Förordning (1999:1424) om förvaltning av EG:s strukturfonder

SFS nr
1999:1424
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1999-12-16
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:14
Upphävd
2007-03-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2004:649

Allmänna bestämmelser

1 § Denna förordning gäller förvaltningen av EG:s
strukturfonder för att genomföra program för strukturfondsmålen
1, 2 och 3 samt gemenskapsinitiativen Leader+, Equal, Urban och
Interreg III.

I fråga om strukturstöd från Fonden för fiskets utveckling och
strukturstöd från utvecklingssektionen vid Europeiska
utvecklings- och garantifonden för jordbruket (Jordbruksfonden)
tillämpas förordningen endast på stöd inom mål 1.

Med strukturstöd från Jordbruksfondens utvecklingssektion avses
i denna förordning stöd för åtgärder enligt avdelning II
kapitel I, II, III och VII i rådets förordning (EG) nr
1257/1999 av den 17 maj 1999 om stöd från Europeiska
utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till
utveckling av landsbygden. Förordning (2001:705).

Förvaltningsmyndighet

2 § Med förvaltningsmyndighet avses i denna förordning den
myndighet som förvaltar en stödform enligt rådets förordning
(EG) nr 1260/1999 av den 21 juni 1999 om allmänna bestämmelser
för strukturfonderna2. Med stödform avses samlade
programdokument samt program för gemenskapsinitiativ.

3 § Förvaltningsmyndigheten skall gentemot Europeiska
gemenskapernas kommission ansvara för att förvaltningen och
genomförandet sker effektivt och korrekt.

4 § Förvaltningsmyndigheten skall inom ramen för
programdokumentet aktivt verka för att programmet genomförs och
att de mål som anges i dokumentet uppnås. Vidare skall
förvaltningsmyndigheten ha kontakter med Europeiska
gemenskapernas kommission och med institutioner i andra länder.

Utbetalande myndighet

5 § Med utbetalande myndighet avses enligt rådets förordning
1260/1999 den myndighet som rekvirerar medel från Europeiska
gemenskapernas kommission, tar emot betalningar från
kommissionen samt betalar ut stöd.

Organisationsfrågor m.m.

Mål 1 och 2 samt gemenskapsinitiativet Urban

6 § Länsstyrelserna i Jämtlands och Norrbottens län skall vara
förvaltningsmyndigheter och utbetalande myndigheter för mål 1
med undantag av vad som framgår av 10 och 11 §§.
Länsstyrelserna i Jönköpings, Örebro och Gävleborgs län skall
vara förvaltningsmyndigheter och utbetalande myndigheter för
mål 2. Länsstyrelsen i Örebro län skall vara
förvaltningsmyndighet och utbetalande myndighet för
gemenskapsinitiativet Urban.

Frågor om stöd skall prövas av förvaltningsmyndigheterna med
undantag av vad som framgår av 10 och 11 §§.

Frågor om stöd inom insatsområdet för samerna inom mål 1 skall
dock prövas av Sametinget.

Bestämmelser om strukturfondsdelegationer vid länsstyrelserna
finns i förordningen (2002:864) med länsstyrelseinstruktion.
Förordning (2002:958).

7 § När frågan om stöd prövas skall förvaltningsmyndigheten
kontrollera att stödet är förenligt med programdokumentet och
gemenskapsreglerna. Innan stöd betalas ut skall den utbetalande
myndigheten kontrollera att kostnaderna är stödberättigande.

Om kontrollen visar att kostnaderna inte är stödberättigande,
skall den utbetalande myndigheten besluta att inte betala ut
motsvarande del av stödet och ange skälen för sitt beslut.
Förordning (2001:705).

8 § En ansökan om stöd skall ges in till länsstyrelsen i det
län där verksamheten skall bedrivas. I län med ett
samverkansorgan eller ett regionalt självstyrelseorgan skall
ansökan i stället ges in till detta organ, om den avser annat
stöd än stöd från Jordbruksfondens utvecklingssektion eller
Fonden för fiskets utveckling. Ansökan inom insatsområdet för
samerna skall ges in till sametinget. Ansökan inom
gemenskapsinitiativet Urban skall ges in till Göteborgs kommun.
Förordning (2003:1049).

Mål 3 och gemenskapsinitiativet Equal

9 § Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige skall vara
förvaltningsmyndighet för mål 3 och gemenskapsinitiativet
Equal. Arbetsmarknadsstyrelsen skall vara utbetalande
myndighet.

Frågor om stöd skall prövas av Rådet för Europeiska
socialfonden i Sverige.

