Förordning (1999:561) med instruktion för Statens musiksamlingar

SFS nr
1999:561
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1999-06-03
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1196
Upphävd
2008-01-01

Uppgifter

1 § Statens musiksamlingar är en central myndighet på musikens
område. Den har till grundläggande uppgift att dokumentera,
samla in, vårda, bevara, beskriva och hålla levande musikens
kulturarv och därigenom främja musikintresset, musikvetenskapen
och den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden.

Myndigheten skall hålla dokumentation och samlingar
tillgängliga för undervisning, forskning och annat studium,
bl.a. genom utlåning, programverksamhet, utställningar och
publikationer. Myndigheten skall bedriva egen forskning samt
delta i internationellt samarbete inom sitt verksamhetsområde.

Myndigheten skall verka för svenskt musikliv genom att bidra
till att skapa goda förutsättningar för framförande och annan
spridning av musik.

2 § Statens musiksamlingar skall särskilt

1. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv
berika de samlingar och den dokumentation i övrigt som finns
hos myndigheten,

2. på begäran lämna myndigheter och enskilda upplysningar och
råd, och

3. använda ny teknik för att utveckla alla delar av
verksamheten.

3 § När myndigheten utför de uppgifter som anges i 1 § och 2 §
1 och 2 skall den efter samråd med Ekonomistyrningsverket och i
enlighet med avgiftsförordningen (1992:191) i lämplig
omfattning avgiftsbelägga verksamheten.

4 § Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 1 och 2 §§
får den åta sig att utföra undersökningar, utredningar och
andra uppdrag åt myndigheter och enskilda. För
uppdragsverksamheten skall myndigheten efter samråd med
Ekonomistyrningsverket och i enlighet med avgiftsförordningen
(1992:191) ta ut full kostnadstäckning.

Verksförordningens tillämpning

5 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på
myndigheten med undantag av 2 §, 4 § andra stycket, 14, 17 och
30 §§.

Myndighetens ledning

6 § Direktören är chef för myndigheten.

Styrelsen

7 § Myndighetens styrelse består av högst nio ledamöter,
direktören medräknad.

En ledamot är ordförande och en är vice ordförande.

Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de
andra ledamöterna, bland dem direktören, är närvarande.

Organisation och fördelning av vissa uppgifter

8 § I myndigheten ingår institutionerna Statens musikbibliotek,
Musikmuseet och Svenskt visarkiv. Myndigheten bestämmer i
övrigt sin organisation.

9 § Statens musikbibliotek utför särskilt de uppgifter inom
myndigheten som rör musikalier, musiklitteratur,
bibliografering och annan biblioteksverksamhet samt nationell
arkiv- och bilddokumentation på musikområdet.

10 § Musikmuseet utför särskilt de uppgifter inom myndigheten
som rör insamling och vård av musikinstrument, utställningar,
musikpedagogiska aktiviteter och annan museiverksamhet.

11 § Svenskt visarkiv utför särskilt de uppgifter inom
myndigheten som rör vokal och instrumental folkmusik samt
svensk jazz.

Personalföreträdare

12 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas
på myndigheten.

Styrelsens uppgifter

13 § Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1995:1322)
skall styrelsen besluta i sådana frågor av principiellt
intresse som hänskjuts till styrelsen av direktören.