Förordning (1999:1415) om statligt stöd för utvecklingsprojekt inom vuxenutbildning för utvecklingsstörda

SFS nr
1999:1415
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1999-12-22
Författningen har upphävts genom
SFS 2005:761
Upphävd
2006-01-01

Förutsättningar för stöd

1 § Statligt stöd kan lämnas enligt denna förordning till
kommuner för utvecklingsprojekt inom vuxenutbildning för
utvecklingsstörda (särvux), om projektet syftar till att
stimulera utvecklingen och höja kvaliteten inom särvux.

2 § Stöd lämnas för projekt inom ett eller flera av följande
utvecklingsområden:

1. uppfyllelse av kursplanemål,

2. gruppstorlek,

3. betyg,

4. undervisningstimmar per vecka,

5. genomströmning,

6. individuell studieplan, eller

7. kontakter med arbetslivet.

3 § Stöd lämnas av regeringen inom ramen för tillgängliga
medel.

Ansökan

4 § Ansökan om stöd skall ges in till regeringen senast den 15
februari 2000.

5 § Ansökan skall innehålla uppgifter om

1. mål och det närmare syftet med projektet,

2. deltagare i projektet,

3. samverkan med andra kommuner,

4. tidsplan för projektet, och

5. kostnadsberäkning av projektet.