Förordning (1999:1365) om vilande förtidspension

SFS nr
1999:1365
Departement/myndighet
Socialadepartementet
Utfärdad
1999-12-16
Författningen har upphävts genom
SFS 2002:986
Upphävd
2003-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2000:1042

1 § I denna förordning ges föreskrifter om vilande
förtidspension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

2 § En ansökan enligt 16 kap. 14 eller 17 § lagen (1962:381) om
allmän försäkring skall göras skriftligen hos den allmänna
försäkringskassa som enligt 5 kap. socialförsäkringslagen
(1999:799) skall avgöra ett ärende avseende den sökande.

Ansökan skall göras på blankett som fastställts av
Riksförsäkringsverket och skall undertecknas av sökanden.
Förordning (2000:1042).

3 § En begäran enligt 16 kap. 18 § första stycket lagen
(1962:381) om allmän försäkring om att en vilandeförklaring
skall upphävas skall göras skriftligen hos den försäkringskassa
som anges i 2 §. Begäran skall göras på blankett som
fastställts av Riksförsäkringsverket och skall undertecknas av
den försäkrade.

4 § När ett beslut om vilandeförklaring av förtidspension
upphävs enligt 16 kap. 18 § lagen (1962:381) om allmän
försäkring och förtidspensionen åter skall betalas ut skall den
första utbetalningen ske från och med månaden näst efter den då
anledningen till att upphäva beslutet uppkom.