Förordning (1999:1319) om mjölkkvoter

SFS nr
1999:1319
Departement/myndighet
Landsbygdsdepartementet
Utfärdad
1999-12-16
Författningen har upphävts genom
SFS 2015:270
Upphävd
2015-06-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:85

Allmän bestämmelse

1 § Denna förordning rör tillämpningen av rådets förordning
(EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en
gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om
särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter och
kommissionens förordning (EG) nr 595/2004 av den 30 mars 2004
om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr
1788/2003 om införande av en avgift inom sektorn för mjölk
och mjölkprodukter. Förordning (2009:85).

Definitioner

2 § Beteckningar som används i denna förordning har samma
betydelse som i rådets förordning (EG) nr 1234/2007.
Förordning (2009:85).

3 § Med mjölkkvot avses en individuell referensmängd mjölk. En
mjölkkvot är en leveranskvot eller en direktförsäljningskvot.

Med leveranskvot avses den kvantitet mjölk av egen produktion
som ett företag under ett kvotår kan leverera till en uppköpare
utan skyldighet att betala avgift.

Med direktförsäljningskvot avses den kvantitet mjölk av egen
produktion som ett företag under ett kvotår kan sälja direkt
till konsumenter eller den kvantitet andra mjölkprodukter av
egen produktion som ett företag under ett kvotår kan överlåta
direkt, utan skyldighet att betala avgift.

Med kvotår förstås tidsperioden den 1 april ett år till och med
den 31 mars påföljande år. Förordning (2004:295).

Regioner

4 § För systemet med mjölkkvoter skall följande regionindelning
gälla:

Region 1: stödområdena 1, 2 a, 2 b och 3 enligt vad som framgår
av bilagan till förordningen (1996:93) om nationellt stöd till
jordbruket i norra Sverige

Region 2: övriga landet.

En leveranskvot får överlåtas eller på annat sätt överföras
endast inom samma region.

Om det finns särskilda skäl får Statens jordbruksverk medge
undantag från andra stycket.

Nationell reserv

5 § Den nationella reserven utgörs av mjölkkvoter som inte är
fördelade på producenter.

Den nationella reserven handhas av Jordbruksverket som prövar
frågor om överföringar till eller från reserven.

Tilldelning av mjölkkvot

6 § En producent kan, i den utsträckning det finns tillgång,
tilldelas en mjölkkvot ur den nationella reserven.

7 § Vid fördelningar av leveranskvoter skall särskild hänsyn
tas till företag i region 1 så att den sammanlagda kvotmängden
i den regionen efter fördelningarna motsvarar minst regionens
produktion under år 1994.

Ett företags direktförsäljningskvot skall fastställas med
utgångspunkt från påvisad framtida direktförsäljning av mjölk
eller andra mjölkprodukter.

Ytterligare föreskrifter om tilldelning av mjölkkvoter meddelas
av Jordbruksverket.

Omvandling av mjölkkvot

8 § Frågor om omvandling av en leveranskvot till en
direktförsäljningskvot eller av en direktförsäljningskvot till
en leveranskvot prövas av Jordbruksverket enligt föreskrifter
som meddelas av verket.

Flyttning av mjölkkvot m.m.

9 § Ansökan om flyttning av en mjölkkvot och om byte av
producent eller uppköpare skall göras hos Jordbruksverket.

Närmare föreskrifter om frågor som avses i första stycket
meddelas av Jordbruksverket.

Överlåtelse av mjölkkvot

10 § En producent får överlåta en mjölkkvot endast till en
annan producent.

Den del av en mjölkkvot som utnyttjats under ett kvotår får
överlåtas endast med verkan tidigast från och med det
påföljande kvotåret.

Ansökan om registrering av överlåtelse av mjölkkvot skall göras
hos Jordbruksverket. En överlåtelse av en mjölkkvot blir giltig
först då den har registrerats.

Ytterligare föreskrifter om överlåtelse av mjölkkvot meddelas
av Jordbruksverket.

Överföring av mjölkkvot

11 § Om ett företag överlåts eller upplåts helt eller delvis i
samband med fastighetsöverlåtelse eller arrende, överförs
företagets mjölkkvot eller en proportionell del av kvoten till
förvärvaren eller arrendatorn.

Närmare föreskrifter om överföring av mjölkkvot när en
fastighet överlåts eller när ett arrende nytecknas eller upphör
meddelas av Jordbruksverket.

12 § Om vid ett jordbruksarrende arrendeförhållandet upphör på
grund av någon omständighet som ligger utanför arrendatorns
kontroll, skall mjölkkvoten fördelas mellan jordägare och
arrendator enligt föreskrifter som meddelas av Jordbruksverket.

Om arrendet inte omfattar ekonomibyggnader eller om
arrendeförhållandet inte varat ett helt kvotår skall kvoten
inte fördelas.

Kvoten skall fördelas enligt första stycket endast om parterna
inte har kommit överens om något annat.

13 § Om ett företag inte kan drivas vidare till följd av att
den eller de fastigheter som hör till företaget exproprieras
eller överlåts för annat ändamål än jordbruk, får den producent
som lämnar fastigheten och som avser att fortsätta med
mjölkproduktion flytta mjölkkvoten till sin nya
produktionsplats.

Beslut om sådan överföring meddelas av Jordbruksverket efter
ansökan från producenten.

14 § En mjölkkvot som inte till någon del utnyttjats under ett
kvotår skall överföras till den nationella reserven utan att
någon ersättning lämnas till producenten.

15 § Om producenten återupptar mjölkproduktionen inom två år
efter det att en överföring enligt 14 § har skett, skall
producenten efter ansökan hos Jordbruksverket återfå kvoten
senast den 1 april som infaller efter ansökan.

För att behålla rätten till mjölkkvoten skall producenten inom
sex månader från det att kvoten överfördes till den nationella
reserven meddela Jordbruksverket att han vill ha möjlighet att
återfå kvoten. Förordning (2004:295).

Avgift

16 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om den avgift som
skall betalas vid en produktion som överskrider mjölkkvoten.
Förordning (2004:295).

Tillsyn och kontroll m.m.

17 § Jordbruksverket utövar tillsyn och kontroll över
efterlevnaden av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 och av
denna förordning och de föreskrifter som meddelats med stöd
av förordningen, om inte något annat följer av andra stycket.
Länsstyrelsen utövar kontroll enligt artikel 21.1 a i
kommissionens förordning (EG) nr 595/2004. Jordbruksverket
får meddela föreskrifter om hur sådan kontroll som avses i
andra stycket ska bedrivas. Förordning (2009:85).

18 § De register som är nödvändiga för mjölkkvotssystemet
upprättas och handhas av Jordbruksverket.

19 § I 12 och 13 §§ lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om
jordbruksprodukter finns bestämmelser om straff för den som
lämnar felaktiga uppgifter eller inte följer bestämmelserna i
denna förordning eller i föreskrifter som meddelats med stöd av
förordningen.

Överklagande m.m.

20 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

21 § Jordbruksverket får efter samråd med Naturvårdsverket
och Riksantikvarieämbetet meddela ytterligare föreskrifter
för verkställigheten av rådets förordning (EG) nr 1234/2007
och denna förordning. Förordning (2009:85).

Övergångsbestämmelser

1999:1319

1. Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2000.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (1994:1714) om
mjölkkvoter m.m.

3. En överlåtelse av en mjölkkvot enligt 10 § får inte avse tid
före den 1 april 2000.

4. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för administrativ
handel med mjölkkvoter som påbörjats före ikraftträdandet.

2015:270

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för
ärenden som avser kvotåret 2014/2015.