Finansinspektionens tillkännagivande (1999:1432) om ändring av vissa skadelivräntor

SFS nr
1999:1432
Departement/myndighet
Finansinspektionen
Utfärdad
1999-12-09

Finansinspektionen har, med anledning av förordningen
(1999:725) om basbelopp och förhöjt basbelopp för år 2000 den 9
december 1999 beslutat om ändring av vissa skadelivräntor (dnr
7535-99-320) enligt följande.

1. Livräntor föranledda av händelser som inträffat före
utgången av år 1973:

a) trafiklivränta ökas inte med ytterligare indextillägg (jfr
SFS 1967:663 och SFS 1967:666),

b) skadelivränta som utgår ur statsmedel ökas inte med
ytterligare indextillägg (jfr SFS 1971:14),

c) annan ansvarslivränta som inte hänförs till 1 a) eller 1 b)
ökas med ytterligare indextillägg om fem procent (jfr SFS
1973:214).

Under 1 c) angivet indextillägg skall utgå till livräntor som
har fastställts före den 1 februari 2000.

2. Livräntor föranledda av händelse som inträffat efter
utgången av år 1973:

a) Skadeståndslivränta ökas med fem procent. Ökningen avser
alla livräntor enligt lagen (1973:213) om ändring av
skadeståndslivräntor som fastställts före den 1 februari 2000.
Ökningen avser även livräntor enligt samma lag som genom dom
har fastställts senare, om första domstols dom i målet
meddelats före denna dag.

b) Enligt 9 § trafikskadelagen (1975:1410) skall vad som sägs
under 2 a) tillämpas även i fråga om trafikskadeersättning.