Förordning (1999:454) om proviantering av fartyg och luftfartyg

SFS nr
1999:454
Departement/myndighet
Finansdepartementet S2
Utfärdad
1999-06-03
Ändring införd
t.o.m.SFS 2003:1006

1 § Tullverket får efter samråd med Skatteverket meddela
föreskrifter om hur bokföring enligt 12 § lagen (1999:446) om
proviantering av fartyg och luftfartyg skall vara utformad.

Tullverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs
för verkställigheten av bestämmelserna i 7-10 §§ lagen om
proviantering av fartyg och luftfartyg. Förordning (2003:1006).

2 § Tullverket får meddela föreskrifter om uppgiftsskyldighet
för den som har beviljats tillstånd enligt 7 § lagen (1999:446)
om proviantering av fartyg och luftfartyg.