ska
inspektionen omedelbart underrätta den eller de myndigheter
som respektive stat inom EES anmält till Europeiska
kommissionen eller till Eftas övervakningsmyndighet som
behörig mottagare av en sådan underrättelse. Även Europeiska
systemrisknämnden och Europeiska värdepappers- och
marknadsmyndigheten ska omedelbart underrättas.
Lag (2012:190).

Tillämplig lag

12 § Om ett kollektivt obeståndsförfarande inleds mot en
deltagare i ett anmält avvecklingssystem, gäller för den
deltagarens rättigheter och skyldigheter i systemet den lag som
enligt systemets regler skall tillämpas.

Överföringsuppdrag

13 § Även om ett kollektivt obeståndsförfarande har inletts mot
en deltagare i ett anmält avvecklingssystem gäller ett
överföringsuppdrag mot tredje man, om det har införts i
systemet eller i ett samverkande system innan beslutet om
förfarandet meddelades.

Ett överföringsuppdrag får inte återkallas av en deltagare i
ett anmält avvecklingssystem eller av tredje man efter den
tidpunkt som anges i de regler som gäller för systemet eller
för ett samverkande system. Lag (2011:733).

Säkerheter vid samverkande system

13 a § En administratör, dock inte en sådan central motpart
som avses i förordning (EU) nr 648/2012, som ställer säkerhet
till en annan administratör genom pantavtal med anledning av
ett samverkande system får inte medge panthavaren rätt att
förfoga över panten på annat sätt än att panthavaren får
realisera den på grund av pantsättarens konkurs eller
avtalsbrott.

Om säkerhetsställandet i stället görs genom en
säkerhetsöverlåtelse (återköpsavtal), ska den
säkerhetsställande administratören se till att den överlåtna
egendomen eller motsvarande egendom återförs till
administratören om förvärvaren försätts i konkurs.
Lag (2014:483).

Tillsyn m.m.

14 § Finansinspektionen övervakar efterlevnaden av denna lag. I
fråga om tillsynen gäller vad som är föreskrivet i de lagar som
reglerar institutens verksamhet, om inte annat följer av denna
lag.

Administratören av ett godkänt avvecklingssystem skall anmäla
till Finansinspektionen vilka som är deltagare i systemet och
omedelbart underrätta inspektionen om varje förändring av
deltagarkretsen samt förändringar i övrigt av betydelse för
systemets funktion.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
Finansinspektionen, får meddela närmare föreskrifter om

1. vad en ansökan om godkännande av ett avvecklingssystem skall
innehålla och

2. skyldighet för administratören att lämna inspektionen
nödvändiga upplysningar om verksamheten.

15 § För prövning av en ansökan om godkännande enligt denna lag
skall sökanden betala avgift enligt de närmare föreskrifter som
regeringen meddelar. Om Finansinspektionen för bedömning av en
viss fråga vid prövningen eller annars med anledning av
förändringar av betydelse för systemets funktion behöver anlita
någon med särskild fackkunskap, skall kostnaden för detta
betalas av administratören.

16 § Godkännande av ett avvecklingssystem ska återkallas av
Finansinspektionen om

1. administratörens tillstånd för clearingverksamhet enligt
lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden eller auktorisation
som central värdepappersförvarare enligt lagen (1998:1479) om
kontoföring av finansiella instrument har återkallats,

2. administratörens tillstånd att driva bank- eller
finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse eller tillstånd enligt 2 kap. 1 § 1, 2, 4
eller 8 lagen om värdepappersmarknaden har återkallats, eller

3. avvecklingssystemet inte längre uppfyller kraven i denna
lag.

Finansinspektionen ska omedelbart underrätta Europeiska
värdepappers- och marknadsmyndigheten samt Eftas
övervakningsmyndighet om återkallelsen.

Om det är tillräckligt får inspektionen i de fall som anges i
första stycket 3 meddela varning i stället för att återkalla
godkännandet. Lag (2012:190).

17 § Beslut av Finansinspektionen enligt denna lag får överklagas
till allmän förvaltningsdomstol. Beslut i ärenden som avses
i 20 § första stycket 5 förvaltningslagen (1986:223) får dock
inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till
kammarrätten.

Inspektionen får bestämma att ett beslut om återkallelse
enligt 16 § ska gälla omedelbart. Lag (2013:100).

Övergångsbestämmelser

1999:1309

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

2. Frågor om godkännande av avvecklingssystem får prövas före
ikraftträdandet. Ett beslut i en sådan fråga skall gälla
tidigast från ikraftträdandet.

2011:733

1. Denna lag träder i kraft den 30 juni 2011.

2. Vid konkurs som beslutats före ikraftträdandet gäller äldre
bestämmelser.

2013:100

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

2. Äldre föreskrifter gäller för beslut som har meddelats
före ikraftträdandet.

2014:483

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014.

2. För pantavtal eller avtal om säkerhetsöverlåtelse som har
ingåtts före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.