Förordning (1999:1423) med instruktion för Arbetsmarknadsverket

SFS nr
1999:1423
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1999-12-16
Författningen har upphävts genom
SFS 2001:623
Upphävd
2002-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2000:1213

Arbetsmarknadsverket

1 § Arbetsmarknadsverket omfattar Arbetsmarknadsstyrelsen
(AMS) och en länsarbetsnämnd i varje län. I länsarbetsnämnderna
ingår bl.a. den offentliga arbetsförmedlingen.
Förordning (2000:1213).

2 § har upphävts genom förordning (2000:638).

3 § Arbetsmarknadsverket har de uppgifter som framgår av
förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska
verksamheten. Förordning (2000:638).

4 § Enligt lagen (1997:1144) om försöksverksamhet med vidgad
samordnad länsförvaltning i Gotlands län fullgör Länsstyrelsen
i Gotlands län under tiden den 1 januari 1998-31 december 2002
de uppgifter som länsarbetsnämnden skall utföra. Vad som i lag
eller annan författning sägs om länsarbetsnämnden skall under
den tiden i stället avse länsstyrelsen.

Under tiden den 1 januari 1998-den 31 december 2002 tillämpas
för Gotlands län inte 1 § första meningen, 5, 12, 28, 29, 31,
38-43, 45, 57, 59 och 60 §§ i denna förordning.

AMS

Uppgifter

5 § AMS är central förvaltningsmyndighet för allmänna
arbetsmarknadsfrågor och chefsmyndighet för
länsarbetsnämnderna. Förordning (2000:1213).

6 § AMS skall särskilt

1. leda, samordna och utveckla den arbetsmarknadspolitiska
verksamheten inom landet och se till att den bedrivs effektivt,

2. sätta upp mål och riktlinjer för verksamheten vid
länsarbetsnämnderna,

3. fördela de ekonomiska och andra resurser som står till
Arbetsmarknadsverkets förfogande,

4. följa upp och utvärdera resultatet av den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten, och

5. meddela de internadministrativa föreskrifter och andra
beslut som behövs för att uppnå samordning, rationaliseringar
och enhetlighet inom Arbetsmarknadsverket.
Förordning (2000:1213).

7 § har upphävts genom förordning (2000:638).

7 a § Hos AMS finns en intern revision för Arbetsmarknadsverket
i enlighet med förordningen (1995:686) om intern revision vid
statliga myndigheter m.fl.

Internrevisionen omfattar även verksamhet som Rådet för
Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-Rådet) bedriver
och ansvarar för. Särskilda bestämmelser om det finns i
förordningen (2000:1212) med instruktion för Rådet för
Europeiska socialfonden i Sverige. Förordning (2000:1213).

Verksförordningens tillämpning

8 § Verksförordningen (1995:1322) tillämpas på AMS med undantag
av 2-5, 12, 17, 21, 22, 24, 25 och 32-35 §§.

Styrelsen har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som
anges i 6-9, 11 och 13 §§ verksförordningen (1995:1322).
Förordning (2000:1213).

AMS ledning

9 § AMS leds av en styrelse som ansvarar för verksamheten.

Styrelsen består av en ordförande och generaldirektören samt
högst nio andra ledamöter. Bland ledamöterna skall det finnas
personer med särskild insikt i förhållandena på
arbetsmarknaden.

Generaldirektören är under styrelsen chef för AMS.
Generaldirektören ansvarar för och leder den löpande
verksamheten enligt styrelsens direktiv och riktlinjer.
Förordning (2000:638).

9 a § Hos AMS finns en överdirektör som är generaldirektörens
ställföreträdare. Förordning (2000:703).

Organisation

10 § Inom AMS finns en personalansvarsnämnd, en rådgivande
nämnd och tre delegationer.

I övrigt bestämmer AMS sin egen organisation.

Personalföreträdare

11 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas
på AMS.

Personalansvarsnämnden

12 § Personalansvarsnämnden vid AMS prövar frågor som avses i
19 § verksförordningen (1995:1322) för anställda inom
Arbetsmarknadsverket.

Den rådgivande nämnden

13 § Hos AMS finns en rådgivande nämnd för samverkan med
representanter för arbetsgivare och arbetstagare i frågor om
den offentliga arbetsförmedlingens organisation och verksamhet
samt vid utarbetandet av riktlinjer för dess fortsatta
utveckling.

