Förordning (1999:341) med instruktion för Statens veterinärmedicinska anstalt

SFS nr
1999:341
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1999-05-27
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1044
Upphävd
2008-01-01

Uppgifter

1 § Statens veterinärmedicinska anstalt har till uppgift att
vara veterinärmedicinskt expert- och serviceorgan åt
myndigheter och enskilda.

2 § Veterinärmedicinska anstalten skall särskilt

1. utreda smittsamma djursjukdomars uppkomst, orsak och
spridningssätt,

2. vara veterinärmedicinskt centrallaboratorium,

3. utföra diagnostik av djursjukdomar inklusive den diagnostik
som föreskrivs i EG:s regelverk,

4. vara nationellt referenslaboratorium för zoonoser och
zoonotiska agenser,

5. medverka i förebyggande och bekämpande av djursjukdomar,

6. bedriva forsknings- och utvecklingsarbete inom sitt
verksamhetsområde, samt

7. följa och analysera utvecklingen av resistens mot
antibiotika och andra antimikrobiella medel bland
mikroorganismer hos djur.

3 § Veterinärmedicinska anstalten skall i första hand utföra de
undersökningar och utredningar som Statens jordbruksverk begär.
Dessa skall planeras och genomföras efter samråd med
Jordbruksverket. Veterinärmedicinska anstalten skall om möjligt
också med förtur utföra de undersökningar som andra statliga
myndigheter begär.

4 § Veterinärmedicinska anstalten får ta ut en avgift för
utförda undersökningar och utredningar samt tillhandahållna
vacciner, diagnostika och laboratorieprodukter, om inte annat
är föreskrivet. Veterinärmedicinska anstalten bestämmer
avgiftens storlek.

5 § Professor vid Veterinärmedicinska anstalten skall undervisa
vid Sveriges lantbruksuniversitet eller andra högskoleenheter
inom området för sin kompetens i den omfattning anstalten
bestämmer. Även andra tjänstemän vid anstalten skall inom sitt
ämnesområde undervisa vid högskoleenheter i den omfattning och
på de villkor som anstalten bestämmer.

Verksförordningens tillämpning

6 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på
Veterinärmedicin-ska anstalten med undantag av 32 §.

Myndighetens ledning

7 § Veterinärmedicinska anstaltens generaldirektör är chef för
myndigheten.

Styrelsen

8 § Generaldirektören är styrelsens ordförande.

Statsepizootolog

9 § Vid Veterinärmedicinska anstalten skall det finnas en
statsepizootolog.

Statsepizootologen skall ansvara för frågor som rör epizootiska
och andra allvarliga infektionssjukdomar hos djur.

Personalföreträdare

10 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas
på Veterinärmedicinska anstalten.

Anställningar

11 § Generaldirektören anställs genom beslut av regeringen för
en bestämd tid.

En anställning som statsepizootolog eller professor beslutas av
regeringen efter förslag av Veterinärmedicinska anstalten.

Andra anställningar beslutas av Veterinärmedicinska anstalten.

12 § I ett ärende om anställning som statsepizootolog,
laboratoriechef, statsveterinär eller laborator skall
Veterinärmedicinska anstalten hämta in yttrande från tre
sakkunniga. Om anställningen är som professor tillämpas i
stället 15 §.

I fråga om anställning som statsepizootolog skall
Veterinärmedicinska anstalten även samråda med Jordbruksverket.

13 § Behörig för anställning som statsepizootolog,
laboratoriechef, laborator eller statsveterinär är den som har
den vetenskapliga skicklighet samt de kunskaper och
erfarenheter och den förmåga i övrigt som behövs med hänsyn
till arbetsuppgifterna.

För behörighet för anställning som statsepizootolog eller
laborator vid epizootologisk enhet fordras dessutom
legitimation som veterinär, beprövad erfarenhet i ett ämne som
tillhör epizootologins verksamhetsområde samt praktisk
erfarenhet av fältepizootologiskt arbete.

14 § Som bedömningsgrund vid beslut om sådana anställningar som
avses i 12 § gäller graden av sådan vetenskaplig och annan
skicklighet som är av betydelse för arbetsuppgifterna.

Särskild vikt skall fästas vid dels vetenskaplig skicklighet
som har visats genom egen forskning och försöksverksamhet samt
genom planering och ledning av forskning och försöksverksamhet,
dels skicklighet som visats genom självständigt arbete inom
anställningens ämnesområde.

Om anställningens art kräver det, skall särskild vikt även
fästas vid andra egenskaper än som anges i första stycket,
såsom pedagogisk, klinisk eller praktisk skicklighet,
administrativ och arbetsledande förmåga eller andra
erfarenheter av betydelse för anställningen.

15 § En anställning som professor skall kungöras ledig till
ansökan.

I ett ärende om anställning som professor skall
Veterinärmedicinska anstalten hämta in förslag från en med
hänsyn till sitt ansvarsområde kompetent fakultetsnämnd vid
Lantbruksuniversitetet. Det är dock Veterinärmedicinska
anstalten som prövar om sökanden är lämplig för anställningen.

De sökande till en anställning som professor skall ges
tillfälle att yttra sig över Veterinärmedicinska anstaltens
förslag innan det överlämnas till regeringen.