Lag (1999:445) om exportbutiker

SFS nr
1999:445
Departement/myndighet
Finansdepartementet S2
Utfärdad
1999-06-03
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1504

1 § I denna lag finns bestämmelser om exportbutiker på
flygplatser. Lag (2014:1504).

2 § I denna lag förstås med

obeskattade varor:

a) varor som inte har beskattats i Sverige, och

b) varor som har beskattats i Sverige men där varorna sedan
blivit befriade från skatt,

unionsvaror: detsamma som med gemenskapsvaror i artikel 4.7 i
rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om
inrättandet av en tullkodex för gemenskapen,

EU:s skatteområde: det område inom vilket unionens bestämmelser
om en viss skatt är tillämpliga. Lag (2011:291).

3 § Exportbutik får inrättas på en flygplats där flygtrafik
bedrivs till en eller flera platser utanför EU:s
skatteområde.

Skatteverket meddelar efter ansökan flygplatshållare
tillstånd att inrätta exportbutik på flygplats.

Ett sådant tillstånd ska beviljas för en viss tid.
Lag (2014:1504).

4 § I en exportbutik får obeskattade unionsvaror säljas till
flygpassagerare som reser till en plats utanför EU:s
skatteområde.

Försäljning av varor enligt första stycket får endast avse i
denna bestämmelse angivna varor och i särskilt angivna fall
följande kvantiteter till varje enskild resande:

1. 200 cigaretter eller 100 cigariller eller 50 cigarrer
eller 250 gram röktobak eller en proportionell blandning av
dessa tobaksvaror,

2. en liter spritdryck eller två liter starkvin,

två liter vin,

två liter starköl, och

3. parfym, luktvatten och andra kosmetiska preparat samt
choklad- och konfektyrvaror och andra tobaksvaror än sådana
som anges ovan.

Till den som avreser med bestämmelseort i Norge får
försäljning inte ske till större mängder än vad resande får
införa tullfritt till det landet.

Vid tillämpning av andra stycket förstås med

spritdryck: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 22
volymprocent,

starkvin: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 15
men inte 22 volymprocent, samt mousserande vin,

vin: annat vin än starkvin samt annan alkoholdryck med en
alkoholhalt som överstiger 3,5 men inte 15 volymprocent och
som inte är starköl,

starköl: öl med en alkoholhalt som överstiger 3,5
volymprocent,

cigarill: cigarrer med en högsta vikt av 3 gram per styck.
Lag (2014:1504).

5 § Om tobaksvaror ska säljas i en exportbutik, ska
verksamheten i exportbutiken bedrivas av en godkänd
upplagshavare enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt.

Om alkoholvaror ska säljas i en exportbutik, ska verksamheten
i exportbutiken bedrivas av en godkänd upplagshavare enligt
lagen (1994:1564) om alkoholskatt.

Exportbutiken ska då vara ett godkänt skatteupplag enligt
respektive lag. Lag (2014:1504).

6 § Skatteverket får återkalla ett tillstånd enligt 3 §, om

1. tillståndshavaren inte längre är flygplatshållare,

2. det inte längre bedrivs trafik till någon plats utanför
EU:s skatteområde, eller

3. tillståndshavaren begär det.

Beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte annat anges
i beslutet. Lag (2014:1504).

7 § Beslut enligt denna lag får överklagas till allmän
förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten. Lag (2014:1504).

Övergångsbestämmelser

2014:1504

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

2. Äldre bestämmelser gäller för ansökningar som har getts in
till regeringen före ikraftträdandet.