Förordning (1999:1352) med instruktion för Krigsförsäkringsnämnden

SFS nr
1999:1352
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1999-12-16
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:842
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:1366

Uppgifter

1 § Krigsförsäkringsnämnden har till uppgift att handlägga
frågor om försäkring mot krigsrisker m.m. enligt 4 kap. lagen
(1999:890) om försäkringsverksamhet under krig eller krigsfara
m.m.

2 § Nämnden skall

1. följa försäkringsmarknadens utveckling, särskilt vad gäller
behovet av statlig krigsförsäkring,

2. fastställa villkoren för sådan försäkring som nämnden
meddelar,

3. kontinuerligt se över gällande krigsutbrottsavtal och
återförsäkringsavtal.

Sammansättning

3 § Nämnden består av högst nio ledamöter. En av ledamöterna är
ordförande och en är vice ordförande. För ledamöterna skall
finnas ersättare.

Verksförordningens tillämpning

4 § Följande föreskrifter i verksförordningen (1995:1322) skall
tillämpas på nämnden:

18 § om myndighetens organisation,

26 § om ärendenas handlägging,

27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter,

29 § om inhämtade uppgifter m.m.,

30 § om ärendeförteckning,

31 § om myndighetens beslut, och

35 § om överklagande. Förordning (2006:1366).

5 § Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter
som anges i 6-9, 13 och 15 §§ verksförordningen (1995:1322).

Ärendenas handläggning

6 § Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av
de andra ledamöterna är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga
ledamöter vara närvarande.

7 § Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning,
tillämpas föreskrifterna i 16 kap. rättegångsbalken om
omröstning i tvistemål.

8 § Om ett ärende är så brådskande att nämnden inte hinner
sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom
meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som
behövs för beslutförhet.

Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam
avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa
sammanträde med nämnden.

9 § Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut
lämna över till ordföranden eller till någon som tjänstgör hos
nämnden att avgöra ärende som är av det slaget att det inte
behöver prövas av nämnden.

10 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen
eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som
avgörs enligt 9 § inte behöver föredras.

11 § Vid sammanträdena skall protokoll föras.

Förordnanden

12 § Ledamöter och ersättare utses av Finansinspektionen.
Inspektionen utser även ordförande och vice ordförande.
Förordnandena ges för en bestämd tid.

Överklagande

13 § Av 5 kap. 1 § andra stycket lagen (1999:890) om
försäkringsverksamhet under krig eller krigsfara m.m. följer
att nämndens beslut i försäkringsärenden inte får överklagas.
Nämndens beslut i andra ärenden får överklagas hos regeringen
med undantag av beslut i anställningsärenden.
Förordning (2006:1366).

Övergångsbestämmelser

2006:1366

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande för överklaganden av beslut i
anställningsärenden som har meddelats före ikraftträdandet.