Bestämmelser om Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
finns i förordningen (2000:1212) med instruktion för Rådet för
Europeiska socialfonden i Sverige. Bestämmelser om
Arbetsmarknadsstyrelsen finns i förordningen (2001:623) med
instruktion för Arbetsmarknadsverket. Förordning (2002:958).

Strukturstöd från Jordbruksfondens utvecklingssektion

10 § Förvaltningsmyndigheterna för mål 1 skall vara
förvaltningsmyndigheter för strukturstöd från Jordbruksfondens
utvecklingssektion. Statens jordbruksverk skall vara
utbetalande myndighet.

Frågor om strukturstöd från Jordbruksfondens utvecklingssektion
skall prövas av länsstyrelsen i det län där verksamheten skall
bedrivas. Förordning (2000:285).

Strukturstöd från Fonden för fiskets utveckling

11 § Förvaltningsmyndigheterna för mål 1 skall vara
förvaltningsmyndighet för strukturstöd från Fonden för fiskets
utveckling. Fiskeriverket skall vara utbetalande myndighet.

Frågor om stöd prövas av Fiskeriverket eller länsstyrelsen
enligt den fördelning som anges i 4 kap. 3 § förordningen
(1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.
Förordning (2001:705).

Stöd från gemenskapsinitiativet Leader+

12 § Glesbygdsverket skall vara förvaltningsmyndighet för
gemenskapsinitiativet Leader+. Statens jordbruksverk skall vara
utbetalande myndighet.

En ansökan om stöd från Leader+ ges in till LAG-gruppen (local
action groups) i det område där verksamheten skall bedrivas.
Frågor om stöd prövas av Statens jordbruksverk efter beredning
av LAG-gruppen. När frågan om stöd prövas skall Statens
jordbruksverk kontrollera att stödet är förenligt med
programdokumentet och gemenskapsreglerna.

Bestämmelserna i 7 § om kontroll vid utbetalning skall
tillämpas. Förordning (2001:705).

Stöd från gemenskapsinitiativet Interreg III A och B

12 a § Länsstyrelsen i Västerbottens län skall vara
förvaltningsmyndighet och utbetalande myndighet för
gemenskapsinitiativet Interreg III A Kvarken – MittSkandia och
Interreg III B Norra periferin.

Länsstyrelsen i Jämtlands län skall vara förvaltningsmyndighet
och utbetalande myndighet för gemenskapsinitiativet Interreg
III A Sverige-Norge.

Verket för näringslivsutveckling skall vara utbetalande
myndighet för gemenskapsinitiativet Interreg III A Öresund.
Förordning (2001:705).

12 b § En ansökan om stöd inom gemenskapsinitiativet Interreg
III skall ges in till styrkommittén för respektive program.

Frågor om stöd från gemenskapsinitiativet Interreg III A
Kvarken-MittSkandia och Interreg III B Norra periferin prövas
av Länsstyrelsen i Västerbottens län. Frågor om stöd från
gemenskapsinitiativet Interreg III A Sverige-Norge prövas av
Länsstyrelsen i Jämtlands län.

För att stöd skall kunna beviljas ett projekt måste
styrkommittén för det aktuella Interreg-programmet ha förordat
finansieringen av projektet.

Vid utbetalning av stöd från gemenskapsintiativet Interreg III
A Kvarken-MittSkandia, Sverige-Norge och Öresund samt Interreg
III B Norra periferin skall bestämmelserna i 7 § tillämpas.
Förordning (2003:1049).

12 c § Bestämmelser om styrkommittéer vid länsstyrelserna i
Västerbottens och Jämtlands län finns i förordningen (2002:864)
med länsstyrelseinstruktion. Förordning (2002:958).

Särskilda bestämmelser om utbetalning av stöd enligt 9-11 §§
och av stöd från insatsområdet för samerna

13 § De myndigheter som prövar frågor om stöd enligt denna
förordning men som inte är utbetalande myndigheter skall
kontrollera att stödet är förenligt med programdokumentet och
gemenskapsreglerna. Dessa myndigheter skall även i beslutet
upplysa om att beslutet kan komma att omprövas om den
utbetalande myndigheten finner att stödet inte är förenligt med
gemenskapsreglerna eller beslutet om stöd eller att det inte
stämmer överens med programdokumentet.

14 § Innan ett stöd betalas ut skall den utbetalande
myndigheten kontrollera att utbetalningen är förenlig med
beslutet om stöd och gemenskapsreglerna samt att det stämmer
överens med programdokumentet.

