Lag (1999:459) om ändring av tillstånd att bedriva verksamhet med kooperativ hyresrätt

SFS nr
1999:459
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1999-06-03
Författningen har upphävts genom
SFS 2002:93
Upphävd
2002-04-01

Regeringen får i fråga om en ekonomisk förening som bedriver
verksamhet med stöd av tillstånd enligt 1 § lagen (1986:1242)
om försöksverksamhet med kooperativ hyresrätt2 besluta att

1. utvidga tillståndet till att avse även en annan fastighet
eller göra någon annan ändring av tillståndet, samt

2. lämna ett sådant medgivande eller ställa ett sådant villkor
som sägs i 3 § lagen om försöksverksamhet med kooperativ
hyresrätt.

Ett beslut enligt första stycket får meddelas endast om den
kommun i vilken föreningen bedriver sin verksamhet har
tillstyrkt ändringen av verksamheten.