Förordning (1999:32) om statligt stöd för utvecklingsprojekt inom vuxenutbildning

SFS nr
1999:32
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1999-02-11
Författningen har upphävts genom
SFS 2001:1210
Upphävd
2002-01-01

Förutsättningar för stöd

1 § Statligt stöd kan lämnas enligt denna förordning till
kommuner, landsting, statens skolor för vuxna och folkhögskolor
för utvecklingsprojekt inom vuxenutbildning som syftar till att
lärare skall utvecklas i sin lärarroll.

2 § Stöd lämnas av regeringen inom ramen för tillgängliga
medel.

Ansökan

3 § Ansökan om stöd skall ges in till regeringen senast den 1
april 1999.

4 § En ansökan skall innehålla uppgifter om

1. mål och det närmare syftet med projektet,

2. arbetssätt och arbetsformer som skall tillämpas,

3. deltagare i projektet,

4. samarbete med universitet eller högskola,

5. samverkan med andra utbildningsanordnare,

6. tidsplan för projektet,

7. förväntade effekter och metoder för spridning av resultat,

8. kostnadsberäkning av projektet, och