Förordning (1999:563) med instruktion för Moderna museet

SFS nr
1999:563
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1999-06-03
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1177
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2003:1062

Uppgifter

1 § Moderna museets uppgift är att visa, spegla, samla och
bevara modern och nutida konst i alla dess former.

2 § Moderna museet skall inom sitt område

1. levandegöra konstformer och bildkultur och deras samband med
både samhällets utveckling och äldre konstformer,

2. verka för konstnärlig och kulturell förnyelse,

3. främja konstvetenskapen och förståelsen och intresset för
vår tids konst,

4. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv
berika museets samlingar,

5. göra samlingarna tillgängliga för en så stor publik som
möjligt,

6. ordna utställningar och driva pedagogisk verksamhet,

7. driva utlånings- och depositionsverksamhet, och

8. vetenskapligt bearbeta övriga samlingar av konst som tillhör
eller understöds av staten.
Förordning (2003:1062).

3 § Moderna museet skall främja internationella kontakter genom
att i utlandet anordna utställningar av nutida svensk konst och
svara för det svenska deltagandet vid internationella
konstbiennaler.

4 § Moderna museets ansvars- och samlingsområde omfattar i
första hand måleri, skulptur, grafik, teckning och andra
moderna konstformer, företrädesvis från tiden efter år 1900,
samt fotografiska bilder.

5 § Moderna museet skall som ansvarsmuseum särskilt

1. verka för en lämplig samordning av museiväsendet inom
området och driva utlånings- och depositionsverksamhet,

2. bistå annan museiverksamhet, särskilt på regional nivå, och

3. utveckla kontakterna mellan museet och omvärlden.

6 § När Moderna museet utför de uppgifter som anges i 2 § 5-7
skall museet efter samråd med Ekonomistyrningsverket och i
enlighet med avgiftsförordningen (1992:191) i lämplig
omfattning ta ut avgifter för verksamheten.

7 § Utöver de uppgifter som Moderna museet har enligt 1 och 2 §§
får museet åta sig att utföra undersökningar, utredningar
och andra uppdrag åt myndigheter och enskilda. För
uppdragsverksamheten skall museet efter samråd med
Ekonomistyrningsverket och i enlighet med avgiftsförordningen
(1992:191) ta ut full kostnadstäckning.

Verksförordningens tillämpning

8 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Moderna
museet med undantag av 2 §, 4 § andra stycket, 14 §, 19 §
första stycket samt 20, 23, 30, 32 och 33 §§.
Förordning (2001:608).

Myndighetens ledning

9 § Överintendenten är chef för myndigheten.
Förordning (2001:608).

Styrelsen

10 § Moderna museets styrelse består av högst tio ledamöter,
överintendenten medräknad. En av ledamöterna är ordförande och
en vice ordförande.

Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de
andra ledamöterna, bland dem överintendenten, är närvarande.
Förordning (2001:608).

Organisation

11 § Vid Moderna museet får det finnas sådana rådgivande och
samordnande organ som överintendenten bestämmer.
Förordning (2001:608).

12 § Moderna museet skall samarbeta med Nationalmuseum om
gemensamma funktioner.

Personalföreträdare

13 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas
på Moderna museet.

Personalansvarsnämnden

14 § Myndighetens personalansvarsnämnd består av
överintendenten och personalföreträdarna. Överintendenten är
ordförande.

Nämnden är beslutför när ordföranden och minst tre andra
ledamöter är närvarande. Förordning (2001:608).

Styrelsens uppgifter

15 § Utöver vad om anges i 13 § verksförordningen (1995:1322)
skall styrelsen besluta i frågor av principiellt intresse som
överintendenten hänskjuter till styrelsen. Förordning (2001:608).

Ärendenas handläggning

16 § När chefen för myndigheten inte är i tjänst eller i övrigt
har förhinder, sköts chefens uppgifter av den tjänsteman som
han eller hon bestämmer. Förordning (2001:608).

Anställningar

17 § Överintendenten anställs av regeringen för en bestämd tid.

Moderna museet anställer övrig personal. Förordning (2001:608).

18 § Ordföranden och andra ledamöter av styrelsen för Moderna
museet utses av regeringen för en bestämd tid.

Styrelsen utser vice ordförande.