Om kontrollen visar att utbetalning skulle strida mot beslutet
om stöd eller mot gemenskapsreglerna eller inte stämmer överens
med det programdokument på vilket stödbeslutet grundas, skall
den utbetalande myndigheten besluta att inte betala ut stödet
och ange skälen för sitt beslut. Den utbetalande myndigheten
skall därefter sända tillbaka stödärendet till den myndighet
som prövar frågan om stöd som därefter skall ompröva sitt
beslut om stöd.

Förskott

14 a § Den myndighet som har beslutat om stöd får, om det finns
särskilda skäl och efter prövning av projektets ekonomiska
bärkraft, även besluta om förskott på stödet. Förskott får
lämnas endast om stödmottagaren är en ideell förening, en
ekonomisk förening i form av ett lokalt kooperativ, en
allmännyttig stiftelse eller en lokal utvecklingsgrupp som drivs
av stödmottagaren.

Förskott får lämnas med högst hälften av det beviljade stödet,
dock högst 100 000 kronor. Förordning (2003:1049).

Ärendenas handläggning

15 § Alla myndigheter som prövar frågor om stöd enligt denna
förordning skall i beslutet upplysa om vilka förutsättningar
som gäller för beslutet och vilka kostnader som är
stödberättigande.

16 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordning eller
i särskilda beslut får det dock medges att ärenden av enklare
slag inte behöver föredras för avgörande.

Övervakningskommitté

17 § För varje program skall det finnas en
övervakningskommitté vars uppgifter framgår av rådets
förordning (EG) nr 1260/1999.

För beslut av en övervakningskommitté krävs enhällighet.

Ledamöter och ersättare i en övervakningskommitté utses av
Regeringskansliet för bestämd tid. Förordning (2004:649).

Upphävande av beslut

18 § Om beslut om stöd har fattats på grund av oriktig,
vilseledande eller ofullständig uppgift från sökanden eller om
denne brutit mot de villkor som gäller för stödet, får den
myndighet som prövar frågan om stöd häva beslutet helt eller
delvis. Om ett stödbeslut upphävs sedan stöd har betalats ut
till följd av beslutet får den myndighet som prövar frågan om
stöd kräva att stödet betalas tillbaka helt eller delvis.
Återbetalning skall krävas inom tio år från det att beloppet
betalades ut.

Återbetalningsskyldighet

19 § En mottagare av stöd är återbetalningsskyldig för belopp
som tagits emot i strid med beslutet om stöd,
gemenskapsreglerna eller programdokumentet. Om det är oskäligt
att återkräva hela beloppet, får den myndighet som prövar
frågan om stöd sätta ned det belopp som återkrävs.

Ränta

20 § Om stödmottagaren inte är berättigad till ett stödbelopp
och detta skall återbetalas, skall ränta tas ut enligt
räntelagen (1975:635).

Den myndighet som har beslutat om återkrav får sätta ned
räntekravet om det finns särskilda skäl.

Tillsyn och kontroll

21 § Tillsynen och kontrollen av efterlevnaden av
gemenskapsreglerna om stöd från EG:s strukturfonder och de
program på vilka stöden grundas utövas av de utbetalande
myndigheterna. När det gäller strukturstöd från
Jordbruksfondens utvecklingssektion utövas den närmare
tillsynen och kontrollen inom länet av den myndighet som prövar
frågor om stöd. Förordning (2000:285).

21 a § Internrevisionen vid Arbetsmarknadsstyrelsen skall för
mål 3 och gemenskapsinitiativet Equal utfärda sådana
deklarationer om att en stödform avslutats som framgår av
artikel 38.1 f i rådets förordning (EG) nr 1260/1999 av den 21
juni 1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonder och av
artikel 15-17 i kommissionens förordning (EG) nr 438/2001 av
den 2 mars 2001 om genomförandebestämmelser till rådets
förordning (EG) nr 1260/1999 beträffande förvaltnings- och
kontrollsystemen för stöd som beviljas inom ramen för
strukturfonderna.

För mål 1 och 2 samt för gemenskapsinitiativen Interreg III A
Kvarken-MittSkandia, Interreg III A Sverige-Norge, Interreg III
B Norra periferin, Leader + och Urban II liksom för
strukturstöd till fiskerinäringen utanför mål 1 skall
internrevisionen vid Länsstyrelsen i Gävleborgs län utfärda
sådana deklarationer som avses i första stycket.
Förordning (2003:1049).

