Förordning (1999:562) med instruktion för Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde

SFS nr
1999:562
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1999-06-03
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1175
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2003:1061

Uppgifter

1 § Myndigheten Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde
består av Nationalmuseum och av Prins Eugens Waldemarsudde, som
utgör en särskild enhet inom myndigheten.

Nationalmuseum har till uppgift att främja konsten,
konstintresset och konstvetenskapen. Myndigheten skall särskilt
levandegöra de äldre konstformerna och deras samband med den
nutida konsten och samhällets utveckling samt verka för
konstnärlig och kulturell förnyelse.

2 § Nationalmuseum skall fullgöra uppgifter som rör äldre
måleri, skulptur, teckning och grafik, företrädesvis från tiden
före år 1900, samt konsthantverk från äldre tid till nutid.

Samlingsområdet för Nationalmuseum omfattar föremål som har
samband med museets uppgifter enligt första stycket.

3 § Prins Eugens Waldemarsudde skall bedriva verksamhet i
enlighet med föreskrifterna i prinsens testamente.

4 § Nationalmuseum skall särskilt

1. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv
berika de samlingar som har anförtrotts myndigheten,

2. hålla ett urval av de samlingar som är avsedda för
utställning tillgängligt för allmänheten, driva
utställningsverksamhet och annan pedagogisk verksamhet samt
driva utlånings- och depositionsverksamhet, och

3. inom sitt område vetenskapligt bearbeta övriga samlingar av
konst och konsthantverk som tillhör eller understöds av staten.
Förordning (2003:1061).

5 § Nationalmuseum skall som ansvarsmuseum särskilt

1. verka för en lämplig samordning av museiväsendet, särskilt
mellan museer på central och regional nivå,

2. verka för en utveckling av kontakterna mellan museiväsendet
och dess omvärld och därvid företräda museiväsendet, och

3. inom sitt område bistå annan museiverksamhet, särskilt på
regional nivå.

6 § När de uppgifter som anges i 4 § 2 fullgörs skall
Nationalmuseum efter samråd med Ekonomistyrningsverket och i
enlighet med avgiftsförordningen (1992:191) i lämplig
omfattning avgiftsbelägga verksamheten.

Vad som sägs i första stycket gäller i tillämpliga delar även
Prins Eugens Waldemarsudde.

7 § Utöver de uppgifter som Nationalmuseum har enligt 1, 2 och
4 §§ får museet åta sig att utföra undersökningar, utredningar
och andra uppdrag åt myndigheter och enskilda. För
uppdragsverksamheten skall myndigheten i samråd med
Ekonomistyrningsverket och i enlighet med avgiftsförordningen
(1992:191) ta ut full kostnadstäckning.

Verksförordningens tillämpning

8 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på
Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde, med undantag av
2 §, 4 § andra stycket, 14 §, 19 § första stycket samt 20, 21,
30, 32 och 33 §§.

Myndighetens ledning

9 § Överintendenten är chef för myndigheten.

Styrelser

10 § Myndighetens styrelse består av högst nio ledamöter,
överintendenten medräknad. En av ledamöterna är ordförande och
en vice ordförande.

Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de
andra ledamöterna, bland dem överintendenten, är närvarande.

11 § Styrelsen för Prins Eugens Waldemarsudde består, i
enlighet med prinsens testamente, av sju personer, chefen
medräknad. En av ledamöterna är ordförande och en vice
ordförande.

Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst tre ledamöter,
bland dem chefen för Prins Eugens Waldemarsudde, är närvarande.

Organisation och fördelning av vissa uppgifter

12 § Prins Eugens Waldemarsudde utgör enligt 1 § en särskild
enhet.

13 § Chefen för Prins Eugens Waldemarsudde är överintendentens
ställföreträdare.

14 § Inom myndigheten får finnas de rådgivande och samordnande
organ som överintendenten bestämmer.

15 § Nationalmuseum skall samarbeta med Moderna museet om
gemensamma funktioner.

Personalföreträdare

16 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas
på myndigheten.

Personalansvarsnämnden

17 § Myndighetens personalansvarsnämnd består – förutom av
överintendenten och personalföreträdarna – av chefen för Prins
Eugens Waldemarsudde. Överintendenten är nämndens ordförande.

Nämnden är beslutför när ordföranden och minst tre andra
ledamöter är närvarande.

Styrelsens ansvar

18 § Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1995:1322)
skall myndighetens styrelse besluta i frågor av principiellt
intresse som hänskjuts till styrelsen av överintendenten.

Överintendentens och vissa andra befattningshavares ansvar

19 § Överintendenten skall avgöra ärenden som inte skall
avgöras av myndighetens styrelse, styrelsen för Prins Eugens
Waldemarsudde eller personalansvarsnämnden.

Om sådana ärenden som avses i första stycket inte behöver
prövas av överintendenten eller av chefen för Prins Eugens
Waldemarsudde får de avgöras av någon annan tjänsteman. Hur
detta skall ske anges i arbetsordningen eller särskilda beslut.

Ärendenas handläggning

20 § När chefen för myndigheten eller ställföreträdaren inte är
i tjänst eller i övrigt har förhinder, sköts chefens uppgifter
av den tjänsteman som han eller hon bestämmer.

Anställningar m.m.

21 § Överintendenten anställs av regeringen för en bestämd tid.

Chefen för Prins Eugens Waldemarsudde anställs av styrelsen för
den enheten.

Myndigheten anställer övrig personal.

22 § Ordföranden och andra ledamöter av myndighetens styrelse
än överintendenten utses av regeringen för en bestämd tid.

Styrelsen utser vice ordförande.

23 § Ledamöterna av styrelsen för Prins Eugens Waldemarsudde
är, enligt prinsens testamente, riksmarskalken, chefen för
Nationalmuseum och chefen för Prins Eugens Waldemarsudde.
Därutöver utser regeringen fyra ledamöter för en bestämd tid.

Styrelsen utser ordförande och vice ordförande.