Kasinolag (1999:355)

SFS nr
1999:355
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1999-06-03
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:70

Inledande bestämmelser

1 § Med kasinospel avses i denna lag roulettspel, tärningsspel,
kortspel och liknande spel som anordnas i lokaler vilka
huvudsakligen används för detta ändamål (ett kasino).

2 § Kasinospel får inte anordnas utan tillstånd. Tillstånd
till kasinospel får även omfatta spel på penningautomater och
andra automatspel som avses i 6 § lotterilagen (1994:1000).

Bestämmelser om vissa skyldigheter för den som driver
verksamhet enligt denna lag finns i lagen (2009:62) om
åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
Lag (2009:70).

3 § Det får finnas högst sex kasinon.

Åldersgräns och legitimationskrav

4 § Den som är under 20 år får inte ges tillträde till ett
kasino.

Inte heller får den som inte är känd och inte legitimerar sig
ges tillträde till ett kasino.

Registrering

5 § Den som anordnar kasinospel skall föra ett register över
besökarna på kasinot i syfte att förebygga och avslöja brott.

Registret får föras med hjälp av automatiserad behandling.

6 § Registret skall innehålla uppgift om besökarens namn,
personnummer eller annat identifieringsnummer och postadress.
Det skall också innehålla ett fotografi av besökaren samt
uppgift om tidpunkt för besöket.

7 § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse
och skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt
denna lag.

8 § En uppgift eller ett fotografi i registret över besökare
skall bevaras i fem år från det att uppgiften eller fotografiet
registrerats och därefter genast gallras. Lag (2004:1188).

Förbud mot kreditgivning

9 § Den som anordnar kasinospel får inte lämna kredit för
insatser i spelet.

Förbud för anställda

10 § Anställda eller funktionärer hos den som anordnar
kasinospel får inte delta i något spel i ett kasino.

Beslut om tillstånd och övriga villkor

11 § Tillstånd att anordna kasinospel får lämnas endast till
företag som i sin helhet, direkt eller indirekt, ägs av staten.

12 § Ett tillstånd att anordna kasinospel skall förenas med de
särskilda villkor samt kontroll- och ordningsbestämmelser som
behövs för att spelverksamheten skall bedrivas på ett från
allmän synpunkt lämpligt sätt.

Beslutande myndighet

13 § Regeringen prövar frågor om tillstånd att anordna
kasinospel.

Regeringen får överlåta åt Lotteriinspektionen att meddela
villkor och bestämmelser enligt 12 §.

Tillsyn

14 § Lotteriinspektionen ska utöva tillsyn över att denna lag
och de villkor och bestämmelser som har meddelats med stöd av
lagen följs.

Inspektionen ska vidare inom sitt verksamhetsområde utöva
tillsyn enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt
och finansiering av terrorism och föreskrifter som har
meddelats med stöd av den lagen. Lag (2009:70).

14 a § Lotteriinspektionen har rätt att på begäran få de
upplysningar och ta del av de handlingar som behövs för
tillsynen. Lotteriinspektionen får, när den anser det
nödvändigt, genomföra en undersökning hos ett kasino.
Lag (2009:70).

14 b § Lotteriinspektionen får meddela de förelägganden och
förbud som behövs för efterlevnaden av denna lag, av
föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag, eller
med stöd av lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och
finansiering av terrorism. Lag (2009:70).

14 c § Förelägganden och förbud enligt denna lag får förenas
med vite. Lag (2009:70).

Återkallelse eller ändring

15 § Ett tillstånd att anordna kasinospel samt villkor och
bestämmelser som har meddelats med stöd av denna lag får
återkallas eller ändras, om villkoren eller bestämmelserna inte
följs eller det annars finns skäl för det.

Frågor om återkallelse eller ändring prövas av regeringen
eller, om frågan avser villkor eller bestämmelser som har
meddelats av Lotteriinspektionen, av denna.

Avgifter

16 § Avgifter får tas ut i ärenden om tillstånd och tillsyn
enligt denna lag. Regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer får meddela föreskrifter om avgifterna.
Lag (2007:634).

Överklagande

17 § Beslut i ärenden om tillsyn i fråga om penningtvätt och
finansiering av terrorism enligt denna lag eller enligt
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. I sådana ärenden
får Lotteriinspektionen bestämma att beslutet ska gälla
omedelbart.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Övriga beslut som har meddelats med stöd av denna lag får inte
överklagas. Lag (2009:70).