14 § Nämnden består av en ordförande och det antal ledamöter
som AMS bestämmer. Ledamöterna, förutom ordföranden, skall till
lika antal representera arbetsgivare och arbetstagare.

Delegationer

Arbetslöshetsförsäkringsdelegationen

15 § Hos AMS finns en arbetslöshetsförsäkringsdelegation. Den
skall följa utvecklingen av det kontanta stödet till arbetslösa
och besluta i principiella ärenden om arbetslöshetskassor.

16 § Delegationen består av en ordförande och det antal
ledamöter som AMS bestämmer.

Delegationen är beslutför när ordföranden och minst hälften av
de andra ledamöterna är närvarande.

Kulturarbetsdelegationen

17 § Hos AMS finns en kulturarbetsdelegation. Den är rådgivande
och skall följa utvecklingen samt överväga åtgärder som kan
förbättra förhållandena på kulturarbetsmarknaden. AMS får
överlämna åt delegationen att besluta i frågor som rör
kulturarbetare.

18 § Delegationen består av en ordförande och det antal
ledamöter som AMS bestämmer.

Delegationen är beslutför när ordföranden och minst hälften av
de andra ledamöterna är närvarande.

AR-delegationen

19 § Hos AMS finns en delegation för arbetslivsinriktad
rehabilitering och andra arbetsmarknadspolitiska insatser för
personer med funktionshinder (AR-delegationen). Den är
rådgivande och skall särskilt följa och stödja utvecklingen av
anställningsfrämjande insatser för personer med
funktionshinder, verka för en samordning av statliga, kommunala
och andra insatser som görs för att ta till vara arbetsförmågan
hos personer med funktionshinder samt sprida information om
personer med funktionshinder och deras förhållanden. AMS får
överlämna åt delegationen att besluta i frågor inom
delegationens verksamhetsområde.

20 § Delegationen består av en ordförande och det antal
ledamöter som AMS bestämmer.

Delegationen är beslutför när ordföranden och minst hälften av
de andra ledamöterna är närvarande.

Ärendenas handläggning

21 § Styrelsen avgör ärenden som inte skall avgöras av
delegationerna eller personalansvarsnämnden.

Styrelsen får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna
över till generaldirektören att avgöra ärenden som är av det
slaget att de inte behöver prövas av styrelsen.

Generaldirektören får överlåta åt någon annan tjänsteman att
avgöra sådana ärenden som avses i andra stycket. Detta gäller
dock inte föreskrifter.

22 § Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte
hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras
genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många
ledamöter som behövs för beslutförhet.

Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam
avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa
sammanträde med styrelsen.

23 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen
eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som
avgörs enligt 21 § andra eller tredje stycket inte behöver
föredras.

Anställning m.m.

23 a § Generaldirektören anställs genom beslut av regeringen
för en bestämd tid.

Överdirektören anställs genom beslut av regeringen.
Anställningen får begränsas till att gälla tills vidare längst
till en viss tidpunkt.

Andra anställningar beslutas av AMS. Förordning (2000:1213).

24 § Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av
regeringen för en bestämd tid.

Regeringen utser ordföranden i styrelsen.

25 § Ordförande och andra ledamöter i den rådgivande nämnden
utses av AMS för en bestämd tid. Andra ledamöter i nämnden än
ordföranden utses efter samråd med representativa arbetsgivar-
och arbetstagarorganisationer.

Ordförande och andra ledamöter i delegationerna utses av AMS
för en bestämd tid.

Länsarbetsnämnden

Uppgifter

26 § Länsarbetsnämnden är länsmyndighet för allmänna
arbetsmarknadsfrågor.

27 § Länsarbetsnämnden skall särskilt

1. leda, samordna och utveckla den arbetsmarknadspolitiska
verksamheten i länet och se till att den bedrivs effektivt, och

2. enligt AMS föreskrifter hjälpa AMS i dess verksamhet i
totalförsvaret. Förordning (2000:638).

Verksförordningens tillämpning

28 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322)
skall tillämpas på länsarbetsnämnden:

10 § om myndighetschefens informationsskyldighet,

14 § om styrelsens beslutförhet,

18 § om interna föreskrifter,

23 § om ställföreträdare,

26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter,

29 § om inhämtande av uppgifter och tillsyn,

31 § om myndighetens beslut.

