Förordning (1999:344) om statligt bidrag till teknikupphandling av energieffektiv teknik och ny energiteknik

SFS nr
1999:344
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1999-05-27
Författningen har upphävts genom
SFS 2003:564
Upphävd
2003-10-01

Allmänna bestämmelser

1 § Enligt denna förordning får bidrag lämnas för att stimulera
till utveckling och introduktion av energieffektiv teknik.
Bidrag får även lämnas för utveckling av ny energiteknik i
fullskale- eller demonstrationsanläggningar. Bidraget får avse
teknik där det förväntade resultatet innebär ett mer effektivt
utnyttjande av energi i såväl produktions- som
konsumtionsledet.

För att bidrag skall lämnas krävs att ett
teknikupphandlingsförfarande utnyttjas.

Bidrag lämnas om det finns medel.

2 § I förordningen avses med

teknikupphandling: en upphandling av sådana produkter eller
system för vilka utvecklingen av ny teknik är nödvändig för att
beställarens krav skall uppfyllas eller en produktionsprocess i
vilken tekniken tas fram,

små och medelstora företag: företag som har färre än 250
anställda och antingen en årsomsättning på högst 40 miljoner
euro eller en balansomslutning på högst 27 miljoner euro och
som till mindre än 25 procent ägs av ett eller flera företag
som inte motsvarar dessa begränsningar,

vinstdrivande verksamhet: offentlig eller privat verksamhet som
bedrivs med vinstsyfte eller som faktiskt bedrivs med vinst,
oavsett verksamhetens karaktär.

3 § Ett beslut om bidrag skall förenas med de villkor som
behövs med hänsyn till bidragets ändamål.

4 § Bidrag lämnas till en enskild beställare eller en grupp av
beställare. I en sådan grupp får även användare ingå. En
beställare eller användare får företrädas av en
intresseorganisation, en inköpsorganisation eller ett
energiföretag.

Bidrag kan lämnas till leverantören av sådana varor, tjänster
eller system som blivit föremål för teknikupphandling, om det
finns särskilda skäl med hänsyn till leverantörens kostnad för
att delta i teknikupphandlingen.

Förutsättningar för bidrag

5 § Som villkor för stödet skall gälla att bidragsmottagaren
efter anmaning skall lämna en skriftlig redovisning till
Statens energimyndighet för den verksamhet bidraget gäller.
Dessa uppgifter får efter prövning av energimyndigheten helt
eller delvis göras offentliga.

Upphandlingen skall slutföras inom den tid som
energimyndigheten bestämmer.

Bidragets storlek

6 § Bidrag får lämnas med högst 30 procent av merkostnaden för
investeringar som sker på grund av teknikupphandlingen och som
inte berättigar till stöd enligt 7 §.

Om bidraget lämnas till små och medelstora företag får den
angivna bidragsnivån höjas med 10 procentenheter.

7 § Bidrag får lämnas för

1. merkostnader för framtagande av en kravspecifikation,

2. merkostnader för provning av den produkt eller system som
upphandlas,

3. merkostnader för utvärdering av nya produkt- eller
systemlösningar som identifierats i teknikupphandlingen, samt

4. merkostnader för att undersöka de tekniska förutsättningarna
för att uppfylla identifierade beställarkrav.

Bidrag får lämnas med högst 50 procent av kostnaderna enligt
första stycket. Det sammanlagda stöd som lämnas till ett och
samma företag under en följd av tre år och som inte omfattas av
en av Europeiska gemenskapernas kommission godkänd stödordning,
får uppgå till högst 100 000 euro och lämnas med de
begränsningar som följer av kommissionens meddelande om
försumbart stöd2.

Om stöd lämnas till annan verksamhet än vinstdrivande får
bidraget uppgå till högst 80 procent av kostnaderna enligt
första stycket.

8 § Det sammanlagda bidrag som lämnas till en leverantör enligt
4 § andra stycket får inte överstiga det i 7 § andra stycket
angivna beloppet för försumbart stöd.

9 § När stödets storlek bestäms skall hänsyn tas till om annan
offentlig finansiering lämnats för samma ändamål. Det totala
stöd som lämnas för en åtgärd får inte överstiga de stödnivåer
som anges i 6 och 7 §§.

Den som ansöker om bidrag enligt denna förordning skall i
samband med ansökan upplysa om annat offentligt
finansieringsstöd som söks eller erhållits.

Förfarandet i bidragsärenden

10 § Frågor om bidrag prövas av Statens energimyndighet.

En ansökan om bidrag skall vara skriftlig och ges in till
energimyndigheten. Ansökan skall innehålla de uppgifter som
myndigheten bestämmer.

11 § Vid prövningen av frågan om bidrag skall hänsyn tas till
projektets betydelse för omställningen av energisystemet samt
projektets konsekvenser för miljön.

Innan stöd lämnas till sådana verksamheter som omfattas av
Europeiska gemenskapernas särskilda branschregler skall det
godkännas av Europeiska gemenskapernas kommission.

Statens energimyndighet skall bevaka statens rätt i förhållande
till mottagare av bidrag.

12 § Bidraget betalas ut senast när teknikupphandlingen har
slutförts.

Statens energimyndighet får meddela närmare föreskrifter om
tidpunkten och sättet för utbetalning av bidraget.

13 § Statens energimyndighet får besluta att ett utbetalt
bidrag helt eller delvis skall krävas åter om

1. bidraget beviljats på grund av oriktiga eller ofullständiga
uppgifter av den sökande,

2. bidragstagaren på ett allvarligt sätt bryter mot villkor som
gäller för bidraget, eller

3. om annat sådant förhållande inträffar som innebär att
bidragstagaren med hänsyn till syftet med bidraget inte bör få
ha detta kvar.

Övriga bestämmelser

14 § Beslut av Statens energimyndighet enligt denna förordning
får inte överklagas.

15 § Statens energimyndighet får meddela de ytterligare
föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna
förordning.

Övergångsbestämmelser

1999:344

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1999, då
förordningen (1988:806) om statligt stöd till teknikupphandling
skall upphöra att gälla.

2. Den upphävda förordningen skall dock tillämpas i ärenden där
ansökan inkommit till Statens energimyndighet före den 1 juli
1999 och i fråga om bidrag som har beslutats enligt den
förordningen.

2003:564

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för ansökningar
om bidrag som inkommit till Statens energimyndighet före den 1
oktober 2003 och i fråga om bidrag som beslutats enligt den
förordningen.