Lag (1999:1377) om tillfällig avgift för stöd till småskalig elproduktion

SFS nr
1999:1377
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1999-12-20

1 § Den som innehar nätkoncession och vars ledning är ansluten
till stamnätet skall till Affärsverket svenska kraftnät betala
en tillfällig avgift för att finansiera statligt stöd till
småskalig elproduktion. Utlandsförbindelse grundar dock ingen
avgiftsskyldighet.

2 § Avgift som avses i 1 § uppgår till 0,2 öre för varje
kilowattimme som under år 2000 tagits ut från stamnätet i
koncessionshavarens anslutningspunkter.

3 § Avgiften beräknas kvartalsvis och betalas i efterskott
senast två månader efter utgången av det kalenderkvartal
avgiften avser.