Styrelsen har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som
anges i 6-8 och 11 §§ verksförordningen (1995:1322).

Länsarbetsnämndens ledning

29 § Länsarbetsnämnden leds av en styrelse.

Styrelsen består av landshövdingen, som är ordförande,
länsarbetsdirektören, som är chef för myndigheten, och högst
nio andra ledamöter. Bland ledamöterna skall det finnas
personer med särskild insikt i förhållandena på
arbetsmarknaden. Förordning (2000:1213).

Organisation

30 § Länsarbetsnämnden har en delegation. Dessutom bör
länsarbetsnämnden ha en arbetsmarknadsnämnd i varje kommun,
såvida inte länsarbetsnämnden och Kommunförbundets länsförbund
kommer överens om annat.

Vid länsarbetsnämnden finns också den offentliga
arbetsförmedlingen och, vid vissa länsarbetsnämnder efter AMS
bestämmande, bl.a. verksamhet med kulturarbetsförmedling,
sjöarbetsförmedling och vissa särskilda resurser för
arbetslivsinriktad rehabilitering.

Länsarbetsnämnden fastställer den närmare organisationen av den
verksamhet som uppdragits åt länsarbetsnämnden.
Förordning (2000:638).

Personalföreträdare

31 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas
på länsarbetsnämnden.

En personalföreträdare skall ingå i en arbetsmarknadsnämnd.
Denne har rätt att närvara och yttra sig vid all handläggning i
nämnden. I övrigt gäller personalföreträdarförordningen i
tillämpliga delar. Förordning (2000:638).

Samverkan med arbetsgivare och arbetstagare

32 § Länsarbetsnämnden skall då så är lämpligt samråda med och
begära in synpunkter från företrädare för arbetsgivare
respektive arbetstagare.

Delegationen

33 § Hos länsarbetsnämnden finns en rådgivande delegation för
arbetslivsinriktad rehabilitering och andra
arbetsmarknadspolitiska insatser för personer med
funktionshinder.

Länsarbetsnämnden får överlämna åt delegationen att besluta i
frågor inom delegationens verksamhetsområde. Förordning (2000:638).

34 § Delegationen består av en ordförande och det antal
ledamöter som länsarbetsnämnden bestämmer. I delegationen skall
det finnas företrädare för arbetsmarknadens parter och
handikapporganisationer.

Delegationen är beslutför när ordföranden och minst hälften av
de andra ledamöterna är närvarande. Förordning (2000:638).

Arbetsförmedlingsnämnden

Arbetsmarknadsnämnden

35 § Arbetsmarknadsnämnden är ett samarbetsorgan med uppgift
att medverka till att den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
inom ramen för den statliga arbetsmarknadspolitiken utformas
utifrån lokala förutsättningar och behov.

Länsarbetsnämnden skall överlåta åt arbetsmarknadsnämnden att
besluta i frågor som nämnden lämpligen bör pröva. En sådan
överlåtelse skall framför allt avse frågor där ett utökat
ansvar för arbetsmarknadsnämnden påtagligt ökar
förutsättningarna för en lokal anpassning av verksamheten.
Förordning (2000:638).

36 § Arbetsmarknadsnämnden består av en ordförande och det
antal andra ledamöter som länsarbetsnämnden bestämmer. I
nämnden skall det finnas företrädare för länsarbetsnämnden,
arbetsförmedlingen, den eller de kommuner som berörs, det
lokala näringslivet och lokala arbetstagarorganisationer.
Ordföranden skall besitta goda kunskaper om den nationella
arbetsmarknadspolitiken och den lokala arbetsmarknaden. Bland
de ledamöter som företräder den eller de kommuner som berörs
skall det finnas personer med insikt om bland annat sociala
frågor, arbetsmarknad och utbildning. Bland ledamöterna bör
vidare finnas kunskap om den allmänna försäkringskassans
område.

En majoritet av ledamöterna i nämnden, däribland ordföranden,
skall utses på förslag av den eller de kommuner som berörs.
Representanter för det lokala näringslivet och lokala
arbetstagarorganisationer skall utses på förslag av
näringslivet och berörda organisationer.

Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de
andra ledamöterna är närvarande. Förordning (2000:638).

