Förordning (1999:1383) om statligt bidrag för utbyggnad av fjärrvärmenätet

SFS nr
1999:1383
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1999-12-20
Författningen har upphävts genom
SFS 2002:1159
Upphävd
2003-02-01

Allmänna bestämmelser

1 § För att främja utbyggnaden av fjärrvärme får bidrag, om det
finns medel för detta, lämnas enligt denna förordning. Bidrag
får endast lämnas för åtgärder som leder till att eluppvärmda
byggnader ansluts till fjärrvärme eller som medför ett inte
obetydligt ökat kraftvärmeutnyttjande.

Bidrag lämnas till den fjärrvärmeleverantör som utför eller
låter utföra utbyggnaden.

2 § Ett beslut om bidrag skall kombineras med de villkor som
behövs med hänsyn till bidragets ändamål.

Bidraget får göras beroende av att åtgärderna slutförs inom den
tid som Statens energimyndighet bestämmer.

Förutsättningar för bidrag

3 § Bidrag enligt denna förordning får inte lämnas för åtgärder
för vilka bidrag lämnats enligt förordningen (1997:634) om
statligt bidrag till investering för ombyggnad och anslutning
av eluppvärmda byggnader till fjärr- värme eller förordningen
(1998:23) om statligt bidrag till lokala investeringsprogram
som ökar den ekologiska hållbarheten i samhället.

4 § Bidrag får inte lämnas för anläggningar som beställts före
den 1 juli 1997.

5 § Bidrag får lämnas med högst 15 procent för investeringar i
fjärrvärmesystem för att ansluta block- och gruppcentraler,
industrier, industriella spillvärmekällor, lokaler och bostäder
till fjärrvärmenät. Bidrag lämnas för

1. ledningar för att koppla samman fjärrvärmenät, och

2. den del av distributionsanläggningen som finns mellan
produktionsanläggningen för fjärrvärme och abonnentens
anläggning.

Bidrag lämnas inte för panna, värmepump eller andra
värmeproduktionsanläggningar.

När stödets storlek bestäms skall hänsyn tas till om annan
offentlig finansiering har lämnats för samma ändamål. Det
totala stöd som lämnas för en åtgärd får inte överstiga den i
första stycket angivna nivån.

Förfarandet i bidragsärenden

6 § En ansökan om bidrag skall vara skriftlig och ges in till
Statens energimyndighet. Ansökan skall innehålla de uppgifter
och den utredning som Statens energimyndighet bestämmer.

Den som ansöker om stöd enligt denna förordning skall i samband
med ansökan upplysa om annat offentligt finansieringsstöd som
sökts eller erhållits.

7 § Bidraget betalas ut när de bidragsberättigande åtgärderna
utförts.

Statens energimyndighet får meddela närmare föreskrifter om
tidpunkt och sätt för utbetalning av bidrag.

8 § Om bidragsberättigande åtgärder inte slutförts inom den tid
som fastställts får beslutet om bidrag återkallas.

9 § Statens energimyndighet får besluta att ett utbetalt bidrag
helt eller delvis skall krävas åter om

1. bidraget beviljats på grund av oriktiga eller ofullständiga
uppgifter av den sökande,

2. bidragstagaren på ett allvarligt sätt bryter mot villkor som
gäller för bidraget, eller

3. om annat sådant förhållande inträffar som innebär att
bidragstagaren med hänsyn till syftet med bidraget inte bör få
ha detta kvar.

Överklagande m.m.

10 § Statens energimyndighet får meddela de ytterligare
föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna
förordning.

11 § Statens energimyndighets beslut enligt denna förordning
får inte överklagas.

2002:1159

en upphävda förordningen gäller dock fortfarande för
ansökningar som inkommit till Statens energimyndighet senast
den 31 januari 2003.