Förordning (1999:1421) om behörighetsbevis för lärare och förskollärare med utländsk utbildning

SFS nr
1999:1421
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1999-12-16
Författningen har upphävts genom
SFS 2011:326
Upphävd
2012-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:495

1 § Den som har en utländsk lärar- eller förskollärarutbildning
kan få ett behörighetsbevis enligt föreskrifterna i 2 kap.
skollagen (2010:800) och denna förordning.

I 2 kap. 15 § första stycket skollagen i dess lydelse före den
1 juli 2011 finns bestämmelser om att behörighetsbevis
utfärdas av Högskoleverket.

I punkt 4 i övergångsbestämmelserna till lagen (2011:189) om
ändring i skollagen (2010:800) finns bestämmelser om att 2 kap.
15 § skollagen i dess lydelse före den 1 juli 2011 endast är
tillämplig om ansökan om behörighetsbeviset har kommit in till
Högskoleverket före den dagen. Förordning (2012:495).

2 § Den som har en utländsk lärar- eller förskollärarutbildning
ska få ett behörighetsbevis om han eller hon har ett sådant
utbildnings-, examens- eller behörighetsbevis över
behörighetsgivande utbildning som följer av

– EU-rätten,

– avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES),
eller

– avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater
å ena sidan och Schweiz å andra sidan om fri rörlighet för
personer.

Högskoleverket får meddela föreskrifter om villkoren för ett
sådant behörighetsbevis som avses i första stycket.

Högskoleverket får också meddela föreskrifter om vad som behövs
för att den som har en annan lärar- eller
förskollärarutbildning än en sådan som avses i första stycket
ska få ett behörighetsbevis. Förordning (2011:437).

3 § Högskoleverket får meddela föreskrifter om verkställighet
av bestämmelsen om kunskaper i svenska språket i 2 kap. 15 §
tredje stycket skollagen (2010:800) i dess lydelse före den 1
juli 2011. Förordning (2012:495).

4 § Ansökan om behörighetsbevis görs hos Högskoleverket.

5 § Ett beslut av Högskoleverket att avslå en ansökan om
behörighetsbevis ska innehålla uppgift om i vilka avseenden
kompetensen ansetts otillräcklig.

Högskoleverket ska meddela beslut i ärenden enligt denna
förordning senast fyra månader efter det att alla handlingar
som gäller den sökande har getts in. Förordning (2011:437).

6 § Avgift tas ut för prövning av en ansökan.

För ansökningsavgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i
9–14 §§ avgiftsförordningen (1992:191), då avgiftsklass 2 ska
tillämpas. Förordning (2010:65).