37 § Arbetsmarknadsnämnden skall särskilt

– medverka till att målen för den nationella
arbetsmarknadspolitiken uppnås,

– medverka till att finna former och skapa utrymme för
aktivitetsgarantin,

– ansvara för kvaliteten i ungdomsinsatserna,

– skapa samsyn mellan olika aktörer för att främja att varje
individs arbetsförmåga tas till vara så att det blir möjligt
för den enskilde att försörja sig genom eget arbete, och

– mobilisera det lokala arbetsmarknadsutbudet.
Förordning (2000:638).

Ärendenas handläggning

38 § Styrelsen avgör ärenden som inte skall avgöras av
arbetsmarknadsnämnden eller av delegationen.

Styrelsen får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna
över till länsarbetsdirektören att avgöra ärenden som är av det
slaget att de inte behöver prövas av styrelsen.
Länsarbetsdirektören får överlåta åt någon annan tjänsteman att
avgöra sådana ärenden. Förordning (2000:638).

39 § Om ett ärende är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom
meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som
behövs för beslutförhet.

Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam
avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa
sammanträde med styrelsen.

40 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen
eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som
avgörs enligt 38 § andra stycket inte behöver föredras.

41 § Länsstyrelsen skall underrättas om sammanträdena med
länsarbetsnämndens styrelse och om de ärenden som tas upp vid
sammanträdena. Chefen för länsstyrelsens planeringsavdelning
eller en annan tjänsteman som länsstyrelsen utser har rätt att
närvara och yttra sig vid sammanträdena.

Anställning m.m.

42 § Länsarbetsdirektören anställs genom beslut av regeringen
efter anmälan av generaldirektören för AMS.

Andra anställningar vid länsarbetsnämnden beslutas av
myndigheten.

43 § Andra styrelseledamöter än landshövdingen och
länsarbetsdirektören utses av regeringen för en bestämd tid.

44 § Ordförande och andra ledamöter i arbetsmarknadsnämnden och
i delegationen utses av länsarbetsnämnden för en bestämd tid.
Förordning (2000:638).

45 § En tjänsteman hos länsarbetsnämnden är skyldig att på
begäran av länsstyrelsen delta, som föredragande eller på annat
sätt, i länsstyrelsens handläggning av ett ärende som har
samband med länsarbetsnämndens uppgifter.

Svenska ESF-rådet

46 § har upphävts genom förordning (2000:1213).

47 § har upphävts genom förordning (2000:1213).

48 § har upphävts genom förordning (2000:1213).

49 § har upphävts genom förordning (2000:1213).

50 § har upphävts genom förordning (2000:1213).

51 § har upphävts genom förordning (2000:1213).

52 § har upphävts genom förordning (2000:1213).

53 § har upphävts genom förordning (2000:1213).

54 § har upphävts genom förordning (2000:1213).

55 § har upphävts genom förordning (2000:1213).

56 § har upphävts genom förordning (2000:1213).

57 § har upphävts genom förordning (2000:1213).

Övriga bestämmelser

58 § Särskilda bestämmelser om stöd från EG:s strukturfonder
finns i förordningen (1999:1424) om förvaltning av EG:s
strukturfonder.

59 § Inom Arbetsmarknadsverkets område företräder AMS staten
vid domstol. Myndigheten får uppdra åt en annan myndighet eller
åt ett ombud att föra myndighetens talan.

60 § AMS får lämna skälig ersättning till den som är anställd
inom Arbetsmarknadsverket för en sakskada som har uppstått i
tjänsten.

Överklagande

61 § Länsarbetsnämndens beslut får överklagas hos AMS, om inte
något annat följer av en annan bestämmelse än 22 a §
förvaltningslagen (1986:223).

62 § AMS beslut i ett överklagat ärende får överklagas endast
om det följer av en annan bestämmelse än 22 a §
förvaltningslagen (1986:223).

AMS beslut enligt 60 § får inte överklagas.

Övriga beslut får överklagas hos regeringen, om inte något
annat följer av en annan bestämmelse än 22 a §
förvaltningslagen.

63 § har upphävts genom förordning (2000:1213).

Övergångsbestämmelser

2000:638

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2000.
Bestämmelsen i 36 § i sin nya lydelse skall dock tillämpas
första gången när fråga uppkommer om att ändra en
Arbetsmarknadsnämnds sammansättning, dock senast den 1 juli
2001.