Ytterligare föreskrifter

22 § Förvaltningsmyndigheterna får meddela föreskrifter om
villkor för rapportering och uppföljning.
Förvaltningsmyndigheterna får vidare, med undantag för vad som
gäller enligt 23 §, meddela föreskrifter om handläggning av
stödärenden och återkrav. Utbetalande myndigheter får meddela
föreskrifter om det underlag som krävs för utbetalning av stöd
och om allmänna villkor för utbetalning.

När det gäller föreskrifter för strukturstöd från Fonden för
fiskets utveckling skall förvaltningsmyndigheten först samråda
med Fiskeriverket och Statens jordbruksverk.

När det gäller gemenskapsinitiativet Leader+ får den
utbetalande myndigheten meddela föreskrifter om ansökan om
stöd, handläggningen av stödärenden, det underlag som krävs för
utbetalning av stöd, återkrav och allmänna villkor för
utbetalning. Förordning (2001:705).

23 § I fråga om strukturstöd från Jordbruksfondens
utvecklingssektion får Statens jordbruksverk efter samråd med
förvaltningsmyndigheterna för mål 1 meddela ytterligare
föreskrifter om stöd och kontroll samt föreskrifter för
länsstyrelsens handläggning av stödärenden, om det underlag som
krävs för utbetalning av stöd och om återkrav.

I fråga om strukturstöd från Fonden för fiskets utveckling får
Fiskeriverket efter samråd med förvaltningsmyndigheterna för
mål 1 meddela ytterligare föreskrifter om stöd samt
föreskrifter för länsstyrelsens handläggning av stödärenden, om
det underlag som krävs för utbetalning av stöd och om återkrav.
Förordning (2000:285).

Överklagande

24 § Utbetalande myndighets beslut enligt 7 § andra stycket och
14 § samt beslut om upphävande av stödbeslut enligt 18 § får
överklagas.

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om
överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

Särskilda bestämmelser om överklagande av beslut om
strukturstöd från Fonden för fiskets utveckling och från
Jordbruksfondens utvecklingssektion finns i 25 och 26 §§.
Förordning (2001:705).

25 § Länsstyrelsens beslut om strukturstöd från
Jordbruksfondens utvecklingssektion får överklagas hos Statens
jordbruksverk. Andra beslut om stöd för åtgärder enligt
avdelning II kapitel III i rådets förordning (EG) nr 1257/1999
än beslut enligt 14 och 18-20 §§ får dock inte överklagas.

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om
överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.
Förordning (2001:705).

26 § Länsstyrelsens beslut om stöd från Fonden för fiskets
utveckling får överklagas hos Fiskeriverket. I 22 a §
förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande
hos allmän förvaltningsdomstol.

Övergångsbestämmelser

1999:1424

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (1995:1325) med
instruktion för beslutsgrupper och förordningen (1998:579) om
vissa stöd från EG:s strukturfonder. De upphävda bestämmelserna
gäller dock fortfarande för att avsluta programperioden 1995-
1999 med de ändringar som anges i 3 och 4.

3. I beslutsgruppens, eller motsvarande beslutfunktions ställe
prövas frågorna av den tidigare ordföranden eller efter dennes
bemyndigande huvudsekreteraren i beslutsgruppen eller
beslutsfunktionen, för respektive strukturfondsprogram i mål 2,
5 b och 6 samt gemenskapsinitiativen Interreg (svensk-norska,
Nordkalotten, Kvarken-Mitt-Skandia), SME, Leader+, Konver och
Urban. Beslut skall fattas efter samråd i behövlig omfattning
med andra berörda organ. För Intereg II A Öresund ansvarar
Verket för näringslivsutveckling och AMS i samråd med
Öresundskommittén för avslutandet av programmet.
Förordning (2000:1143).

4. Berörda länsstyrelser, regionala självstyrelseorgan,
samverkansorganen i Gotlands län och Kalmar län eller andra
motsvarande funktioner, som fullgjort uppgift som sekretariat
eller huvudsekretariat för en beslutsgrupp, motsvarande
beslutfunktion eller svarat för sekretariatsuppgifter åt
övervakningskommittéer skall lämna behövligt bistånd för
fullgörandet av uppgifter som rör avslutandet av programmen
enligt 3. Om ordföranden eller huvudsekreteraren inte längre
fullgör dessa uppgifter, prövas frågorna i stället av ovan
nämnda huvudansvarigt organ. Förordning (2002:958).

2007:14

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2007.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (1999:1424) om
förvaltning av EG:s strukturfonder. Äldre föreskrifter gäller
fortfarande för ärenden som avser programperioden 2000-2006 och
för att avsluta denna programperiod.